Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, työavain KASKO-02-391-22

HEL 2022-006556
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 111 §

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran täyttäminen, alue 6, kaakkoinen varhaiskasvatusalue

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkaan (vakanssinumero 025898) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.12.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tiina Ahonen, joka poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virka (vakanssinumero 025898) tulee avoimeksi 1.12.2022. Työ alkaa viransijaisuudella 1.8.-30.11.2022.

Virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 11.-28.3.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 13.3.2022. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on kaakkoinen varhaiskasvatusalue.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön tehtävänä on vastata kaakkoisen varhaiskasvatusalueen 6 johtamisesta. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia varhaiskasvatusalueella on noin 2 700. Aluepäällikkö toimii alueen 14 päiväkodin johtajan sekä yhden johtavan leikkipuiston ohjaajan, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja suomi toisena kielenä -opettajan esihenkilönä.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa:

”Tehtävässä vastaat alueesi 15 varhaiskasvatusyksikön pedagogiikan, palveluverkon, talouden, asiakkuuksien ja turvallisuuden johtamisesta. Osallistut varhaiskasvatuspalvelun kehittämiseen kaupunkitasolla ja vastaat osaltasi valmisteluprosesseista. Olet varhaiskasvatuksen johtoryhmän jäsen ja teet aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Työn perustana ovat Helsingin strategia ja yhteiset tavoitteet, varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat sekä toimintaa ohjaavat lait ja asiakirjat. Työssäsi sinua auttaa Helsingin laaja ja monipuolinen hallinnon tuki. Odotamme sinulta laaja-alaista näkemystä varhaiskasvatuksen johtamisesta sekä tuntemusta varhaiskasvatuksen sisällöstä ja lainsäädännöstä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia. Kykenet tekemään tietoon ja näkemykseen perustuvia päätöksiä sekä toteuttamaan niitä tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti. Sinulla on aikaisempaa johtamiskokemusta ja tyylissäsi näkyy vahva valmentava johtamisote. Sparraat, osallistat ja rohkaiset henkilöstöä uudistumiseen. Omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ja olet aktiivinen ja selkeä viestijä. Osaat taitavasti hyödyntää osaavan kollegaporukan ja laajemman verkoston asiantuntemusta sekä rakentaa vahvaa yhteistyötä kaupunkiyhteisesti hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi.”

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa, 28.3.2022 mennessä, hakemuksen jätti 38 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 33 hakijalla. Liitteenä on hakijayhteenveto. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen yksilöhaastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa: ********** ********** Haastattelun suorittivat ajalla 31.3.-5.4.2022 va. varhaiskasvatusjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

Haastattelun perusteella toiseen yksilöhaastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** ********** Haastattelun suorittivat ajalla 7.-8.4.2022 va. varhaiskasvatusjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

Haastattelun jälkeen hakijat ********** ********** ja ********** kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella viimeiseen haastatteluun kutsuttiin ********** ********** ja ********** Haastattelun suorittivat 26.4.2022 apulaispormestari ********** toimialajohtaja ********** va. varhaiskasvatusjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

Varhaiskasvatusalueen aluepäällikön tehtävässä korostuu kyky rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden ja verkoston kanssa sekä osallistuminen varhaiskasvatuspalvelun kehittämiseen kaupunkitasolla.

Edellä mainitun perusteella esittelijä esittää, että varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkaan valitaan **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Mer information fås av

Kati Mhone, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 31738

kati.mhone@hel.fi

Bilagor

1. Hakijalista_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022
2. Hakijoiden CVt_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.