Vuokraus, tilat, Parmaco Oy, päiväkodit Vanhainen ja Kannelmäki, Pelimannintie 16, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003295
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Korjaus yksikön päällikön päätökseen HEL 2022-003295, 3.3.2022, §10, Vuokraus, päiväkotitilat, Pelimannintie 16, Päiväkoti Kannelmäki ja Päiväkoti Vanhainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 3.3.2022 § 10 seuraavasti:

- päätös korjataan kohteen neliövirheen vuoksi seuraavasti, 1698m2 mukaisesti:

Huoneistoalaltaan 1698m2 suuruiset tilat vuokrataan siten, että tilavuokra on 37322,04 euroa/kk eli 21,98 euroa/m²/kk ja ylläpidon kustannukset ovat 2,90 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisävuokra paviljongin muutostöistä veloitetaan 5,83 euroa/m2 ajalta 1.1.2022-31.7.2023.

Kokonaisvuokra on yhteensä 31,21 euroa/m2/kk, 52 994,58 euroa/kk, 635 934,96 euroa/v.

- Lisäksi korjataan vuokrasopimuksen vuokrausaika:

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.7.2023. Mahdollisuuksien mukaan vuokrasopimusta jatketaan päättymispäivän jälkeen.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä 3.3.2022 § 10 oli neliöt virheellisesti kirjoitettu 1689 m2 kun paviljongin oikea koko on 1698 m2.

Lisäksi vuokrasopimuksen voimassaoloaika muutettu 31.7.2023 saakka, jonka vuoksi lisävuokra hieman nousee edellisestä päätöksestä.

Detta beslut publicerades 04.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö