Hankinta, oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnanohjauksen perustutkinto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003082
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 116 §

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnanohjauksen perustutkinnon hankinta

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnanohjauksen perustutkinnon palveluntuottajaksi Kisakalliosäätiön sr:n.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on 1 000 000 euroa (arvonlisäveroton hinta).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 31.3.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-003082. Hankinnan kohteena oleva oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen suomen kielellä on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteen sopimattomia.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä, jonka perusteella on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 31.3.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Länk leder till extern tjänst). Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 29.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous; Kisakalliosäätiö (FI01287568).

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja arvio hankittavasta opiskelijamäärästä on 100.

Tarjouspyynnöllä hankinnan kohde koostui seuraavista osista; Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvät koulutuspäivät (55 koulutuspäivää), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (30 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (25 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (20 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (15 osp) sekä Yhteiset tutkinnon osat (35 osp). Opintojen yhtenäisyyden johdosta kaikkia osia oli tarjottava.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Määräajassa saapunut tarjous täyttää annetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saapunut tarjous on tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.

Tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa ja palvelukuvauksessa.

Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi (1) tarjous. Tarjous täytti sille asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä muut hankinnan kriteerit, joten valitaan tämän perusteella Kisakalliosäätiö palveluntuottajaksi

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palveluntuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Tavoitteellinen sopimuksen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen (HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) mukaan lautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euron ylittävät hankinnat toimialalla.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 21580

nantte-niklas.luoma@hel.fi