Kokoonpanon muutos, kaupunkiympäristölautakunta, eroaminen

HEL 2022-004295
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 366 §

V 1.6.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee ___________________ kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi (Otto Meren henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Otto Meren (Kok) 2.8.2021 § 232 kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Laura Rissasen pyydettyä eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta, kaupunginvaltuusto valitsi Otto Meren 27.4.2022 jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Tällöin hänen varajäsenen paikkansa jäi avoimeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Kaupunginvaltuusto 27.04.2022 § 97

Päätös

Kaupunginvaltuusto

  • myönsi Laura Rissaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta
  • valitsi Otto Meren kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 261

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Laura Rissaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta
  • valitsee Otto Meren kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Mer information fås av

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi