Viljan myynti, Hankkija Oy

HEL 2022-003058
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Viljan myynti Hankkija Oy:lle, arvioitu kauppasumma 66 875 - 77 275 euroa (alv. 0 %)

Enhetschef

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti myydä Tuomarinkylän varastossa olevaa rehuvehnää 100-115 tn, rehuohraa 50-60 tn ja vientikauraa 75-85 tn parhaan kokonaistarjouksen antaneelle Hankkija Oy:lle hintaan 66 875 euroa - 77 275 euroa (alv. 0 %) lopullisesta viljamäärästä riippuen. Hinta on niin sanottu tilahinta eli kuljetukset maksaa viljan ostaja. Viljan laatu voi vaikuttaa lopulliseen hintaan.

Ostotarjouksia pyydettiin kolmelta Uudellamaalla toimivalta keskusliikkeeltä: Hankkija Oy, Lantmännen Agro JS-Perttula Oy ja Avena Berner Oy. Hintavertailu liitteenä.

Päätöksen perustelut

Kunnossapitoyksikön päällikön toimivaltaan kuuluu päättää maataloustuotteiden myynnistä siten, että maataloustuotteiden myynnin arvo saa olla enintään 300 000 euroa vuodessa.

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet, yleiset alueet -palvelun kunnossapitoyksikkö vastaa kaupungin omistamien maisemapeltojen hoidosta. Pelloilla tuotetaan vilja- ja öljykasveja, jotka myydään keskusliikkeiden kautta.

Detta beslut publicerades 01.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38649

paivi.islander@hel.fi

Beslutsfattare

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Viljan myynti, tarjousten vertailu 25.2.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.