Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, PlastLIFE -hanke, EU:n LIFE-ohjelma

HEL 2022-003037
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Osallistuminen EU:n LIFE-ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “Rethinking plastics in a sustainable circular economy (PlastLIFE)”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin LIFE-ohjelman Circular Economy and Quality of Life -rahoitushakuun hankkeella “Rethinking plastics in a sustainable circular economy (PlastLIFE)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksista 397 534 euroa varaudutaan kattamaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarviokohdalta 1 50 04. Loput 79 900 euroa kustannuksista katetaan kaupunkiympäristön toimialan henkilöstön virkatyöllä. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 238 520 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää 159 014 euroa.

Päätöksen perustelut

PlastLIFE-hankkeen tavoitteena on edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä koskien muoveista aiheutuvien haittojen minimointia, kulutuksen vähentämistä, muovien kierrätyksen tehostamista ja muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämistä. Helsinki osallistuu hankkeeseen partnerina. Helsingin osahanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2026 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista EU:n LIFE-ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen “Rethinking plastics in a sustainable circular economy (PlastLIFE)”. Helsingin osahankkeen tavoitteena on parantaa muovien kiertotaloutta sekä vähentää muovin haitallisia vaikutuksia erityisesti infrarakentamisessa. Hankkeessa kartoitetaan volyymiltaan, ympäristövaikutuksiltaan ja kierrätettävyydeltään merkittävimpiä infrarakentamisen muovivirtoja, minkä lisäksi analysoidaan suunnittelun ja rakentamisen prosesseja ja järjestetään kaupungin asiantuntijoille koulutuksia. Osana hanketta toteutetaan pilotteja, joissa haetaan uudenlaisia näkökulmia hankesuunnitteluun ja hankintavaiheeseen. Piloteissa voidaan testata yhtäältä korvaavia vaihtoehtoja mikromuovin leviämisriskiä aiheuttavien synteettisten materiaalien käytölle ja toisaalta kierrätysmuovin tai muiden kierrätysmateriaalien käyttöä neitseellisen muovin sijaan.

Hankkeessa pyritään lisäämään kaupungin rakentamisen parissa työskentelevän henkilöstön ymmärrystä muoviin liittyvistä haasteista ja kiertotaloustavoitteista. Tavoitteena on lisäksi oppia tunnistamaan, missä muovin kiertotalouden suurimmat potentiaalit rakentamisessa ovat ja minkälaisilla toimintatavoilla ja ratkaisuilla näitä potentiaaleja voidaan parhaiten hyödyntää. Hankkeen myötä kaupungin henkilöstön osaaminen ja ymmärrys muoviin liittyvistä vaihtoehdoista ja ratkaisuista rakentamisessa lisääntyy.

PlastLIFE-hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa 2021–2025, jossa on aikaistettu kaupungin hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030. Yhtenä päästöjen vähentämisen keinona nähdään kierto- ja jakamistalouden tiekartan kunnianhimoinen toteuttaminen. Rakentaminen on tiekartan keskeinen painopistealue ja siinä yhtenä toimenpiteenä on kierrätysmuovin ja muiden kierrätysmateriaalien käytön lisääminen infrarakentamisessa.
Hankkeen tavoitteena on edistää tätä toimenpidettä.

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii Suomen ympäristökeskus. Hankekonsortio koostuu 17 partnerista ja mukana on tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muovialan yrityksiä ja yhdistyksiä. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen partnerina omalla osahankkeellaan. Osahankkeen vetovastuu on ympäristöpalveluilla ja keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat yleiset alueet -palvelu sekä Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on arviolta 19 miljoonaa euroa, josta EU-tuen osuus on noin 11 miljoonaa euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 477 434 euroa, josta 79 900 katetaan kaupunkiympäristön toimialan henkilöstön virkatyöllä. Loput 397 534 euroa varaudutaan kattamaan keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdalta 1 50 04. Saatavan EU-tuen osuus on arviolta 238 520 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää
159 014 euroa. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on seitsemän
vuotta (2023–2029), mutta Helsingin osahankkeen on suunniteltu olevan nelivuotinen ja kestävän vuoden 2026 loppuun.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Detta beslut publicerades 27.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 36883

leona.silberstein@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Bilagor

1. PlastLIFE hankesuunnitelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.