Vahingonkorvaus, esinevahinko, 15.2.2022, päiväkoti Takatasku

HEL 2022-003060
Ärendet har nyare handläggningar
§ 47
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista jalkineista

Förvaltningschef

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** 63,90 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen lapsen vahingoittuneista kumisaappaista varhaiskasvatuksen toimipisteessä.

Päätöksen perustelut

Hakija (huoltaja) on esittänyt 25.2.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa 63,90 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen varhaiskasvatuksen toimipisteessä (päiväkoti) vahingoittuneista kaksista lapsen talvikumisaappaista. Hakemuksen liitteenä kuitti 16.2.2022 hankituista kumisaappaista.

Lapselle juuri hankitut kumisaappaat muuttuivat yhtäkkisesti pieniksi päiväkotipäivän 15.2.2022 jälkeen. Hakija kävi ostamassa uudet samanlaiset kumisaappaat 16.2.2022, joiden koko varmistettiin vielä sovittamalla. Nämä kumisaappaat muuttuivat myös pieniksi seuraavan päiväkotipäivän aikana. Lasta hakiessa hakija toteaa huomanneensa päiväkodin työntekijän laittavan ulkovaatteet jalkineet mukaan lukien kuivauskaappiin, joka oli asetettu täydelle teholle. Kyseisissä saappaissa lukee kuivaus maksimissaan + 40 C näkyvällä paikalla varren sisällä (kuva liitteenä). Valmistajan ohjeen mukaan EVA-seoksesta valmistetut saappaat eivät kestä yli +40C lämpötilaa. Kun hakija otti kuivauskaapista saappaita, niiden ulkopinta tuntui niin kuumalta, että pintaa ei voinut aluksi ottaessani saappaiden hakijan mukaan saappaiden ulkopinta tuntui niin kuumalta, että pintaan ei aluksi voinut koskea paljaalla kädellä. Hakijan mukaan kuivauskaapin lämpötila oli siis reilusti yli tuon rajan ja saappaita ei olisi missään nimessä olisi saanut laittaa sinne kuivumaan useaksi tunniksi. On ilmiselvää, että molempien saapasparien kutistuminen johtui päiväkodin työntekijöiden huolimattomuudesta, sillä kotona saappaat kuivuvat huonelämpötilassa yön aikana.

Varhaiskasvatuksen toimipisteen (päiväkoti) selvityksen mukaan esikoulussa pyritään tukemaan lapsia omatoimisuuteen myös siirtymätilanteissa, kuten siirryttäessä ulos tai sisälle. Henkilökunta on laittanut päälle kuivauskaapin, jonka sisällä on ollut heidän ripustamia vaatteita sekä lapsien omatoimisesti sinne asettamia vaatteita. Eskarit ohjeistetaan laittamaan kengät kuivauskaappiin, mikäli ne ovat märät. Kengät laitetaan alatasolle/lattian tasoon. Kuivauskaapissa on neljän eri ohjelman valinnan mahdollisuus, eikä kuivauskaapin ovi sulkeudu aina kunnolla. Henkilökunta ei ole havainnut uusien saappaiden tuloa päiväkotiin, eikä muutoinkaan ole havainnut saappaiden vahingoittumista tai muutoksia, kuten pienentymistä. Hakija ei ole ohjeistanut henkilökuntaa saappaiden kuivatuksesta. Hakija on ilmoittanut päiväkotiin uusien saappaiden hankinnasta ja samalla vahinkotapahtumasta 17.2. sekä lähettänyt sähköpostia 18.2. asiassa.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahintaa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty. Lähtökohtana on, että hakijan tulee pystyä osoittamaan, että hänelle on syntynyt korvattavaksi vaadittu vahinko ja että vahinko on syntynyt kaupungin palveluksessa olevan työntekijän tuottamuksellisen toiminnan seurauksena.

Helsingin kaupunki on vastuussa vahingonkorvauslain nojalla (isännänvastuu) sellaisesta vahingosta, jonka kaupungin työntekijä on tuottamuksellaan aiheuttanut. Hakija ei ole esittänyt vaatimuksensa tueksi sellaista selvitystä, mikä riittävässä määrin todentaisi vahingon syntymisen. Lisäksi saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt kumisaappaiden vahingoittumista, jonka työntekijä olisi huolimattomuudellaan tai varomattomuudellaan aiheuttanut. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei siten ole vahingonkorvauslain nojalla asiassa korvausvelvollinen.

Detta beslut publicerades 04.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marko Enberg
hallintopäällikkö