Sopimusmuutos, osakassopimus, Startup Maria Oy

HEL 2022-004405
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 48 §

Startup Maria Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja hallitusjäsenen nimittäminen

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä Startup Maria Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Startup Maria Oy:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen mukaisena.

B.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Startup Maria Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa toimimaan niin, että Santtu von Bruun valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Startup Maria Oy

Startup Maria Oy on vuonna 2016 perustettu voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö lisäksi kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiö vuokraa Helsingin kaupungilta vanhan Marian sairaalan päärakennuksen (15+2) lisäksi rakennukset 3, 4, 5 ja 14.

Yhtiön osakkeenomistajina ovat Helsingin kaupunki (34%), Startup-säätiö sr (33%) ja Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK ry) (33%). Kaupunginhallitus hyväksyi 4.4.2022 yhtiön osakkaiden välisen omistusjärjestelyn, jonka perusteella tehtävien osakekauppojen jälkeen Helsingin kaupungin omistusosuus tulee olemaan 24 % ja kahden muun osakkaan 38 %.

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa Helsingin seudulla yrityksen perustamista aikoville henkilöille ja yrityksille voittoa tavoittelematta koulutusta, neuvontaa ja muuta samankaltaista toimintaa, joka edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Yhdistys järjestää myös seminaareja sekä neuvottelupäiviä.

Startup-säätiö sr:n tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiökonserni toteuttaa säätiön tarkoitusta emosäätiön toiminnan sekä säätiön konserniyhtiöiden eli tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnan kautta. Emosäätiön toiminta keskittyy säätiön tarkoitusta toteuttavien projektien toteuttamiseen sekä avustusten myöntämiseen säätiön tarkoitusta toteuttaville hankkeille käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea laillista säätiön tarkoitusta edistävää liiketoimintaa.

Osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2022 yhtiön nykyisten osakkaiden välisestä omistusjärjestelystä siten, että muut osakkeenomistajat ottavat aiempaa suuremman roolin yhtiössä kaupungin jäädessä yhtiön omistajaksi aiempaa pienemmällä omistusosuudella. Tämä katsottiin yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon, että kaupungin tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön uusien palveluiden kehitys ja samalla yhtiön kautta edistää kaupungin alustamaista, uusia kasvumahdollisuuksia luovaa ja tukevaa elinkeinopolitiikkaa, missä kaupunki voi olla synnyttämässä uusia palveluita ilman että tavoitteena olisi kaupungin pysyvä ja vakiintunut rooli niiden toiminnassa.

Em. järjestelyyn liittyen sekä yhtiön tulevaisuuden kehittymistarpeita huomioiden osakkaat ovat myös samalla neuvotelleet yhtiön hallituskokoonpanoa koskevien osakassopimusmääräysten muuttamisesta niin, että kokoonpanossa otettaisiin enenevässä määrin huomioon osakkaiden yhdessä määrittämät monipuoliset ja toisiaan täydentävät hallitusjäsenten kollektiiviset osaamis- ja kokemusvaatimukset.

Hallituskokoonpanoa koskevaa osakassopimusmääräystä ehdotetaan muutettavaksi myös niin, että hallitukseen valittaisiin lähtökohtaisesti kuusi (6) jäsentä nykyisten kolmen (3) jäsenen sijaan. Tällöin kukin osakas nimeäisi yhden (1) hallituksen jäsenen ja enintään kolme (3) jäsentä nimettäisiin osakkaiden kesken hallitukselle määritetyt kollektiiviset osaamis- ja kokemusvaatimukset huomioiden. Olennaista olisi varmistaa hallituksen kollektiivisesti monipuolinen ja yhtiön sen hetkisiä tarpeita vastaava osaaminen ja kokemus sekä myös jäsenten riittävä mahdollisuus hallitustyön vaatimaan ajankäyttöön. Tältä pohjalta on myös päädytty ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaa ei enää nimettäisi suoraan Helsingin taholta, vaan osakkaiden yhteistyöhön perustuen yhtiökokouksessa, mikä mahdollistaisi nimettyjen joukosta parhaimman mahdollisen ehdokkaan kulloisenkin valinnan puheenjohtajaksi.

Myös tilintarkastajan valinta siirretään yhtiön ehdotettavaksi kaupungin nykyisen nimitysvallan sijaan.

Edellä olevien muutosehdotusten lisäksi osakassopimukseen ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia päivityksiä.

Hallitusnimitykset

Helsingin kaupungilla on nykyisen ja myös päivitetyn osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen, mikä toteutetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022. On katsottu kaupungin ja yhtiön edun kannalta tarkoituksenmukaiseksi, että nykyinen hallituksen puheenjohtaja Santtu von Bruun jatkaa tehtävässä kaupungin mandaatilla siihen saakka, kunnes päivitetyn osakassopimuksen mukaiset hallitusnimitykset tehdään.

Edelleen päivitetyn osakassopimuksen mukaisesti kaupunki ryhtyy yhteistyössä muiden osakkaiden kanssa määrittämään hallituksen ns. ulkopuolisilta jäseniltä vaadittavia osaamis- ja kokemusvaatimuksia. Näiden linjausten perusteella osakkaat yhdessä tekevät ehdotuksen näistä enintään kolmesta hallitusjäsenistä sekä tarpeen mukaan puheenjohtajasta. Yhteistyötä johtaa ja koordinoi Helsingin puolelta elinkeinojohtaja. Hallituksen täydentäminen päivitetyn osakassopimuksen mukaan toteutetaan myöhemmin järjestettävässä yhtiökokouksessa.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Bilagor

1. Osakassopimusluonnos

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.