Nimeäminen, Eteläinen Kuvernöörinkuja, Laajasalo, 49. kaupunginosa

HEL 2022-006177
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Laajasalon (49.) kaupunginosassa Yliskylässä sijaitsevan kadunnimen muuttaminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti muuttaa Laajasalon (49.) kaupunginosassa Yliskylän osa-alueella sijaitsevan kadunnimen Eteläinen Kuvernöörinkuja – Södra Guvernörsgränden kadunnimeksi Kuvernöörinkuja – Guvernörsgränden.

Päätöksen perustelut

Eteläisen Kuvernöörinkujan (Södra Guvernörsgränden) nimi on tullut ensi kerran voimaan vuonna 2015 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11743, mutta virallisia osoitteenmuutoksia tämän mukaisesti ei ole toistaiseksi tehty. Tähän asti osoitteissa on käytetty aiemman kaavaratkaisun mukaista Kuvernöörintien (Guvernörsvägen) kadunnimeä, mutta se ei ole jatkossa mahdollinen.

Kadun asukkailta saadun palautteen johdosta nimistötoimikunta on kokouksessaan 11.5.2022 esittänyt kadunnimen Eteläinen Kuvernöörinkuja – Södra Guvernörsgränden muuttamista lyhyempään muotoon Kuvernöörinkuja – Guvernörsgränden.

Kadunnimen alueella on voimassa asemakaava nro 11743 vuodelta 2015 ja asemakaava nro 12652 vuodelta 2022.

Vuorovaikutus

Kadunnimen muutoksen vireillä olosta tiedotettiin 30.5.2022 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, ja kadun varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tarkoitetut kirjeet toimitettiin isännöitsijälle, jonka on tullut toimittaa tieto asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä toimiville yrityksille.

Kadunimen muutoksesta ei esitetty mielipiteitä.

Kadunnimen muutoksella on vaikutuksia tällä hetkellä käytössä oleviin osoitteisiin. Uuden kadunnimen mukaiset osoitepäätökset valmistellaan kadunnimen muutoksen tultua voimaan syksyn 2022 aikana. Lisätiedot osoitepäätöksistä ja osoitepäätösten aikataulusta: kymp.osoitteet@hel.fi.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 24.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö