Hankinta, työ- ja turvajalkineet, kaupunginkanslia

HEL 2022-003621
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 330 §

Työ- ja suojajalkinehankintaan kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työ- ja suojajalkineiden yhteishankintapäätökseen (2.3.2023 § 13) kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota yhteishankinnan 1. osa-alueesta tehdyn hankintapäätöksen, hylätä Tools Finland Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja oikaista 1. osa-alueesta tehtyä päätöstä oheisen vertailutaulukon mukaisesti siten, että Kumitukku Oy Protukun tarjous hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Muilta osin hankintapäätös säilyy ennallaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Työ- ja suojajalkineiden yhteishankinnassa (H005-22) tarjouksen antanut Kumitukku Oy Protukku on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 2.3.2023 § 13 tekemän hankintapäätöksen 1. osa-alueeseen (turvajalkineet). Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. Asiasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankintapäätöstä oikaistavaksi siten, että Tools Finland Oy:n tarjous 1. osa-alueella hylätään, koska tarjous ei täytä tuotteille asetettuja vaatimuksia. Toissijaisesti vaaditaan 1. osa-alueen kilpailuttamista uudelleen.

Hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe tarjottujen tuotteiden arvioinnissa. Tools Finland Oy:n tarjous ei 1. osa-alueen kohdalla täytä kaikkia tarjouspyynnössä tuotteille asetettuja vaatimuksia. Hankintapäätöstä on näin ollen oikaistava.

Tarjouspyynnön mukaan 1. osa-alueelle tarjottujen tuotteiden tuli kaikissa osa-alueen positioissa täyttää kaikki tuotteille asetetut vaatimukset, koska osatarjouksia osa-alueen sisällä ei hyväksytty. Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on ilmennyt, että Tools Finland Oy:n tarjoamat tuotteet eivät täytä vaatimuksia positiossa 1 (tarjotussa tuotteessa ei ole hengittävää, vedenpitävää kalvoa), positiossa 2 (tarjotussa tuotteessa ei ole vaadittua WR-suojausta), positiossa 12 (tarjotun tuotteen valmistus on loppunut) ja positiossa 13 (tarjottu tuote ei täytä kaikkia vaadittuja suojausluokkia). Tools Finland Oy:n tarjous 1. osa-alueen osalta tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena ja tarjousten vertailu tehdä uudelleen.

Tarjousten vertailu on korjattu oheisen liitteen mukaisesti. Korjatun vertailun mukaan 1. osa-alueen kokonaistaloudellisesti edullisimman, tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän tarjouksen on tehnyt Kumitukku Oy Protukku.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on hallintolain 34 §:n mukaisesti kuultu asianosaisia. Kuulemisvastaus vahvistaa, että hankintapäätöstä täytyy oikaista hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen vuoksi. Kuulemisvastauksessa ehdotettuja korjausehdotuksia ei voida ottaa huomioon, sillä kilpailutuksessa annetun palautusmääräajan jälkeen tarjouksia ei voi enää muuttaa, koska se johtaisi hankintalaissa kiellettyyn tarjouksen parantamiseen. Lausunto tämän esityksen liitteenä.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 02.03.2023 § 13

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat toimittajat työ- ja suojajalkineiden puitejärjestelyyn neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana:

Osa-alue 1. Tools Finland Oy (2446396-6)
Osa-alue 2. Kumitukku Oy Protukku (0110393-3)
Osa-alue 3. Kumitukku Oy Protukku (0110393-3)

Hankintajohtaja päätti hylätä Tools Finland Oy:n (2446396-6) tarjouksen osa-alueella 3, koska Tools Finland Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouskilpailussa osa-alueelle 3 tuotteille asetettuja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 275 600 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n 16.11.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H005-22, Dnro HEL 2022-003621 työ- ja suojajalkineiden yhteishankinta. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.11.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 10.1.2023. Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta: Etra Oy, Kumitukku Oy Protukku Oy, Skydda Oy sekä Tools Finland Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD-liitteessä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta Tools Finland Oy:n osa-alueen 3 tarjousta. Tools Finland Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, sillä osa-alueelle 3 tarjotut tuotteet eivät ole täyttäneet vähimmäisvaatimuksia:

Positiossa 2 jalkine ei ole tarjouspyynnön mukainen. Jos lattialla on kostetutta, jalkine on liukas. Ei pitävää pohjaa. Jalkineessa ei ole säädettävää kantaremmiä.

Positiossa 3 jalkine ei ole tarjouspyynnön mukainen. Jos lattialla on kosteutta, jalkine on liukas. Ei pitävää pohjaa. Jalkineessa ei ole venykettä.

Positiossa 4 jalkine ei ole tarjouspyynnön mukainen. Jalkineparin jalkineiden koossa on silminnähden eroa.

Positiossa 5 jalkine ei ole tarjouspyynnön mukainen. Jalkinetta ei voitu testata, kun toimitettiin vain yksi jalkine koossa 41. Koko 39 puuttui kokonaan. Jalkineessa ei kantapään tukea.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Tools Finland Oy:n osa-alueen 3 tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan muut tiedot, päätöksen teon perusteet mukaan hinnan painoarvo on 90 % ja laadun 10 %. Laadun osalta arvioidaan jalkineiden kierrätyspalvelua.

Tarjousten vertailu hintapisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman laadulliset kriteerit täyttävän tarjouksen ovat tehneet:

Osa-alue 1. Tools Finland Oy (2446396-6)
Osa-alue 2. Kumitukku Oy Protukku (0110393-3)
Osa-alue 3. Kumitukku Oy Protukku (0110393-3)

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Minna Vinni, hankinta-asiantuntija, puhelin: +358931031544

minna.vinni@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

2. Oikaisuvaatimus 13.3.2023
3. Lausunto_Tools Finland Oy_LIIKESALAISUUDET POISTETTU

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.