Valtuustoaloite, selvitetään terveysasemapalvelujen ulkoistamista myös Vuosaaren terveysasemalla

HEL 2022-004016
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 654 §

V 5.10.2022, Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisesta Vuosaaren terveysasemalla

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Lisäys kappaleeksi 4:
”Kaupunginhallitus katsookin, että Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista tulee arvioida uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, näkee kaupunginhallitus välttämättömänä käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren terveysasemapalveluiden ulkoistamisesta.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 5
Juha Hakola, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Lisäys kappaleeksi 4: ”Kaupunginhallitus katsookin, että Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista tulee arvioida uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, näkee kaupunginhallitus välttämättömänä käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren terveysasemapalveluiden ulkoistamisesta.”

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Stäng

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Maarit Vierunen ja 14 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää Vuosaaren terveysasemapalvelujen ulkoistamista hoidon saatavuuden varmistamiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo, että väestömäärältään kasvavan Vuosaaren terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseen tarvitaan edelleenkin kehittämistoimia ja uudelleen arviointia. Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen terveysasemapalvelun henkilökunta on onnistunut purkamaan hoitotakuujonon, joka syksyllä 2021 oli suurimmillaan lähes 1 000 potilasta. Hoitajan vastaanottoajan kautta lääkärin vastaanotolle pääsee noin kuukaudessa, mikä on Helsingin terveysasemilla keskimääräinen aika. Helsingin eri kaupunginosien terveyspalvelujen toimivuuden vertailussa tulee ottaa huomioon väestöennusteet, sosioekonomiset ja -demografiset erot sairastavuudessa ja kuolleisuudessa sekä käytössä olevien palvelujen henkilöstöresurssit.

Aloitteessa esille otettu terveysasemapalvelujen määräaikainen hankinta Kannelmäen ja Helsingin keskustan alueella perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 10.6.2020 § 158. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätti näiden kahden alueen terveysasemapalvelujen kilpailuttamisesta 17.12.2020 § 318. Päätöksen mukaan ostopalveluterveysasemien toimintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkoitus on tehdä sopimuskauden puolivälitarkastelu sekä verrata ostopalveluterveysasemien suoriutumista ja toimintatapoja kaupungin omien terveysasemien tuotantoon. Vertailun tekee kolmas, puolueeton asiantuntijataho. Ostopalveluterveysasemien tulee toimia riittävän pitkään ennen kuin vertailu tehdään omien terveysasemien suhteen, koska toiminnan vaikutukset tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä. Ennen vertailun ja uusien päätösten tekemistä on myös otettava huomioon pandemiasta aiheutuneet normaalista poikkeavat vaikutukset kaupungin omilla terveysasemilla ja tilanteen tasaantumiseen tarvittava aika.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Stäng

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 622

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.06.2022 § 110

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Maarit Vierusen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien Vuosaaren terveysaseman terveysasemapalvelujen ulkoistamista:

”Aloitteessa esitetään, että Vuosaaren terveysaseman palvelujen piirissä olevien asukkaiden hoidon saatavuuden varmistamiseksi kaupunki selvittää terveysasemapalvelujen ulkoistamista Vuosaaren terveysasemalla ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat päätökset.

Itä-Helsingissä sijaitsevassa Vuosaaressa asuu 38 800 asukasta. Vuosaaren kaupunginosa jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin, joista viidellä ensiksi mainitulla on merkittävästi asutusta: Keski-Vuosaari, Kallahti, Meri-Rastila, Rastila, Aurinkolahti, Uutela, Niinisaari, Nordsjön kartano ja Mustavuori. Vuonna 2021 Vuosaaren asukkaiden 0−15-vuotiaiden osuus oli 17 prosenttia, 16−64-vuotiaiden 63 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden 20 prosenttia. Heistä ulkomaalaistaustaisia vuonna 2020 oli 26,7 prosenttia.

Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 alueittaisen väestöennusteen, joka ulottuu vuoteen 2036 saakka. Ennuste perustuu oletuksiin nykyisessä asuntokannassa asuvan väestön muutoksista, tulevasta asukasrakenteesta ja asumisväljyydestä. Väestöennusteen tärkeimmät kasvualueet ovat suurilla projektialueilla: Kalasatamassa, johon kuuluvat myös Sompasaari, Hanasaari, Hermanninranta ja Kyläsaari (kasvu yhteensä 16 000 asukasta), Pasilassa, johon kuuluu alueen pohjoisosassa oleva niin sanottu Postipuiston alue (kasvu yhteensä 13 800 asukasta), Kruunuvuorenrannalla ja muualla Laajasalon alueella (kasvu yhteensä 11 800 asukasta), Vuosaaressa (kasvu yhteensä 8 700, josta Meri-Rastilan kasvu 3 900 asukasta), Jätkäsaaressa (kasvu 8 000 asukasta), Malmin lentokentällä (kasvu 7 800 asukasta), Hernesaaressa (kasvu 6 200 asukasta) sekä Lauttasaaressa, johon kuuluu myös Koivusaari (kasvu on 4 300 asukasta). Väestön kasvuennusteesta on todettavissa, että väestön odotetaan kasvavan merkittävästi myös muun kuin Vuosaaren alueella.

Kansaneläkelaitos (Kela) on kehittänyt sairastavuus- ja kansantauti-indeksin alueiden välisten terveyserojen tarkasteluun. Indeksejä voidaan tarkastella myös alueittain Helsingin sisällä. Sairastavuusindeksi lasketaan kolmen väestön sairastavuutta kuvaavan rekisterimuuttujan avulla. Nämä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, pitkäaikaissairastavuutta kuvaava erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä ja väestön kuolleisuus. Kansantauti-indeksiin lasketaan mukaan seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta. Nämä ovat astma, diabetes, nivelreuma, psykoosit, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti. Vuoden 2019 Kelan sairastavuus- ja kansantauti-indeksi tietojen pohjalta Helsingin kaupunki on laatinut julkaisun, jonka mukaan helsinkiläisten terveydentila on yleisesti ottaen hyvä kaikkiin suomalaisiin verrattuna. Yleisiä kansantauteja sairastetaan pääkaupungissa koko muuta Suomea vähemmän. Keskiarvot kuitenkin peittävät muuta maata suuremman polarisaation. Osa kaupunkilaisista onkin usean indikaattorin, myös terveyden, suhteen haavoittuvassa asemassa. Helsingin kaupungin julkaisu sairastavuus- ja kansantauti-indekseistä on luettavissa alla olevasta linkistä:

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) ja perhekeskus (PK)

Vuosaaren terveysasema toimii Vuosaaren THK:ssa. Vuosaaren THK:n palvelut sisältävät terveysasemapalvelun, suun terveydenhuollon, fysioterapian, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut sekä psykiatria- ja päihdepalvelut. Samassa talossa toimii Vuosaaren PK, jossa on äitiys- ja lastenneuvolapalveluja sekä perhevalmennusta, neuvolapsykologin palveluja, lasten ja nuorten suunterveyden palveluja, puheterapiaa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa, lastensuojelun palveluja ja vammaispalveluja. Kotiin tarjottavia palveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden sosiaaliohjaus.

Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintamallin tavoitteena on taata kaikille asiakkaille riittävät ja asianmukaiset terveyspalvelut. Tämä toteutetaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnilla, jossa asiakas saa tarvittaessa myös yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin palvelut tarpeensa mukaan. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemisen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja välittömästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai moniammatillisena verkostona. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- ja hyvinvointikeskusta.

Vuosaaren terveysaseman palvelujen saatavuus

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on valmisteltu terveydenhuoltolain muutosta, jolla tiukennetaan porrastaen perusterveydenhuollon hoitotakuuta kiireettömässä hoidossa. Jos uudistus toteutuu, potilaan tulee päästä hoitoon 14 vuorokaudessa 1. syyskuuta 2023 alkaen ja seitsemän päivän sisällä 1. marraskuuta 2024 alkaen hoidon tarpeen arvioinnista. STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman avulla ohjataan ja kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja. Ohjelman yksi viidestä päätavoitteesta on peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia peruspalvelujen saatavuuden parantamisessa, tarjoamalla Hyvä vastaanotto -valmennusta. Hyvä vastaanotto ei ole yksittäinen toimintamalli, vaan kehittämisen menetelmä, joka perustuu lean-oppeihin ja kansainvälisiin kokemuksiin open access -idean soveltamisesta terveydenhuoltoon. Suomeen konsepti on tuotu Ruotsista, missä se tunnetaan nimellä Bra mottagning.

Vuosaaren THK:n terveysasemapalvelun henkilökunta on osallistunut THL:n Hyvä vastaanotto -valmennukseen syksystä 2021 kevääseen 2022 saakka. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Valmennuksen aikana Vuosaari on muun muassa onnistunut purkamaan hoitotakuujonon, jossa syksyllä 2021 oli suurimmillaan lähes 1000 potilasta.

Nykyään hoitajan vastaanottoajan kautta lääkärin vastaanotolle pääsee noin kuukaudessa, mikä on tämänhetkisen Helsingin kaupungin terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin vastaanotolle. Myös puhelimitse yhteydensaanti Vuosaaren terveysasemalle on parantunut. Kaikkiin puhelimitse tulleisiin yhteydenottoihin pystytään vastaamaan saman päivän aikana. Lisäksi Vuosaari on pilotoinut uudenlaista kehittäjälääkäritoimintaa THL:n Hyvä vastaanotto -valmennuksen aikana. Muista Helsingin terveysasemayksiköistä Vuosaareen saapuneet kehittäjälääkärit ovatkin onnistuneesti tukeneet eri ammattiryhmien välistä yhteistoimintaa ja parantaneet hoitoprosessien sujuvuutta. Myös uusia ammattiryhmiä, kuten farmaseutteja ja sihteereitä, on palkattu tukemaan hoitajien ja lääkäreiden työtä.

THL:n suosituksen ja ohjeistuksen perusteella kiireettömien ajanvarausaikojen jonoa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojenkeskiluku eli mediaani. Aloitteessa todetaan, että Vuosaaren terveysasemalla palvelujen saatavuus on ollut heikkoa jo pidemmän aikaa ja Vuosaaressa odotusaika lääkärille (T3) oli 90 vuorokautta 1.3.2022. Vertailu muihin Helsingin kaupungin terveysasemiin johtaa kuitenkin harhaanjohtavaan lopputulokseen. Vuosaaren terveysasemalla painotetaan THK-mallin tavoin erityisesti moniammatillista yhteistyötä ja hoidon saatavuutta, joten asiakkaille annetaan aina ensin aika kokonaishoidon tarvetta kartoittavalle ammattilaiselle ennen lääkärin vastaanottoa. Tämä ammattilainen voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, farmaseutti, diabeteshoitaja tai fysioterapeutti. Tarvittava lääkärin arvio toteutetaan tilanteen niin vaatiessa moniammatillisesti jo ensikäynnillä tämän toisen ammattilaisen arvion yhteydessä, eikä lääkärille varata käyntiä varten erillistä aikaa. Mikäli jatkoaika tarvitaan esimerkiksi seurantakäyntiä varten, huolehtii lääkäri tapaamansa potilaan sovituista jatkotoimenpiteistä.

Vuosaaren terveysasemalle on saatu hyvin lisää hoitajatyövoimaa. Hoitajien kaikki 35 vakanssia on täytetty viimeisen vuoden aikana. Tämän lisäksi vuoden 2022 loppuun asti on Vuosaareen saatu hoitovelan purkuun noin 12–14 hoitajan lisätyöpanos. Vuosaaren terveysasemalla työskentelevien lääkäreiden laskennallinen kokonaisvaje on toukokuun 2022 alussa vain noin 15 prosenttia eli 21 lääkäristä puuttuu 3,15 lääkärin työpanos. Vuodesta 2021 Vuosaaren terveysasema on käyttänyt päivystykselliseen vastaanottotoimintaan apuna lääkäriostopalveluja. Ostopalveluapua on hankittu tänä vuonna lyhytaikaisesti myös reseptien uusimiseen ja Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisa-asiakasportaalin viestien vastaamiseen.

Terveysasemapalvelujen ulkoistaminen

Kaupunginvaltuusto oikeutti 10.6.2020 § 158 sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen määräaikaisen hankinnan kahdella alueella. Hankinta toteutettiin Kannelmäen ja Helsingin keskustan alueilla neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan sisältyivät kilpailutetun toiminnan toteutumisen arviointia koskevat sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2020 § 318 edellyttämät menettelyt sekä valmistelussa niille määritellyt toteutustavat. Ostopalveluterveysasemien toimintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkoituksena on lisäksi tehdä sopimuskauden puolivälitarkastelu, joka raportoidaan lautakunnalle. Ostopalveluterveysasemien suoriutumista ja toimintatapoja verrataan myös kaupungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueettoman osapuolen taholta.

Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden valinnaksi perustui sosiaali- ja terveystoimialan projektiryhmän ja asiantuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotettiin erityisesti nykyistä hoidon saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- ja rekrytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulkopuolelle oli suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma THK:n kehitys- tai pilotointityö oli käynnissä ja/tai, joissa oli ollut merkittäviä muutoksia viime vuosina (Myllypuron THK, Kalasataman THK ja Vuosaaren THK).

Sosiaali- ja terveystoimiala on lokakuusta 2021 alkaen lisännyt terveyspalveluja ja kiireettömän hoidon saatavuutta on parannettu Kannelmäen ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemilla. Toukokuussa 2022 Kannelmäen ostopalveluterveysasemalla odotusaika lääkärille (T3) oli 22 vuorokautta ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemalla yksi vuorokausi. Hoitoon pääsy näille terveysasemille on osin ollut omiin terveysasemiin verrattuna nopeampaa. Tarkoitus on selvittää taustat jonotusaikojen eroissa sekä käytössä olevat toimintamallit ja siirtää mahdollisesti parempi toimintatapa tai sen osia omaan toimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ennen kuin tehdään uusia päätöksiä terveyspalvelujen ulkoistamisista, tulee tarkasti arvioida suunnitelmien mukaisesti ostopalveluterveysasemien suoriutumista ja toimintatapoja sekä verrata niitä kaupungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueettoman osapuolen taholta. Helsingin eri kaupunginosien terveyspalvelujen toimivuuden vertailussa tulee ottaa huomioon väestöennusteet, sosioekonomiset ja -demografiset erot sairastavuudessa ja kuolleisuudessa sekä käytössä olevat palvelujen henkilöstöresurssit. Ostopalveluterveysasemien tulee toimia riittävän pitkään ennen kuin vertailu tehdään Helsingin kaupungin omien terveysasemien suhteen, koska toiminnan vaikutukset tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä. On huomionarvoista, että ostopalveluterveysasemien toiminta alkoi covid-19-pandemian keskellä lokakuussa 2021, jolloin Helsingin kaupungin omien terveysasemien tilanne oli täysin normaalista poikkeava. Vertailu pitäisi tehdä vasta, kun pandemia ja väestön jakautuminen eri terveysasemien kesken on tasaantunut.

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käynnistää erityiset selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hyvä terveyspalvelujen saavutettavuus sujuvoittaa asiakkaiden hoitoon pääsyä. Riittävän nopealla ja tasavertaisella hoitoon pääsyllä terveydenhuollon asiantuntijan vastaanotolle on myönteinen vaikutus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eriarvoisuuden vähentämisen ja heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten terveyden vahvistamisen tulee olla eri toimijoiden tavoitteena niin yksilö- kuin aluenäkökulma huomioiden.”

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1 :
Jäsen Maaret Castrén: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, näkee lautakunta välttämättömänä käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren terveysasemapalveluiden ulkoistamisesta.

Kannattaja: jäsen Matti Niiranen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käynnistää erityiset selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Maaret Castrén)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 4
Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Kati Juva, Laura Korpinen, Touko Niinimäki, Mikko Paunio, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Maaret Castrénin vastaehdotus hävisi jäsen Pentti Arajärven vastaehdotukselle äänin 4 - 9.

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen@hel.fi

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941

mari.kinnunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi