Yhtiökokoukset vuonna 2022, Helsinki Partners Oy

HEL 2022-006132
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 62 §

Helsinki Partners Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Partners Oy:n kevään 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
- hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto
- hallituksen jäsen Laura Aalto, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- hallituksen jäsen Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki, viestintäosasto
- hallituksen jäsen Sari Kola, Dr (Sc.Tech.) Strategy & Innovation Management, yrittäjä ja
- hallituksen jäsen Micael Nordman, konsernin toimitusjohtaja, Kallan & Co Group Oy.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsinki Partners Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu Helsinkiin sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittäminen. Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön kehittäminen, kumppanuuksien hankinta ja hoito sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö toimii Helsingin kaupungin julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön omistajastrategian hallituksen yhteiset osaamisvaatimukset ovat:
- kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset
- kansainvälinen liiketoiminnan ja investointien houkuttelu, myynti, markkinointi ja brändin rakentaminen
- asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen, ekosysteemien rakentaminen
- sijoittajayhteistyö
- digitaalinen liiketoiminta.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä seuraavat henkilöt heidän osaamisensa ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
- hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto
- hallituksen jäsen Laura Aalto, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- hallituksen jäsen Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki, viestintäosasto
- hallituksen jäsen Sari Kola, Dr (Sc.Tech.) Strategy & Innovation Management, yrittäjä ja
- hallituksen jäsen Micael Nordman, konsernin toimitusjohtaja, Kallan & Co Group Oy.

Nimettävät henkilöt ovat Laura Aaltoa lukuun ottamatta hallituksen nykyisiä jäseniä, jotka aloittivat hallituksessa yhtiön perustamisen yhteydessä viime keväänä.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen kohdassa 2.5.4 hallituksen jäsenen kelpoisuudesta ja riippumattomuudesta todetaan, että hallituksen jäsenellä ei voi parhaillaan olla tai olla edellisen kolmen vuoden aikana ollut työ-/toimisuhdetta tai vähäistä suurempaa toimeksiantosuhdetta kyseiseen tytäryhteisöön. Tällaisessa hallituksen jäsenen riippumattomuuteen liittyvistä linjauksista voidaan yksittäistapauksessa poiketa, jos se on kaupungin ja yhteisön edun kannalta perusteltua.

Hallituksen jäseneksi nimettävä Laura Aalto toimi Helsinki Partners Oy:n palveluksessa ennen siirtymistään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi 1.2.2022. Laura Aallon nimeäminen hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon hänen nykyinen tehtävänsä kaupungilla sekä hänen monipuolinen ja laaja aiempi osaamisensa ja kokemuksensa Helsinki Partners Oy:n tehtäväkenttään kuuluvista asioista.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi