Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, tilat, Föglönkuja 1, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004216
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Vuokraus, tilat, Föglönkuja 1, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, päiväkoti Borgströminmäki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Föglönkuja 1 sijaitsevasta rakennuksesta päiväkoti Borgströminmäen käyttöön arkipäivisin klo 6.15–16.00 huoneistoalaltaan 323htm² asukastilan.

Asukastilan vuokra on 2 719,66 euroa/kk eli 8,42 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 7,02 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 1,40 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 2 881,16 euroa/kk eli 8,92 euroa/m²/kk. 

Vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja jatkuu määräaikaisena 10 vuotta 31.12.2031 saakka, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Sopimuksessa noudatetaan tilan omistajan, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen ja Helsingin kaupungin välillä sovittuja ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 2019. Kohteen omistajuus on vaihtunut 1.1.2022. Uusi omistaja on Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n perustama Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki. Päiväkoti Borgströminmäen yhteydessä sijaitseva asukastila on päiväkodin liikunta-, leikki- ja muussa käytössä sen aukioloaikoina, arkipäivisin klo 6.15-16.00. Myös vastuunjakotaulukko on päivitetty asukastilan osalta uuden omistajan kanssa. Tilan ylläpito kuuluu asukastilan omistajalle.

Detta beslut publicerades 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.