Valtuustoaloite, leikkipuistojen kesätoiminnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus

HEL 2022-004674
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 248 §

Ledamoten Sandra Hagmans motion om utveckling av sommarverksamheten i lekparker

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Sandra Hagman och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska vidta åtgärder för att utveckla sommarverksamheten i lekparker så att så många barn som möjligt i Helsingfors har möjlighet att delta. Staden bör ta bättre hand om lekparkerna och få deras utrustningsnivå att motsvara sommarverksamhetens behov. Samtidigt bör lekparksmåltiderna utvecklas så att det varje dag också serveras ett vegetariskt alternativ.

Grundtanken med att ordna sommarverksamhet i lekparkerna är att lekparkernas servicenät så väl som möjligt motsvarar de behov områdenas barnfamiljer och barn i skolåldern har. De parker som är öppna under sommaren har ett centralt läge vid optimala trafikförbindelser. Utrustningsnivån i parkerna och möjligheten att ordna mångsidig verksamhet för barn i olika åldrar är bra. Sommarverksamheten i lekparkerna når de barnfamiljer och skolbarn som bor i områdena rätt så väl.

Stadsmiljösektorn ansvarar för underhållet av lekparksbyggnaderna, parkerna och redskapen. Under 2022 renoveras fem lekparker och tre lekparksbyggnader. Dessutom görs små reparationsarbeten i flera lekparksbyggnader enligt behov. Fostrans- och utbildningssektorn fastställer vilka utvecklingsåtgärder som behövs.

Ur sommarverksamhetens synvinkel behöver gårdsområdena och lekredskapen förnyas i vissa parker, men det har inte reserverats några anslag för att köpa nya redskap. Fostrans- och utbildningssektorn förutsätter i sitt utlåtande att utrustningsnivån i alla parker ska utvecklas så att man kan ordna sommarverksamhet i dem.

Verksamhetsplaneringen baserar sig på uppgifterna om kundantalet och kundresponsen från tidigare somrar. Om man vill öka antalet lekparker som hålls öppna är den avgörande utmaningen att få personalresurserna att räcka till. När verksamhetens mängd och kvalitet utvecklas måste man därför bedöma antalet öppna parker i förhållande till den ledda verksamheten, såsom dagläger för skolbarn och aktiviteter för småbarnsfamiljer. Fler parker kan öppnas om det ordnas mindre ledd verksamhet. Sommarverksamhetens kvalitet ska utvecklas alltmer i samarbete med andra aktörer, och även barnen ska få delta i planeringen i allt högre grad.

Lekparkernas gratis sommarmåltider är planerade för barn och unga under 16 år. Kundkretsens matvanor är mycket mångskiftande och då matsedeln utarbetas beaktas matgästernas önskemål så mångsidigt som möjligt. Antalet vegetariska maträtter har ökat under de senaste åren enligt kundernas önskemål. Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat att andelen vegetarisk mat bör ökas ytterligare. Servicecentralen Helsingfors, som levererar maten till lekparkerna, konstaterar i sitt utlåtande att den kan leverera vegetarisk mat enligt fostrans- och utbildningssektorns beställning.

Fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden och direktionen för affärsverket Servicecentralen har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Stäng

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 626

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 § 72

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta seuraavan lausunnon:

Leikkipuistojen kunnosta huolehtiminen ja varustelu kesätoiminnan tarpeisiin

Toimialan vastuulla olevat leikkipuistorakennukset ja leikkipuistot sijaitsevat asemaakaavassa puistoalueella. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus ylläpitää leikkipuistorakennuksia sekä vastaa leikkivälineiden ja leikkipuistojen kunnossapidosta. Vuonna 2022 peruskorjataan viisi leikkipuistoa (lp Trumpetti, lp Hilleri, lp Iso-Antti, lp Filpus ja lp Mellunmäki). Leikkipuistorakennuksista peruskorjattavana tai uusittavana on kolme: lp Seppä, lp Mellunmäki, lp Rusthollari. Tämän lisäksi pienempiä korjaustöitä tehdään useassa leikkipuistorakennuksessa tarpeen mukaan.

Leikkipuistojen tiloja ja leikkiympäristöjä kehitetään käyttäjätoimialan ilmaiseman tarpeen perusteella. Tarpeen määrittelyn tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Leikkipuistoja peruskorjattaessa niiden toimintoja kehitetään Kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun toimesta yhteistyössä käyttäjätoimialan ja asukkaiden kanssa vuorovaikuttaen.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen huomioidaan puistosuunnitteluvaiheessa, jonka suunnittelua tehdään Kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun toimesta yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä käyttäjätahojen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteenveto

Leikkipuistojen toiminnallinen kehittäminen, mukaan lukien kesätoiminnan kehittäminen, tapahtuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimesta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii leikkipuistojen tilojen ja leikkialueiden ylläpidosta nykyisellä tasollaan.

Kun käyttäjätoimiala ilmaisee tilojen tai leikkialueen toiminnalliseen kehittämiseen liittyvän tarpeen, joka edellyttää muutostoimenpiteitä tiloissa tai ulkoalueella, kaupunkiympäristön toimiala huolehtii tarvittavien muutostöiden teknisestä toteuttamisesta sovitun tilahankeprosessin mukaisesti, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

09.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 42063

maria.laine@hel.fi

Susanna Hytti, projektinjohtaja, puhelin: 310 39451

susanna.hytti@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 143

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta seuraavan lausunnon:

Leikkipuistojen toiminnan suunnittelu pohjautuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja kaupunkistrategiaan. Leikkipuistoissa järjestetään suunnitelmallista ja tavoitteellista avointa varhaiskasvatusta osana helsinkiläisten lasten kasvun ja oppimisen polkua. Leikkipuistot ovat leikki- ja kohtaamispaikka kaikenikäisille. Ohjatut toiminnat pikkulapsiperheille vahvistavat lasten ja vanhemman välistä kohtaamisen iloa ja vuorovaikutusta.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja kouluikäisten lasten kesätoiminnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kesällä avoinna olevat puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien päässä ja puistojen varustetaso sekä mahdollisuudet järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille ovat hyvät. Leikkipuistoissa kesällä järjestettäviä toimintoja ovat mm. pikkulapsiperheille suunnatut ohjatut toiminnot (pienten puuhat), ohjattu vauvatoiminta jokaisessa avoinna olevassa puistossa vähintään kerran viikossa, suomen kieltä tutuksi tekevä KesäKaneli-toiminta sekä koululaisille suunnattu päiväleiritoiminta. Lisäksi leikkipuistojen kahluualtaat ovat asiakkaille avoinna.

Leikkipuistoissa järjestettävä kesätoiminta tavoittaa tällä hetkellä varsin hyvin leikkipuistojen alueilla asuvia lapsiperheitä ja koululaisia. Leikkipuistojen kesätoiminnassa tilastoitiin 114 963 käyntiä kesällä 2021.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan suunnittelun pohjalla on edellisten kesien asiakasmäärätiedot, asiakaspalautteet sekä tiedot auki olleista leikkipuistoista. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida ehdotettua suunnitelmaa. Kaupunkilaisilta saatujen kommenttien perusteella kesäajan toiminnan suunnitelmaan tehdään mahdolliset muutokset. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen auki pidettävistä ja suljettavista leikkipuistoista.

Kesällä 2022 on suunniteltu pidettäväksi auki koko tai osan kesää 48 leikkipuistoa. Vuonna 2021 koko kesän auki oli 34 leikkipuistoa ja vuonna 2020 koko kesän auki oli 32 leikkipuistoa. Kesälle 2022 tavoitteena on ollut pitää suurempi osa leikkipuistoista auki edes osan kesää, jotta kesäajan leikkipuistotoimintaa on tarjolla mahdollisimman monella alueella vähintään osan kesästä.

Kesäaikana avoinna olevien leikkipuistojen määrän lisäämisen keskeisenä haasteena on henkilöstöresurssien riittävyys. Leikkipuistoissa on kesätoiminnan aikana useita erilaisia toimintoja, joihin tulee kiinnittää henkilöstöä. Leikkipuistojen henkilöstön loma-ajan suunnittelu vaikuttaa käytettävissä olevan henkilöstön määrään. Lisähenkilöstöä voisi saada hyödyntämällä Helsingin kaupungin 16-17-vuotiaita kesänuoria ja miettiä, miten heidän työpanostaan voitaisiin hyödyntää osana leikkipuistojen kesätoiminnan järjestämistä.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan määrää ja laatua kehitettäessä on arvioitava auki olevien puistojen määrää suhteessa niissä järjestettävään ohjattuun toimintaan kuten koululaisten päiväleireihin ja pikkulapsiperheiden puuhiin. Puistoja voidaan avata enemmän, jos ohjattua toimintaa järjestetään puistoissa vähemmän. Lisäksi kaikkien puistojen varustelutasoa on kehitettävä niin, että niissä on mahdollista järjestää kesätoimintaa.

Kesäajan toiminnan laatua tulee jatkossa kehittää entistä enemmän yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelussa ja kehittämisessä tulee osallistaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen, nuorisotalojen tai kolmannen sektorin osaamista. Leikkipuistojen kesäajan toiminnan kehitystyön keskiössä on vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa. Palautetta ja palautteen huomioimista leikkipuistojen kesätoiminnan sisältöjen suunnittelussa sekä avoinna olevista leikkipuistoista tulee miettiä uudestaan osallisuuden näkökulmasta. Valmiin suunnitelman kommentointi kuntalaisille ei anna riittävää osallisuuden tunnetta. Myös lasten osallistamista suunnitteluun tulee kehittää ja huomioida palveluiden lapsivaikutukset.

Leikkipuistojen piha-alueet ja leikkivälineet osassa puistoja tarvitsevat uudistamista kesätoiminnan näkökulmasta. Kesäajan toimintavälineiden päivittämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Osallistavan budjetoinnin kautta on saatu osaan leikkipuistoja lisää pyöriä ja välineistöä.

Kesäisin leikkipuistoissa tarjotaan maksutonta kesäruokailua alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kesällä 2021 leikkipuistoissa ruokaili alle kouluikäisiä lapsia 47 118 ja kouluikäisiä 58 200 lasta, yhteensä ruokailijoita oli 105 318. Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moninainen ja listan suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman monipuolisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. Leikkipuistojen kesäruokalista rakennetaan kuumakuljetuksiin ja ulkona tapahtuvaan puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista, puuroista ja padoista.
Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa kesällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa sisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ulkopuolelle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti leikkipuistojen kesäajan toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2022 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja leikkipuistojen kesätoiminnan laajentamiseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (8) loppuun:
"Lisäksi kaikkien puistojen varustelutasoa on kehitettävä niin, että niissä on mahdollista järjestää kesätoimintaa."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa kesällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruokailijoiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin. Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa viikossa."

Korvataan seuraavasti:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa kesällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ulkopuolelle."

Kannattaja: Sini Korpinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa kesällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruokailijoiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin. Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa viikossa." Korvataan seuraavasti:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa kesällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ulkopuolelle."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 12
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 12-1.

31.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Petteri Räisänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen@hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 18

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsingiltä leikkipuistoruokaa useampaan leikkipuistoon, on Palvelukeskuksella edellytykset tuottaa ko. palvelu. Palvelukeskuksella on mahdollisuus toimittaa myös kasvisruokaa. Mikäli tarjotaan kahta ruokavaihtoa ja toisen vaihtoehdon määrä on pieni, riskinä on lämpötilojen lasku alle omavalvonnassa määritellyn lämpötilarajan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola
Lisätiedot

Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.10.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi