Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, kaupunkistrategiayksikkö, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, työavain KANSLIA-08-6-22

HEL 2022-005926
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikön virkasuhteen täyttäminen

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti ottaa yleisesikuntaupseeri Minna Liimataisen turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaan 1.5.2022 lukien 5500 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Valmiuspäällikön virka tuli avoimeksi 10.1.2022 alkaen. Virka oli julkisesti haettavana 23.2.-10.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä TE-palveluissa, Monsterit.fi:ssä, Duunitorissa ja LinkedIn –verkkopalveluissa.

Turvallisuus- ja valmiuspäällikön virka sijoittuu kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikköön turvallisuus- ja valmiustiimiin. Kaupunginkanslian toimintasäännön 5. luvun 5.1. kappaleen mukaan kaupunkistrategiayksikön vastuulla ovat kaupunkistrategiaprosessin toimeenpano, seuranta ja kehittäminen, strategisen suunnittelun tuki, osaltaan johtamisjärjestelmän kehittäminen, kaupungin strategisten etujen ja tavoitteiden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti kaupungin edunvalvontaa kehittämällä ja koordinoimalla, kaupunkiyhteinen riskienhallinnan kehittäminen sekä turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoinen ohjaaminen.

Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö vastaa Helsingin kaupunkiturvallisuudesta, varautumisesta ja organisaatioturvallisuuden kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Virassa toimitaan esihenkilönä kaupunginkanslian strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimille, sekä työskennellään viranomaisten ja sidosryhmien suuntaan turvallisuusasioissa kaupungin yhteyshenkilönä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään näkemyksellisyyttä turvallisuuden laaja-alaisesta merkityksestä ja vaikutuksesta kaupungin ja kaupunkilaisten arkeen sekä perehtyneisyyttä viran tehtävänalaan. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta esihenkilötyöstä ja johtamisesta verkostomaisessa ympäristössä. Hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito nähtiin eduksi, ja hakuilmoituksessa on painotettu hyviä vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja. Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 42 henkilöä, joista 35 hakijaa täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Kaksi henkilöä perui hakemuksensa hakuaikana. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemusten perusteella Recright-videohaastatteluun kutsuttiin 9 virkaa hakenutta hakijaa, koska heillä kaikilla arvioitiin olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus viranhoidon kannalta relevanteista tehtävistä. Recright-videohaastatteluihin annettiin vastausaikaa 17.3. – 22.3.2022, yksi Recright-videohaastatteluun kutsutuista ei vastannut määräajassa videohaastattelun kysymyksiin. Tämän jälkeen videohaastatteluiden perusteella arvioitiin jatkoon neljä hakijaa, jotka kutsuttiin seuraavaan haastatteluun. Hakijoita haastattelivat 31.3. ja 5.4. strategiajohtaja Markus Kühn ja strategiapäällikön virasta virkavapaalla oleva ma. toimitusjohtaja Marko Karvinen.

Hakija 1

Taisto Hakala on suorittanut Master of Engineering (englanninkielinen insinööri YAMK-tutkinto) Metropoliassa 2011 ja diplomi-insinöörin tutkinnon Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2016. Hakija on työskennellyt vuodesta 1986 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella monipuolisissa tehtävissä mm. apulaispalomestarina, paloesimiehenä, laatupäällikkönä, lääkintäyksikön päällikkönä, kehittämispäällikkönä, viestinpäällikkönä ja tällä hetkellä palopäällikkönä vuodesta 2019 alkaen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hakijalla on hyvä ymmärrys kaupunkiturvallisuuden kokonaisuudesta ja hyvä perehtyneisyys kaupunkiturvallisuuteen erityisesti operatiivisissa turvallisuuden toiminnoissa pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä prosesseissa.

Hakija 2

Marko Kovanen on suorittanut tradenomin YAMK-tutkinnon Lapin ammattikorkeakoulussa 2021. Hakija on toiminut poliisissa vanhempana konstaapelina sekä poliisihallituksessa valtakunnallisena työsuojeluvaltuutettuna ja turvallisuusasiantuntijana vuodesta 2017 alkaen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvä kokemus suuren julkishallinnon toimijan sisäisen valmiuden ja turvallisuuden toiminnoista sekä näkemys turvallisuuden kehittämisestä viranomaistoiminnassa.

Hakija 3

Minna Liimatainen on suorittanut yleisesikuntaupseerin (2019) ja sotatieteiden maisterin (2006) tutkinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on toiminut 2019–2020 Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan valmiuspäällikkönä vastuinaan toimialan varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan johtaminen, koordinointi ja päätöksenteon tukeminen. Helmikuusta 2021 alkaen hän on toiminut valmiuspäällikkönä kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikössä ja hoitanut sijaisena turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaa joulukuusta 2021. Lisäksi hän on toiminut Helsingin kaupungin koronavalmistelun vuoropäällikkönä vuosien 2020–2021 aikana saaden kokemusta kaupungin kokonaisturvallisuudesta poikkeusoloissa. Ennen tätä hän toimi useissa eri työtehtävissä puolustusvoimissa, mm. johtokeskusupseerina Ilmavoimissa vastaten johtokeskusalan valtakunnallisesta kehittämisestä ja Ilmataistelukeskuksen koulutussuunnittelusta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista ja laajaa kokemusta turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden tehtävistä sekä vahva tuntemus kunnallisesta toimintaympäristöstä ja turvallisuuteen ja valmiuteen liittyvistä hallinnon rakenteista ja sidosryhmistä. Lisäksi hakijalla on monipuolinen työkokemus niin kunnalliselta kuin valtiolliselta sektorilta. Hakijalla on laaja turvallisuusnäkemys.

Hakija 4

Arto Parviainen on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa 1995. Hakijalla on yli kymmenen vuoden kokemus vakuutusalan konsernin riskienhallinnan ja turvallisuuden johtotehtävistä. Hakija on toiminut vuosina 2010–2020 Euroopan kemikaaliviraston turvallisuuspäällikkönä

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvä kokemus suuren globaalin konsernin turvallisuus- ja jatkuvuustoiminnosta ja johtamisesta sekä ymmärrys kaupunkiturvallisuuden kokonaisuudesta.

Arviointi

Turvallisuusalan osaamisen ja kokemuksen lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää näkemyksellisyyttä turvallisuuden laaja-alaisesta merkityksestä ja vaikutuksesta kaupunkilaisten arkeen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi korkeatasoisia vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja, sekä kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon perustuen on katsottava, että Minna Liimataisella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitetty relevantin turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden osaamisen ja kokemuksen laajuuteen. Virassa edellytetään vahvaa ymmärrystä kaupungin kokonaisturvallisuuden sekä kokonaisvalmiuden ja jatkuvuudenhallinnan tehtäviin liittyen. Lisäksi kokemus turvallisuusalan tehtävistä ja kunta-alasta luettiin eduksi. Minna Liimataisen valintaa puoltaa hänen hakijoista vahvin osaamisensa kaupungin turvallisuuteen, varautumiseen ja valmiuteen liittyen, sekä kokemus turvallisuusalan tehtävistä niin valtiollisella kuin kunnallisella sektorilla. Toimintatavaltaan hän on aktiivinen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ovat erinomaiset. Hakijalla on konkreettisia kehittämiskohteita liittyen Helsingin turvallisuuden ja valmiuden kehittämiskohteisiin, ja hänellä on syvällinen ymmärrys turvallisuuden uhkakuvista ja riskeistä.

Detta beslut publicerades 29.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36202

taru.wickstrom@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.