Avustuksen hakeminen, valtionavustus, maahanmuuttotaustaisten 7-9 -luokkalaisten oppimisen tukeminen, Taitavasti tulevaisuuteen, Opetushallitus

HEL 2022-005376
Ärendet har nyare handläggningar
§ 49

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi 2022—2024

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamisen sekä siirtymien tukemisen toimenpiteisiin.

Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yläkoulussa opiskelevien maahan muuttaneiden oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Tämä toteutetaan kehittämällä heille suunnattua opetusta ja tukimuotoja eri näkökulmista. Kehittämisen kohteena ovat opetusmateriaalit, opettajien toiminta, oppilaille tarjottu tuki siirtymävaiheissa sekä oppilaiden hyvinvoinnin varmistaminen. Hankkeessa kehitetään seulontavälineitä tuen ja opetuksen kohdentamiseksi tarpeiden mukaisesti. Aineenopettajille tarjotaan tukea kielitietoisen pedagogiikan toteuttamiseen ja heitä ohjataan oman työn kehittämisessä.

Jos Opetushallitus myöntää erityisavustuksen, hanke toteutetaan ajalla 1.8.2022─31.7.2024.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 865 000 euroa. Opetushallitukselta haetaan erityisavustusta 1 678 500 euroa.

Hankkeen omarahoitusosuus 186 500 euroa (10 %) katetaan sekä kehittämispalveluiden että perusopetuspalveluiden ja ruotsinkielisten palveluiden määrärahasta. Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hanketoimiston projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirenin toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtion erityisavustuksen opetuksen järjestäjien kehittämishankkeisiin, joilla tuetaan erityisesti oppilaiden opetuskielen ja tiedonalojen kielen kehittämistä, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja. Lisäksi varmistetaan sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Hankeavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen käynnistämää maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevaa toimenpideohjelmaa, joka puolestaan on osa perusopetuksen Oikeus oppia -ohjelmaa.

Haettava määräraha on yhteensä enintään 12 miljoona euroa valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.20.4.3 määrärahasta maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaiden opetuskielen ja tiedonalojen kielen taidon, opiskeluvalmiuksien sekä perustaitojen vahvistamiseksi ja siirtymien tukemiseksi.

Valtionavustuksella tuettavan toiminnan keskeiset tavoitteet kuvataan Opetushallituksen hakuilmoituksessa.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Valtion erityisavustus myönnetään hakemuksen perusteella kunta- tai kuntayhtymäkohtaisesti käytettäväksi vuosina 2022─2024. Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista.

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa valtionavustushakemuksessa.

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaisesti valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Detta beslut publicerades 05.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja