Vuokraus, toimitila, Mäkelänkatu 84, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003110
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Vuokrasopimuksen päättäminen ja uusi sopimus, luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti muuttaa 1.1.2022 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattujen tilojen vuokrasopimusta 211022857 osoitteessa Mäkelänkatu 84 seuraavasti:

Sopimus 211022857, 8453 htm², päätetään päättyväksi 31.12.2021 ja hyvitetään vuonna 2022 laskutetut tilavuokrat.

Helsingin luonnontiedelukio vuokraa huoneistoalaltaan 6 472 htm² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 96 044,48 euroa/kk eli 14,84 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön perimä hallintokulu 0,50 euroa/m2/kk.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Loput 1981 htm² toimii Käpylän peruskoulun väistötiloina ajalla 1/2022 – 6/2025. Tiloista peritään vuokraa tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Helsingin luonnontiedelukio toimii osoitteessa Mäkelänkatu 84 ja käyttää rakennuksen kolmea alinta kerrosta.

Viivästyneen paviljonkihankkeen takia Käpylän peruskoululle on otettu väistötilakäyttöön rakennuksesta vapautuneet 4. kerroksen tilat, kun siellä toiminut ICT-palvelut muuttivat pois. Tilat ovat käytössä Käpylän peruskoululla peruskorjauksen vaatiman ajan.

Detta beslut publicerades 01.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö