Hankinta, henkilöstöpalvelut, perusopetus ja varhaiskasvatus, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-006390
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 114 §

Henkilöstöhankinta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen syyslukukaudelle 2022 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdennettua henkilöstöä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä. Hankinta kohdistuu syysukukaudella 2022 seuraavasti:

 • Pidempiaikaista lastenhoitajatyötä arviolta 112 henkilöä.
 • Lyhytaikaista lastenhoitajantyötä päivittäiseen tarpeeseen arviolta 311 henkilön verran.
 • Koulukäyntiavustajia kausitilauksena arviolta 365 henkilöä.
 • Lyhyisiin koulunkäyntiavustajien tarpeisiin arviolta 46 henkilön verran.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä osana edellä mainittuja henkilöstöhankintaa myös lastenhoitotyön perehdytystyötä, opettajien sijaisvälitys- ja rikosrekisteriotteen tarkastuspalvelu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan tämän hankintapäätöksen perusteella tehtävän palvelusopimuksen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Tehtävällä hankinnan palvelusopimuksella tarkennetaan voimassa olevaa puitesopimusta.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo (alv 0 %) on noin 10,8 miljoonaa euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Taustaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarve varmistaa henkilöstön saatavuus ja toiminnan jatkuvuus haastavassa henkilöstötilanteessa. Haastavan tilanteen takia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (jatkossa Seure) kanssa on neuvoteltu alustavasti henkilöstön hankinta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen syyslukukaudelle 2022.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötarve

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt keväästä 2019 alkaen (28.5.2019 § 164) hankkia Seurelta varhaiskasvatuksen lastenhoitajien varahenkilöstöpalvelua.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta jatketaan syyslukukaudella 2022 lastenhoitajien varahenkilöstön ja henkilöstövuokrauksen osalta. Näin turvataan lapsimäärän muutoksista tapahtuvat henkilöstötarpeet.

Hankinta toteutetaan varhaiskasvatukseen seuraavasti:

 • Pidempiaikaista lastenhoitajien työpanosta hankitaan suomenkieliseen varhaiskasvatukseen arviolta 83 henkilöä ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen arviolta 29 henkilöä. Tarve on sama kuin keväällä 2022.
 • Suomenkielisen varhaiskasvatuksen päivittäinen lastenhoitajien tilausmäärä lyhytaikaiseen tarpeeseen on arviolta noin 286 henkilöä (vaihteluväli tarpeessa on arviolta +-20 %) ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksessa päivittäiset tilausmäärät lyhytaikaiseen tarpeeseen on noin 25 henkilöä (vaihteluväli tarpeessa on arviolta noin +-20 %). Ruotsinkielisessä päivähoidossa tarve kasvaa neljällä suhteessa kevääseen 2022.
 • Lisäksi hankitaan lastenhoito- ja avustajatyöhön tutustumista. Tarve oletetaan olevan kevään 2022 tasolla.

Perusopetuksen henkilöstötarve

Perusopetuksen koulukäyntiavustajien henkilöstöhankintaa on tarve jatkaa syyslukukaudella 2022. Ennen kevättä 2022 tilaukset tehtiin erilisillä toimeksiannoilla kouluista. Keväästä 2022 lähtien on sovittu Seuren kanssa henkilöstömääristä keskitetysti.

Henkilöstötarpeen oletetaan toteutuvan perusopetuksessa syksyllä 2022 seuraavasti:

 • Suomenkielisten koulunkäyntiavustajien pitkiä kausitilauksia sitoudutaan tilaamaan arviolta 143–185 (näistä syyslukuvuoden tilauksia on 23-45 ja lukuvuoden tilauksia 120-140).
 • Suomenkielisten pitkiä kausitilauksia kehitysvamma ja autisminkirjon koulunkäyntiavustajia ja erityiskoulunkäyntiavustajia kausitilauksia sitoudutaan tilaamaan arviolta 10–25 (näistä syyslukukauden tilauksia 3–10 ja koko lukuvuoden tilauksia 7–15).
 • Muita pitkiä eli yli 3 kuukautta kestävää suomenkielisiä koulunkäyntiavustajien tilauksia sitoudutaan tilaamaan arviolta 55–95 (näistä syyslukukauden tilaukset ovat 35-45 ja koko lukukauden tilaukset 20-50) ja kehitysvamma ja autisminkirjon koulunkäyntiavustajia ja erityiskoulunkäyntiavustajia kausitilauksia tilataan arviota 10–25 (näistä syyslukukauden tilauksia 3–10 ja koko lukuvuoden tilauksia 7–15).
 • Suomenkielisten koulukäyntiavustajien lyhyisiin tilauksiin ei sitouduta, mutta alustavan hankintatarpeen arvioidaan olevan noin 46 henkilöä.
 • Ruotsinkielisten koulunkäyntiavustajien yli kolmen kuukautta kestäviä kausitilauksia hankintaan arviolta 27–60 (näistä 7-20 syysluukaudelle ja lukuvuodelle 20-40).
 • Lisäksi hankitaan kouluille (arviolta 28 kpl) sijaisopettajapalvelua ja rikosrekisteriotteen tarkastuspalvelu.

Kokonaiskustannukset keväälle 2022

Palvelukokonaisuuksien välillä kustannukset jakautuvat syyslukukaudelle 2022 jakautuvat seuraavasti:

 • Suomenkielinen varhaiskasvatus arviolta 6 332 000 euroa.
 • Ruotsinkielinen varhaiskasvatus arviolta 875 000 euroa.
 • Suomenkielinen perusopetus arviolta 2 934 00 euroa.
 • Ruotsinkielinen perusopetus arviolta 630 000 euroa.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton kokonaisarvo on arviolta 10 770 000 euroa (alv 0 %).

Nyt esitettävät summat on varattu kokonaisuudessaan toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenoihin talousarviovaiheessa.

Hankinta sidosyksiköltä

Seure on Helsingin kaupungin osittain omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Seure välittää omistajilleen työvoimaa sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Seure täyttää Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 §:ssä määritellyn sidosyksikkömääritelmän. Määritelmän mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköltään.

Tehtävä sopimus

Seuren ja Helsingin kaupungin kanssa on voimassa oleva puitesopimus (10/2015). Sopimuksen mukaan palveluntuottaja, ja tilaaja voivat tehdä puitesopimusta tarkentavia palvelusopimuksia joissa sovitaan palvelun tuottamisen käytännön toimintatavoista erikseen sopijaosapuolten kesken. Nyt tehtävällä hankinnalla tarkennetaan voimassa olevaa puitesopimusta. Helsingin kaupunki on valmistelemassa Seuren kanssa uutta puitesopimusta vuoden 2022 aikana.

Tätä päätöstä vastaava sopimus syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla palvelusopimuksella, jossa tarkennetaan puitesopimuksen kohteena olevaa hankintaa ja hankittavia määriä tämän päätöksen mukaisesti.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394).

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 43033

kari.salovaara@hel.fi

Sirpa Seppälä, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 32 571

sirpa.seppala@hel.fi

Liisa Halonen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 49 234

liisa.halonen@hel.fi

Tilda Lindgren, seniori HR-partneri, puhelin: 09 310 27 994

tilda.lindgren@hel.fi

Laura Damski , henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80172

laura.damski@hel.fi

Bilagor

1. Liite 1_ Seuren ja omistajien välinen puitesopimus 2015

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.