Hankesuunnitelma, perusparannus, Oulunkylän jäähalli ja huoltorakennus

HEL 2022-005945
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 700 §

V 2.11.2022, Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman liitteen 1 mukaisesti siten, että hankkeen laajuus on noin 6 642 brm² ja arvonlisäveroton enimmäishinta on 20 660 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankkeen sisältö

Hankesuunnitelma koskee 1984 valmistuneen Oulunkylän jäähallin peruskorjausta ja 1976 valmistuneen huoltorakennuksen perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan liikuntapalvelujen tarjontaa, uusitaan talotekniset järjestelmät ja kylmälaitejärjestelmä sekä parannetaan energiatehokkuutta, turvallisuutta, henkilökunnan toimintaympäristöä ja rakennusfysikaalisia olosuhteita.

Rakennuksissa on aiemmin tehty pienimuotoisia korjaustöitä, mutta kattavaa peruskorjausta tai -parannusta ei ole tehty. Tekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä. Rakennusteknisesti rakennukset ovat ikäistään vastaavassa kunnossa. Sisäilmaongelmista ei ole raportoitu.

Jäähalli ja huoltorakennus sijaitsevat Oulunkylän urheilupuiston alueella, joka on asemakaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Rakennusten välittömässä läheisyydessä on yksityisessä omistuksessa olevat curling-halli ja jalkapallokentän katsomorakennus, joka on kiinni jäähallissa.

Peruskorjauksen yhteydessä jäähallissa uusitaan ilmanvaihto ja siihen lisätään kuivatus. Samoin uusitaan tilojen ikkunat ja kellarissa oleva huoltotila muutetaan lämmittelytilaksi. Lumensulatuspaikan turvallisuutta parannetaan aitaamalla alue. Henkilöstön sosiaalitiloja parannetaan ja kuivien tilojen pintoja kohennetaan. Rakennus salaojitetaan ympäriinsä pois lukien jalkapallokentän puolen katsomon osuus.

Hankkeen yhteydessä huoltorakennuksessa uudistetaan kahvila, ja tilat järjestellään tarkoituksenmukaisempaan muotoon. Liikuntatiloja kasvatetaan ja lisätään liikunnanohjaajille omat toimitilat. Kylmäjärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan, ja uuden kylmäjärjestelmän lauhdelämpö hyödynnetään rakennusten lämmityksessä. Vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja. Lisäksi puiset ikkunat ja ovet uusitaan sekä liikuntatilojen akustiikkaa parannetaan.

Liikuntalautakunta on 11.5.2017 § 107 hyväksynyt hankkeen huoltorakennuksen tarveselvityksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 21.6.2022 § 108 puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Urheilupuiston pysäköintipaikkojen määrä säilyy ennallaan. Raide-Jokerin pysäkit tulevat sijoittumaan urheilupuiston läheisyyteen.

Hankkeen tarpeellisuus

Jäähalli ja huoltorakennus ovat tärkeitä helsinkiläisten liikuntaharrastuksen mahdollistajia. Ne ovat aktiivisessa käytössä. Perusparannuksen myötä kapasiteettia saadaan kasvatettua myös Oulunkylän tiivistyvän kaupunkirakenteen tarpeisiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala suunnittelee jäähallin ympärivuotisen käytön tehostamista.

Helsingin kaupungin Suurhankkeiden koordinaatiotyöryhmän 27.2.2020 tekemän linjauksen mukaan kaupungin harjoitusjäähallikapasiteetti  (2021: 19,5 jääkenttää) ei saisi tulevaisuudessa pienentyä.

Hankkeen laajuus

Jäähallin laajuus on 3 466 brm², 2 975 htm², 2 722 hym². Rakennuksen tilavuus on 22 079 m³.

Huoltorakennuksen laajuus on 3 451 brm², 2 412 htm², 2 327 hym². Rakennuksen tilavuus on 13 612 m³.

Rakennuskustannukset ja hankkeen rahoitus

Hankkeen arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat yhteensä 20 660 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa. Jäähalli 4 130 000 euroa (1 205 euroa/brm²), ja huoltorakennus 16 530 000 euroa (4 842 euroa/brm²).

Vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu 20 700 000 euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2024–2025.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu jäähallin tilakustannus eli tila-hankkeiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 41 600 euroa/kk. Vuosivuokra on noin 499 000 euroa. Vuokra on noin 13,98 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 13,45 euroa/htm²/kk ja hallintokulu/yleiskustannus on 0,53 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 2 975 htm².

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu huoltorakennuksen tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 94 600 euroa/kk. Vuosivuokra on noin 1 140 000 euroa. Vuokra on noin 40,97 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 40,44 euroa/htm²/kk ja hallintokulu/yleiskustannus on  0,53 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 2 412 htm².

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita. Henkilökunta siirtyy mm. Pirkkolan jäähallille.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennusten ylläpidosta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapalvelut.

Tavoitteena on suunnitella hanke siten, että rakentaminen alkaa maaliskuussa 2024 ja korjaustyöt valmistuvat elokuussa 2025.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 § 75

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti Kaupunginhallitukselle Oulunkylässä Patolassa, osoitteessa Käskynhaltijantie 11 sijaitsevassa Oulunkylän liikuntapuistossa Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen 8.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 6 642 brm² ja hankkeen enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 20 660 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Katri Olli. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 31033274

katri.olli@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.06.2022 § 108

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 08.06.2022 päivätystä Oulunkylän jäähallin ja huoltorakennuksen peruskorjausta koskevasta hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausui hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Tämä hankesuunnitelma ei sisällöltään vastaa lautakunnan 9.11.2021 hyväksymää tarveselvityksen mukaista Oulunkylän kaksikaukaloista uutta jäähallia. Ulkopuolelle jätetty hanke on lisättävä talonrakentamisohjelmaan tuleville vuosille. Jäähallin osalta korjaustoimenpiteet jatkavat käyttöikää, mutta eivät pidennä merkittävästi rakennuksen elinkaarta.

Lautakunta toteaa, että perusparannus ja -korjaus nostavat merkittävästi vuokria. On tärkeää, että ennen hankkeen valmistumista tarkastellaan uusien rakennusten ja perusparannusten ja peruskorjauskohteiden vuokrantasoa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lausuntoehdotuksen loppuun lisäys:

Lautakunta toteaa, että perusparannus ja -korjaus nostavat merkittävästi vuokria. On tärkeää, että ennen hankkeen valmistumista tarkastellaan uusien rakennusten ja perusparannusten ja peruskorjauskohteiden vuokrantasoa.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Mustafa Gürler, arkkitehti, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi