Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin teatterisäätiö sr

HEL 2022-004841
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 46 §

Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin teatterisäätiö sr:n toimitusjohtaja Kari Arffman ja hallituksen puheenjohtaja Mike Pohjola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Teatteritoimintaa harjoitetaan viidellä näyttämöllä.

Vuoden 2021 toimintaa varjostivat Covid19-pandemiasta johtuvat rajoitteet. Teatteriin kohdistuneet esitystoiminnan rajoitukset vaikuttivat olennaisesti lipputuloihin, omaan tulonmuodostukseen sekä kassatilanteeseen. Vuoden 2021 tulos oli 931 000 euroa alijäämäinen.

Koronapandemia tulee vaikuttamaan säätiön omaan tulonmuodostukseen pitkään. Yritys- ja ryhmäasiakkaiden osuus lipputuloista on vuosittain merkittävä. Tämä asiakassegmentti ei ole edelleenkään lähtenyt liikkeelle ja menee todennäköisesti ensi syksyyn ennen kuin ryhmien osuus normalisoituu. Lisäksi koronapandemian aikana on edelleen pitkien peruutusten riski olemassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Tämä tarkoittaa tuleville vuosille valtion avustuksen huomattavaa pienentymistä. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös veikkauksen tuottojen lasku, sillä rahapelitoiminnan tuotot ovat olleet merkittävä rahoituslähde kulttuurikentälle.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle. Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on kesällä 2022 kriittisellä tasolla. Riskeinä ovat edelleen valtiovallan toimenpiteet pandemian hallitsemiseksi esitystoimintaa rajoittamalla tai estämällä sekä myös asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Helsingin teatterisäätiö sr:n uuden omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan säätiön ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri tarjoaa laadukasta ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen

-Kävijämäärä/vuosi

-Yleisötyön kehittäminen

Asiakaskeskeisyys

-Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Omarahoitusosuuden kasvattaminen

-Omarahoitusosuus

Helsingin Teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Mike Pohjola.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi