Valtuustoaloite, Kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistaminen

HEL 2022-004672
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 152 §

V 15.3.2023, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan myös julkisesti kaupunkilaisille.

Kaupungin johtoryhmän kokoukset ovat kaupungin päätöksentekoa valmistelevia ja muistiot valmisteluasiakirjoja, jotka ovat olleet luettavissa kaupungin sisäisillä verkkosivuilla jo nyt. Johtoryhmän kokousmuistioiden julkaiseminen myös avoimessa tietoverkossa toteuttaa avoimuusperiaatetta.

Kaupungin johtoryhmän verkkosivujen yhteyteen tehdään sivu, jonne tuodaan johtoryhmän muistiot. Muistion valmistuttua se tallennetaan palvelimelle ja linkitetään johtoryhmän sivulle. Kaupungin johtoryhmän sivut sijaitsevat uudistetuilla hel.fi-verkkosivuilla https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-johtoryhma.

Kuntalain (410/2015) 29 §:n mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.

Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Hallituksen esityksen (HE 268/2014 vp) mukaan kuntalain 29 §:n tarkoituksena on viestinnän avulla parantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Esitöissä on mainittu, että tiedonsaanti koskisi toimielinten käsittelyyn tulevien kunnan asukkaille tärkeiden ja yleistä mielenkiintoa herättävien asioiden valmistelua. Huomioon on kuitenkin otettava henkilötietojen käsittely yleisessä tietoverkossa. Yleiseen tietoverkkoon vietävistä asiakirjoista on poistettava salassa pidettävät tiedot. Tämän lisäksi on arvioitava kunnan oikeus käsitellä kokousasiakirjoihin sisältyviä julkisia henkilötietoja yleisessä tietoverkossa.

Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan vaatimukset sekä kunnan viestintävelvoitteet on pyrittävä sovittamaan yhteen niin, että viranomaisten velvollisuudet viestinnässä ja tiedonsaantioikeuksien edistämisessä toteutetaan vaarantamatta yksityisyyden suojaa.

Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat edelleen pitkälti kunnan harkinnassa, mutta kunnalta edellytetään aktiivista otetta ja tehokasta viestintää.

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Pykälässä on lueteltu tiedot, jotka on ainakin oltava saatavilla yleisessä tietoverkossa. Kunnalla on velvoite viedä saataville yleiseen tietoverkkoon keskeiset kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan taloutta, johtamista, toimintaa, kuntien yhteistyötä ja kuntakonsernia koskevat tiedot. Kaupungin johtoryhmän muistiot ovat lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 1 §:n mukaisesti julkisia asiakirjoja. Julkisuuslain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Siitä huolimatta, että johtoryhmän muistioita koskee julkisuuslain 1 § ja 9 § eli ne ovat viranomaisen julkisia asiakirjoja, joista jokaisella on oikeus saada tieto pyydettäessä, ne eivät kuitenkaan ole aiemmin olleet julkaistavaksi tarkoitettuja päätösasiakirjoja. Kaupungin johtoryhmän muistiot ovat luonteeltaan valmistelua koskevia ja operatiivisia asiakirjoja ja siten sellaisia johtamisen välineitä, joiden elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt.

Kaupungin johtoryhmä edistää poliittisen ja operatiivisen toiminnan yhteensovittamista. Se käsittelee strategisia ja kaupungin käytännön toiminnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä.

Vaikka lähtökohtaisesti julkisuuslain 1 §:n mukaisesti viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa on asiakirjajulkisuudesta erillinen kysymys. Julkaisemisessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ja yksityisyyden suoja. On myös huomioitava valmistelevan asiakirjan luonne ja tunnistettava, että kyse ei ole päätösasiakirjasta.

Kaupungin johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan nyt myös julkisesti kaupunkilaisille, kuten aloitteessa on esitetty.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua(voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Stäng

Kaupunginvaltuusto 05.10.2022 § 239

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, koska kaupunginvaltuusto katsoo, että johtoryhmän muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon elin ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupungin intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalaiset ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

2 äänestys

Asian käsittelyä jatketaan JAA, valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotus

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hakola, Atte Kaleva, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Minja Koskela, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 20
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Poissa: 1
Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 649

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Kaupunginhallitus katsoo, että johtoryhmän muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon elin ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupungin intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalaiset ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

Kannattaja: Minja Koskela

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 4
Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7 -4 (4 tyhjää).

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 22.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi