Vahingonkorvaus, kiinteistövaurio, Kuninkaantammi

HEL 2022-003674
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Päätös korvaushakemukseen kiinteistövauriosta Kuninkaantammentiellä

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen rakennevaurioista, koska Staran toiminnasta ei ole aiheutunut kiinteistölle sellaista vahinkoa, josta olisi syntynyt korvausvastuuta.

Päätöksen perustelut

HAKIJAN VAATEET

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (myöhemmin Stara) korjaamaan infrarakennustöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa asuinrakennuksen rakennevauriot osoitteessa Kuninkaantammentie 9 B saadun vahingonkorvausvaatimuksen mukaan. Hakemus liitteineen on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 10.03.2022.

Hakijan mukaan Staran tekemän Vesimittarinpuiston infrarakennustyön yhteydessä asunnon rakenteisiin on aiheutunut erittäin voimakasta tärinää ja vavahtelua kaivannon ponttauksen, kallion louhinnan ja maan piikkauksen aikana. Hakemuksen mukaisia vaurioita ei ole ollut asunnossa, eikä niitä myöskään ole havaittu kohteen alkukatselmuksessa. Hakija vaatii vaurioiden korjaamista/korvaamista.

Hakija hakee korjausta tai korvaamista seuraaviin vaurioihin:

Alakerran ruokailuhuone (itä); halkeama < 0,5 mm
Yläkerran makuuhuone (länsi) itäseinä; halkeama < 0.5 mm
Yläkerran makuuhuone (länsi) pohjoisseinä; halkeama < 0,5 mm
Yläkerran makuuhuone (länsi) länsiseinä; halkeama < 0,5 mm
Ulkoseinä pohjoinen; halkeama 1, noin 1 mm
Ulkoseinä pohjoinen; halkeama 2, noin 1 mm

TIEDOT RAKENNUKSESTA

Kyseessä on paritalo osoitteessa Kuninkaantammentie 9 AB. Rakennus on maanvarainen ja sen kantavat rakenteet ovat Leca-harkkoa. Rakenteille suurin sallittu ohjeellinen heilahdusnopeuden arvo pontituksessa on 7mm/s.

TYÖYKSIKÖN SELVITYS

Staran rakentamisyksikkö 1 on toteuttanut Kaupunkiympäristön toimialan tilauksen mukaista vesihuoltolinjan rakentamista kohteessa. Työhön on sisältynyt tärinää aiheuttavaa kaivannon pontitusta ja kallion louhintaa. Työtavat ja käytetty kalusto ovat olleet normaaleja asutulla alueella käytettäviä.

Työmaalla on mitattu louhinnan ja pontituksen aiheuttamaa tärinää Forcit Consulting Oy:n laitteistoilla ja toimesta. Tärinää on mitattu myös Kuninkaantammentie 9 AB:n kiinteistöstä. Suurin 12.8.2021-24.3.2022 välisenä aikana mitattu tärinäarvo on rekisteröity 18.1.2022 klo 12:17. Suurin mitattu komponentti Vmax = 4,04 mm/s, kun suurin sallittu ohjeellinen heilahdusnopeuden arvo pontituksesta on 7 mm/s.

KONSULTIN LAUSUNTO

Kuninkaantammentie 9 B:ssa on pidetty alkukatselmus 20.7.2021, ennen työn aloittamista. Alkukatselmuksessa havaittiin halkeamia alakerran ruokailutilassa, yläkerran aulassa ja makuuhuoneessa, sekä ulkoseinässä ikkunasyvennyksen nurkassa. Työn aikana Kuninkaantammentie 9 AB:n mittauspisteessä ei ole rekisteröity ohjearvon ylityksiä.

Vaurioarviossa sisätiloissa havaitut halkeamat eivät olleet tyypiltään pontitustyön aiheuttamia. Havaitut siistit pienet halkeamat viittaavat hitaaseen muodonmuutokseen. Rakenteet elävät kosteus- ja lämpötilavaihteluiden mukaan.

Rakennuksen julkisivun osalta reklamoidut halkeamat ovat työmaahan ja tärinänlähteeseen nähden rakennuksen päinvastaisessa päässä.

Rakenteiden vauriovaaraa arvioidaan ensisijaisesti tärinämittausten perusteella. Louhinnasta, eikä pontituksesta ole välittynyt kohteeseen rakenteiden vahingonvaaraa nostavaa tärinää. Edellä esitetyn perusteella katsomme, että esitetyillä reklamaatioilla ja louhinta- ja pontitustyöllä ei ole syy-yhteyttä. Asiassa ei ole työmaan osalta aihetta jatkotoimenpiteisiin.

YHTEENVETO

Stara ei ole työssään ylittänyt rakennustyön aiheuttamalle tärinälle asetettuja rakennuskohtaisia maksimiarvoja. Suurin rakennukseen kohdistunut tärinä on ollut maksimissaan alle 60 % kohteen rakenteiden ohjearvosta. Rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä, jos vaurioita syntyy ohjearvoa pienemmillä tärinöillä, on se kiinteistön omistajan vastuulla.

Osa vaurioista on ollut havaittavissa jo ennen työn aloittamista tehdyssä alkukatselmuksessa.
Vaurioarviossa sisätiloissa havaitut halkeamat eivät olleet tyypiltään pontitustyön aiheuttamia, vaan viittaavat konsultin lausunnon perusteella hitaaseen muodonmuutokseen.

Edellä kerrotun perusteella totean, että Staran rakennustöistä ei ole aiheutunut kiinteistölle sellaista raja-arvoja ylittävää tärinää, josta Staralle muodostuisi korvausvastuu.

Detta beslut publicerades 20.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus 2.3.2022, liite, reklamaatio
2. Vahingonkorvausvaatimus 2.3.2022
3. Vahingonkorvausvaatimus 2.3.2022, liite, katselmusasiakirja
4. Vastine
5. Vaurioraportti
6. Mittauspisteet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.