Toivomusponsi, selvitys mahdollisuudesta saada yöluotsi Helsingin kaupunkiin

HEL 2022-005988
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 240 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi yöluotsin saamisesta kaupunkiin

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Käsitellessään valtuutettu Mari Holopaisen aloitetta yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta Yöluotsin saamisesta kaupunkiin. Tästä on hyviä kokemuksia myös edellisellä valtuustokaudella.”

Kaupunginkanslian viestintäosasto kuuli kaupunginkanslian elinkeino-osastoa ja kaupunkiympäristön toimialaa yöluotsiin liittyvästä toivomusponnesta. Tällä hetkellä erillistä yöluotsin roolia tai vastaavaa toimintoa ei ole resursoitu kaupunkiyhteisesti, vaan Helsingin yöaikaan liittyviä asioita kehitetään osana kaupungin eri toimintoja. Yöllistä Helsinkiä kehitetään muun muassa osana Helsingin yrityspalveluita, matkailua ja tapahtumallisuutta sekä kaupunkisuunnittelua. Kaupunginkanslian elinkeino-osastolla toimivat yritysluotsit tekevät yhteistyötä Helsingin yrityskentän kanssa, johon kuuluu myös yöaikaan sijoittuvan yritystoiminnan toimintaedellytykset. Lisäksi yöllinen Helsinki huomioidaan sisällöllisesti Helsingin kansainvälisen maineen kehittämisessä. Designjohtajan työkentällä edistetään kaupunkitilan uutta käyttöä ja kaupunkikokemuksen parantamista, ja hiljattain käynnistyneen placemaking-toiminnan osana voidaan mahdollisuuksien mukaan selvittää yön kehityksen huomioimista.

Vuosien 2019–2021 aikana Helsingin yön kokonaisuutta edistettiin yöstä tehdyn selvityksen  (LiveFIN ry 2019), yöluotsin määräaikaisen palkkaamisen (2020–2021) ja yöluotsin koordinoiman kaupunkiyhteisen kehitystyön kautta. Yöluotsin rooli sijoittui kaupunginkanslian viestintäosastolle tapahtumallisuuteen liittyvän kytköksen kautta. Yöluotsin tehtävän kautta onnistuttiin lisäämään kaupunkitasoista ymmärrystä yöstä ja sen mahdollisuuksista kuntalaisten tarpeiden näkökulmasta, tunnistamaan yöhön kiinnittyviä toimintoja ja kehitysmahdollisuuksia kaupungin eri toiminnoissa sekä kasvattamaan ymmärrystä yöajan kehittämisestä. Tuolloin Helsingin yöajan teemoiksi tunnistettiin erityisesti kulttuuri, ravintolat, liikenne ja turvallisuus. Yöluotsin koordinoiman kehitystyön yhteydessä täsmennettiin kaupunkiyhteisesti mahdollisen jatkotyön tavoitteita, jotka täsmensivät myös sitä, mihin Helsingin kaupungin toimintoihin yöaikaan liittyvät asiat kiinnittyvät. Yön kokonaisuutta ja asian kiinnittymistä kaupungin eri toimialojen toimintakenttään on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 13.4.2021.

Asiaa on tarkasteltu kaupunginkanslian viestintä- ja elinkeino-osastoilla sekä kaupunkiympäristön toimialalla ja todetaan, että erillinen yöluotsi ei resurssina ratkaise Helsingin yöajan kehittymistä. Helsingin yölliseen aikaan liittyvän kehitys- ja toteutustyön tulee olla osa kaupungin eri toiminnoissa tehtävää työtä, kuten määräaikaisen yöluotsin vetämän kaupunkiyhteisen kehitystyön kautta on todettu vuonna 2021. Yöaikaan liittyvät toiminnot tulisi huomioida kaupungin eri toimialojen sisällä, erityisesti kaupunkiympäristön, kulttuuri- ja vapaa-ajan ja
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialoilla sekä kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritystoimintaan kytkeytyvissä toiminnoissa. Yöaika ei ole erillinen osa kaupunkia, vaan jatkuvasti läsnä kaupungin eri toimialoilla ja toiminnoissa samalla tavalla kuin aamu- ja päiväaikainen toiminta. Yöllisen Helsingin tarkastelussa tunnistettiin, että Helsingin yöhön liittyy erilaisia aihekokonaisuuksia, jotka monelta osin kiinnittyvät eri toimialojen perustoimintoihin. Yöllisen Helsingin kehitystyössä tunnistettiin tarve kehittää kaupungin peruspalveluita toimialoilla asiakaslähtöisesti siten, että niissä huomioidaan myös yöaikaan palveluita käyttävät kuntalaiset sekä esimerkiksi se, miten turvalliseksi kaupunki koetaan yöaikaan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Sanna Forsström, brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22433

sanna.forsstrom(a)hel.fi