Oikaisuvaatimus, varhaiskasvatus, päivähoitopaikka kielikylpyryhmässä, päiväkoti Pihjala, päätösnumero 202200014

HEL 2022-006443
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 22. / 131 §

Oikaisuvaatimus päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmän valintapäätöksestä

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen päiväkodin johtajan 19.4.2022 (nro 202200014) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätösten muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodin johtajan päätös 19.4.2022 (nro 202200014, liite 1).

Oikaisuvaatimus

Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen kielteisestä varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä päiväkoti Pihlajan ruotsin kielen kielikylpyryhmään (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapsi saa paikan päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmästä, koska kaikki lapsen kaverit päiväkoti Pihlajassa saivat paikat kielikylpyryhmästä ja lapsi jäi ainoana tutusta kaveriporukasta kielikylpyryhmän ulkopuolelle. Lisäksi huoltajan mukaan päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmään on valittu aiemmin keväällä yksi lapsi ohi muiden hakijoiden ja huoltaja kokee, että valintaprosessi ei ole ollut tältä osin yhdenvertainen. Tarkemmat perusteet ilmenevät oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Ruotsin kielen kielikylvyn valinnan periaatteet

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Pihlajan ruotsin kielen kielikylpyryhmästä 1.8.2022 alkaen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämät (13.2.2018 § 24) varhaiskasvatuksen ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat seuraavat:

-Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

-Kielikylpyryhmään valitaan lapset siten, että lapsi voi jatkaa kielikylpyluokalla perusopetuksessa (kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston lisäys 6.11.2018 § 50).

-Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumisen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.

-Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.

Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta.

Asian selvittely

Päiväkoti Pihlajan ja päiväkoti Ruskeasuon ruotsin kielen kielikylvystä on opinpolun jatkumo Meilahden peruskouluun. Päiväkodit ovat sitoutuneet järjestämään yhdessä noin 25 varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa vuosittain. Päiväkodit muodostavat yhden kielikylpyluokan Meilahden peruskouluun. Kielikylpyryhmien lapsimäärä ikäluokittain on ollut vuosittain enimmillään 25.

Asiassa saadun selvityksen mukaan perhe on hakenut kielikylpypaikkaa päiväkoti Pihlajasta 14.3.2022. Huoltajat ovat hakuvaiheessa painottaneet lasten ystävyyssuhteiden merkitystä. Päiväkoti Pihlajassa on pidetty teamsilla kielikylpyinfo, jossa on käyty läpi kielikylpyyn hakeminen ja valintaperiaatteet. Päiväkodin johtaja on tavannut perheen ja asiaa on käyty yhdessä läpi.

Selvityksen mukaan päiväkoti Pihlajassa oli yhteensä 12 paikkaa kielikylpyyn. Esiopetusryhmään (vuonna 2016 syntyneet) valittiin 3 hakijaa ja vuonna 2018 syntyneiden ryhmään 3 hakijaa. Vuonna 2017 syntyneitä lapsia oli ryhmässä valmiiksi 8 ja Ruskeasuon päiväkodissa 8. Noudattaen koulun kanssa sovittua 25 lapsen kokonaismäärää päiväkoteihin valittiin yhteensä 9 tämän ikäistä lasta. Ruskeasuolle hakijoita oli 3 ja Pihlajaan 8. Ruskeasuon osalta kaikki 2017 syntyneet hakijat mahtuivat kielikylpyryhmään ilman arvontaa. Päiväkoti Pihlajan hakijoista 2 sai paikan sisarusperusteella ja jäljelle jäi vielä 4 vapaata paikkaa. Jäljelle jäävien kuuden hakijan kesken suoritettiin arvonta, jonka perusteella paikan sai neljä hakijaa. Kaksi lasta jäi ilman paikkaa kielikylpyryhmästä, joista toinen oli oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Valintakokouksesta on pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä (liite 3). Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo oikaisuvaatimuksessaan esille, että valintakokouksen pöytäkirjassa ei mainittu mitään päiväkodin tarjoamista käytännön järjestelyistä ennen arvonnan suorittamista. Käytännön järjestelyillä tarkoitetaan tässä tilanteessa sitä, olisiko päiväkoti Ruskeasuon kielikylpyryhmässä ollut vapaita paikkoja vuonna 2017 syntyneiden ryhmässä, jolloin perheelle olisi voitu tarjota paikkaa sieltä. Ruskeasuon kielikylpyryhmään oli kuitenkin hakijoita sen verran, että kaikki vapaat paikat täyttyivät ensisijaisista hakijoista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo oikaisuvaatimuksessaan, että päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmästä on aiemmin keväällä vapautunut yksi paikka, joka on annettu suoraan ohi muiden hakijoiden edellisvuonna ryhmään hakeneelle lapselle. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille, että myös hän on keskustellut keväällä 2021 päiväkodin varajohtajan kanssa kielikylpyyn hakemisesta ja kysynyt hänen mielipidettään hakemisen ajankohdasta. Päiväkodin varajohtaja suositteli hakemaan vasta seuraavana vuonna, kun lapsi on vanhempi ja kielelliset valmiudet ovat paremmat. Keskustelun perusteella perhe päätti hakea kielikylpyyn vasta seuraavana keväänä. Päiväkoti Pihlajan maaliskuussa vapautunut paikka annettiin viime vuonna hakeneelle lapselle, joka oli jättänyt siirtohakemuksen voimaan viime keväänä kun hän jäi ilman paikkaa. Paikkaa ei annettu niin sanotusti jonon ohi vaan voimassa olevan siirtohakemuksen perusteella. Nyt keväällä käynnistyneen haun perusteella haettiin paikkoja kielikylpyryhmään seuraavalle lukuvuodelle. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei ole voitu keväällä 2021 varajohtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdä siirtohakemusta, koska lapselle päätettiin hakea paikkaa kielikylvystä vasta seuraavana keväänä. Jotta voi tehdä siirtohakemuksen, on sitä ennen täytynyt hakea kielikylpyyn.

Selvityksen mukaan päiväkodin johtaja on keskustellut huoltajien kanssa kielikylpyvalintojen jälkeen ja perheelle on kerrottu mahdollisuudesta jättää siirtohakemus voimaan, jos paikkoja toimintakauden aikana vapautuu. Päiväkodin johtajan mukaan perheelle on myös esitetty pedagogisia ratkaisuja lasten ystävyyssuhteiden ylläpitoon kuten yhteisiä ulkoiluaikoja sekä leikkimahdollisuuksia kielikylpyryhmän lasten kanssa.

Yhteenveto

Kielikylpyvalinnat on tehty kasvatus- ja koulutuslautakunnan 13.2.2018 (§ 24) päättämien ja sen suomenkielisen jaoston 6.11.2018 (§ 50) täydentämien kielikylpyyn valinnan periaatteiden mukaisesti. Valintaperusteita on sovellettu kaikkien hakijoiden kohdalla yhdenvertaisesti.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena ole päätös) 
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  3. vaatimuksen perustelut.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat

Valitukseen on liitettävä

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  2. selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
 Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Mer information fås av

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 09 310 26086

henrik.hirviniemi@hel.fi

Bilagor

1. Varhaiskasvatuspäätös 19.4.2022
2. Oikaisuvaatimus 9.5.2022
3. Valintakokouksen pöytäkirja 13.4.2022 Kielikylpy Pihlaja ja Ruskeasuo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.