Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava lapsikohtainen korvaus 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-006403
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 279 §

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa lapsen tukeen liittyvää korvausta koskevan päätöksen muuttaminen 1.8.2023 alkaen

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa yksityiselle palveluntuottajalle maksettavaa lapsen tukeen liittyvää lapsikohtaista korvausta koskevaa päätöstä (22.11.2022 § 294) täsmentämällä korvauksen ehtoja tuen muotona olevien tulkitsemispalveluiden osalta sekä esiopetuksen osalta laajentamalla päätöksen koskemaan myös muita kuin helsinkiläisiä yksityisen antamassa esiopetuksessa olevia lapsia. Tämä päätös tulee voimaan takautuvasti 1.8.2023 alkaen.

Muutettuna päätös on seuraava:

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle voidaan hakemuksesta maksaa enimmillään 2 900 euron lapsikohtainen korvaus, mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalle helsinkiläiselle lapselle on tehty varhaiskasvatuslain mukainen hallintopäätös tehostetusta tuesta, erityisestä tuesta tai varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämistä yleisen tuen tulkitsemis- ja avustamispalveluista, tai yksityisen palveluntuottajan antamassa esiopetuksessa olevalle lapselle on perusopetuslain mukaisesti aloitettu tehostettu tuki tai tehty hallintopäätös erityisestä tuesta, ja siitä aiheutuu palveluntuottajalle kustannuksia.

Lapsikohtainen korvaus voidaan myöntää ryhmän lapsimäärän pienentämiseen, ryhmäkohtaisen tai lapsikohtaisen avustajan tuesta aiheutuviin kustannuksiin tai lapsella tuen muotona olevista tulkitsemispalveluista aiheutuviin kustannuksiin. Ryhmän lapsimäärän pienentämisestä maksettavan korvauksen määrää arvioitaessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun omavastuuosuus huomioidaan korkeintaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun enimmäismäärän mukaisena. Mikäli korvausta haetaan ainoastaan esiopetuksen osalta tai ainoastaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta, arvioidaan korvausmäärä suhteessa kokopäivän aikana aiheutuviin kustannuksiin, ja huomioiden, kuinka suureen osaan päivää kustannukset tosiasiassa kohdistuvat.

Varhaiskasvatuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen osalta korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja ei ole korottanut lapsen varhaiskasvatusmaksua niiden kustannusten johdosta, joista korvausta haetaan.

Korvaus maksetaan kuukausittain hakemuksesta, joka tehdään korkeintaan toimintakaudeksi kerrallaan. Korvaus maksetaan niiltä kuukausilta, joilta lapsikohtaisia kustannuksia aiheutuu ja lapsella on voimassaoleva hoitosopimus tai esiopetuspäätös. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö päättää korvauksen maksamisesta yksityiselle palveluntuottajalle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lapsella tuen muotona olevat tulkitsemispalvelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt (alkuperäinen päätös 31.5.2022 ja päätös muutettuna 22.11.2022) lapsen tukeen liittyvästä korvauksesta yksityiselle palveluntuottajalle. Päätöksen mukaan korvaus koskee muun muassa tilannetta, jossa lapselle on tehty varhaiskasvatuslain mukainen hallintopäätös varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämistä yleisen tuen tulkitsemispalveluista.

Tulkitsemispalvelut voi kuitenkin olla lapsella tuen muotona sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa liittyen joko yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen. Mahdollisuus saada korvausta lapsella tuen muotona olevista tulkitsemispalveluista aiheutuvista kustannuksista on siitä syystä tarpeen lisätä erikseen päätökseen siellä jo mainittujen lapsimäärän pienentämisestä ja avustajan tuesta aiheutuvien kustannusten lisäksi.

Yksityisen antamassa esiopetuksessa olevat lapset

Päätöstä esitetään esiopetuksen osalta muutettavaksi siten, että päätös koskee myös muita kuin helsinkiläisiä lapsia, koska yksityisen antamaan esiopetukseen voidaan ottaa lapsia myös muista kunnista kuin Helsingistä. Ulkopaikkakuntalaisia lapsia on yksityisen antamassa esiopetuksessa vuosittain arviolta noin 30 lasta ja heistä tukea tarvitsevia lapsia voi arvioida olevan noin yksi (1) prosenttia.

Helsingissä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto voi hakemuksesta hyväksyä yksityisen palveluntuottajan toimipisteen esiopetusta järjestäväksi toimipisteeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Helsingin kaupunki on siten järjestäjän vastuussa myös yksityisen palveluntuottajan antamassa esiopetuksessa. Toimintavuonna 2023-2024 esiopetusta järjestetään 51 yksityisessä yksikössä.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta päätöksen yksityiskohtaiset perustelut, lapsen tuen järjestämisen kokonaisuus sekä vaikutukset palveluntuottajille ja taloudelliset vaikutukset on esitetty alkuperäisessä päätöksessä 31.5.2022 (§ 113) ja yksityisen antamassa esiopetuksessa olevan lapsen osalta muutospäätöksessä 22.11.2022 (§ 294).

Lapsivaikutukset

Lapsikohtainen korvaus tukee lasten välisen yhdenvertaisuuden toteutumista, vahvistaa lapsen opinpolun jatkumoa ja lapsen oikeutta saada tukea yksityisessä varhaiskasvatuspalvelussa ja yksityisen antamassa esiopetuksessa. Sen kautta järjestetään osa rakenteellisen tuen muodoista yksityisen antamassa esiopetuksessa. Lisäksi korvaus vahvistaa perheiden mahdollisuutta valita lapselleen yksityinen varhaiskasvatuspalvelu tai yksityisen palveluntuottajan toteuttama esiopetus myös silloin, kun lapsella on tehostetun tuen, erityisen tuen tai tukipalveluiden tarve.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä.

Stäng

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.11.2022 § 294

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa yksityiselle palveluntuottajalle maksettavaa lapsikohtaista korvausta koskevaa päätöstä (31.5.2022 § 113) laajentamalla sen koskemaan myös esiopetusta ja täsmentämällä korvauksen ehtoja ja korvausmenettelyä. Tämä päätös tulee voimaan takautuvasti 1.8.2022 alkaen.

Muutettuna päätös on seuraava:

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle voidaan hakemuksesta maksaa 1.8.2022 alkaen enimmillään 2 900 euron lapsikohtainen korvaus, mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalle helsinkiläiselle lapselle on tehty varhaiskasvatuslain mukainen hallintopäätös tehostetusta tuesta, erityisestä tuesta tai varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämistä yleisen tuen tulkitsemis- ja avustamispalveluista tai yksityisen palveluntuottajan antamassa esiopetuksessa olevalle helsinkiläiselle lapselle on perusopetuslain mukaisesti aloitettu tehostettu tuki tai tehty hallintopäätös erityisestä tuesta, ja siitä aiheutuu palveluntuottajalle kustannuksia.

Lapsikohtainen korvaus voidaan myöntää ryhmän lapsimäärän pienentämiseen tai ryhmäkohtaisen tai lapsikohtaisen avustajan tuesta aiheutuviin kustannuksiin. Ryhmän lapsimäärän pienentämisestä maksettavan korvauksen määrää arvioitaessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun omavastuuosuus huomioidaan korkeintaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun enimmäismäärän mukaisena. Mikäli korvausta haetaan ainoastaan esiopetuksen osalta tai ainoastaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta, arvioidaan korvausmäärä suhteessa kokopäivän aikana aiheutuviin kustannuksiin, ja huomioiden, kuinka suureen osaan päivää kustannukset tosiasiassa kohdistuvat.

Varhaiskasvatuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen osalta korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja ei ole korottanut lapsen varhaiskasvatusmaksua niiden kustannusten johdosta, joista korvausta haetaan.

Korvaus maksetaan kuukausittain hakemuksesta, joka tehdään korkeintaan toimintakaudeksi kerrallaan. Korvaus maksetaan niiltä kuukausilta, joilta lapsikohtaisia kustannuksia aiheutuu ja lapsella on voimassaoleva hoitosopimus tai esiopetuspäätös. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö päättää korvauksen maksamisesta yksityiselle palveluntuottajalle.

31.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen@hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 32641

riikka.reunanen@hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 56404

johanna.auer@hel.fi