Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Stadion-säätiö sr

HEL 2022-004805
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 47 §

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksasta yhdeksään jäsentä, joista kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Omistajastrategian tavoitteet ja keskeiset mittarit

Säätiölle asetettiin omistajastrategiassa seuraavat keskeiset tavoitteet ja mittarit:

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen
Mittarit: -Suurtapahtumien lukumäärä
-Kävijämäärä/vuosi
-Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma
Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita
tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

5. Tavoite: Laadukas ja kustannustehokas toiminta
Mittarit: -Tilojen vuokrausaste
-Liikevaihto/htv

Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima
Razmyar ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi