Yhdistyksen kokoukset vuonna 2022, Sydkustens landskapsförbund r.f.

HEL 2022-003892
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 41 §

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s årsmöte

Stadsstyrelsens koncernsektion

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion utser följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund r.f.:s ordinarie årsmöte 2022:

RepresentantPersonlig ersättare
1. Harry Bogomoloff (Saml.)Daniel Sazonov (Saml.)
2. Arja Karhuvaara (Saml.)
Maaret Castrén (Saml.)
3. Bicca Olin (Gröna)
Tekla Kosonen (Gröna)
4. Simon Bergman (SDP)
Peter Saramo (SDP)
5. August Rosendal (VF)
Frank Lundgren (VF)
6. Marika Sorja (Sannf.)
Carita Sipilä (Sannf.)
7. Nora Grotenfelt (SFP)
Morris Liemola (SFP)
8. Niklas Rönnberg (SFP)
Joel Sundström (SFP)
9. Runa Ismark (SFP)
Anna Strömberg (SFP)
10. Ted Urho (SFP)
Tyko Hertzberg (SFP)

Behandling

Föredraganden kompletterade sitt förslag så att Nora Grotenfelt, Niklas Rönnberg, Runa Ismark och Ted Urho föreslås som representanter för SFP samt att Morris Liemola, Joel Sundström, Anna Strömberg och Tyko Hertzberg föreslås som personliga ersättare.

Koncernsektion godkände föredragandens ändrade förslag.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast 21.4.2022 utse sina representanter och ersättare till årsmötet i Helsingfors 25.4.2022. Kallelsen till mötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter. Helsingfors utser totalt högst 10 representanter och lika många personliga ersättare.

Stäng

Detta beslut publicerades 12.04.2022

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Bilagor

1. Kokouskutsu, kokous 25.4.2022, liite, esityslista ja liitteet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.