Kuuleminen, elintarvikelaki 67 §, Hel Rock Ab, Hard Rock Cafe

HEL 2022-006640
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Elintarvikelain 67 §:n mukaisen seuraamusmaksun määrääminen Hel Rock AB:lle/Hard Rock Cafe

Enhetschef

Päätös

Toimija

Hel Rock AB, Aleksanterinkatu 21, 00100 Helsinki

y-tunnus 2417330-1

Elintarvikehuoneisto

Hard Rock Cafe Helsinki, Aleksanterinkatu 21, 00100 Helsinki.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Toimija määrätään maksamaan 500 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Täytäntöönpano

Päätös täytäntöönpantavissa eli maksu voidaan periä, kun päätös on lainvoimainen.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö sai 25.4.2022 ruokamyrkytysepäilyilmoituksen, jonka mukaan kolmen hengen seurue oli ruokaillut 16.4.2022 Hard Rock Cafe Helsinki -ravintolassa ja yksi henkilö oli sairastunut ruokailun jälkeen. Sairastunut oli syönyt kanahampurilaisen ja sairastuneen ilmoituksen mukaan kana oli ollut raakaa. Saatujen tietojen mukaan asiakas oli ensin ilmoittanut ravintolaan ruokamyrkytysepäilystä, mutta toimija ei ilmoittanut epäilystä elintarviketurvallisuusyksikköön. Sairastuneella todettiin kampylobakteeri. Ravintolaan tehtiin tarkastus 26.4.2022 (Liite 1) ja tarkastuksen yhteydessä otetussa elintarvikenäytteessä todettiin myös kampylobakteeri.

Toimijaa on neuvottu valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella 10.12.2020, että omavalvontasuunnitelmassa tulee olla ohjeet ruokamyrkytysepäilyjen ilmoittamiseen valvontaviranomaiselle (Liite 2). Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikkö on hakenut ravintolasta valvontasuunnitelman mukaisia elintarvikenäytteitä 16.12.2021, jolloin ruokamyrkytysepäilyjen ilmoittamisesta on annettu ohjausta ja neuvontaa. Tarkastuksella 26.4.2022 toimijalta edustajalta on saatu tieto, että ravintolalla ei ole ohjeita ruokamyrkytysepäilyjen ilmoittamiseen. Toimija ei ilmoittanut asiakkaan tekemästä ruokamyrkytysepäilystä valvontaviranomaiselle, joten toimija ei ole noudattanut ruokamyrkytyksiä koskevaa ilmoitusvelvollisuuttaan.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 67 §:n mukaisesta seuraamusmaksumääräyksestä 23.5.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3)

Toimija antoi vastineen 13.6.2022, jossa hän toteaa, että he olivat odottaneet asiakkaalta lisätietoja ja siksi eivät olleet ilmoittaneet asiasta heti viranomaisille. Asiakkaan yhteydenottoa oli aluksi käsitelty ravintolassa valituksena asiakkaan käynnistä kokonaisuutena ja tämä johti siihen, ettei asiasta raportoitu heti viranomaisille. Toimijan mukaan tapauksesta on keskusteltu henkilökunnan kanssa ja kanan valmistuksen kriteerit on käyty läpi. Lisäksi ohjeistus ruokamyrkytysepäilyjen ilmoittamisesta on laadittu. Toimija toteaa, että vastaavaa virhettä ei tulla enää tekemään. (Liite 4)

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 67 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun, jos toimija ei noudata 17 §:ssä säädettyä vakavia vaaroja tai ruokamyrkytyksiä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai 18 §:ssä säädettyä zoonooseja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta.

Elintarvikelain 67 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, vahingollisuus ja toistuvuus. Maksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jättäminen tai määrääminen vähimmäismäärää pienempänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Elintarvikelain 17 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijan on välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle omavalvonnassa tai muulla tavalla esille tulleista vakavista vaaroista ihmisen terveydelle sekä toimenpiteistä, joihin epäkohtien korjaamiseksi on ryhdytty.

Kun elintarvikealan toimija saa tiedon tuottamansa, jalostamansa tai jakelemansa elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai epäilee elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen, toimijan on ilmoitettava siitä välittömästi kunnan elintarvikevalvonnasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäilty elintarvike, raaka-aine tai näyte niistä on säilytettävä niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on estettävä zoonoosien aiheuttajien leviäminen elintarvikkeiden välityksellä ihmisiin mahdollisimman tehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Elintarvikealan toimijan on seurattava ja valvottava zoonoosien aiheuttajien esiintymistä elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä ja elintarvikkeissa. Toimijan on toimitettava tiedot seurantaan ja valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja tutkimustuloksista toimivaltaiselle viranomaiselle.

Hel Rock AB:n toiminnan on havaittu olevan elintarvikelainsäädännön vastaista, sillä toimija sai asiakkaalta tiedon ruokamyrkytysepäilystä, mutta ei ilmoittanut asiasta valvontaviranomaiselle. Toimija ei ole noudattanut elintarvikelain 17 §:n mukaista ruokamyrkytyksiä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Seuraamusmaksun määräämisessä ja suuruuteen vaikuttavissa tekijöissä on otettu huomioon, että toimijan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi haitata ruokamyrkytyksien selvittämistä ja selviämistä, kun valvontaviranomaisen selvitystyön aloittaminen viivästyy. Teon vakavuutta arvioittaessa on huomioitu, että toimija oli saanut tiedon tarjotussa ruoasta havaitusta oleellisesta valmistusvirheestä: Asiakkaalle oli tarjoiltu (sisältä) raakaa broileri. Raa'an broilerin syömisessä ruokamyrkytyksen riski on suuri. Asian käsittelyssä on lisäksi huomioitu, että toimija on saanut ilmoitusvelvollisuudesta aiemmin ohjausta ja neuvontaa. Kyseessä on Hel Rock AB:n ainoa ruokamyrkytys tai sen epäily, mistä on käynyt ilmi, että toimija ei ole tehnyt asiasta ilmoitusta elintarviketurvallisuusyksikköön, joten laiminlyöntiä ei pidetä toistuvana (huomioitu alentavasti seuraamusmaksun suuruudessa). Asian käsittelyssä on huomioitu Ruokaviraston ohje seuraamusmaksusta (ohje nro 474/00.00.01.02.02/2022).

Koska Hel Rock AB:n on havaittu toimineen elintarvikelainsäädännön vastaisesti jättämällä ilmoittamatta ruokamyrkytysepäilystä, voi elintarvikevalvontaviranomainen
määrätä toimijan maksamaan elintarvikevalvonnan
seuraamusmaksun. Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu on rangaistusluonteinen hallinnollinen sanktio, joka voidaan määrätä, vaikka seuraamusmaksun perusteena oleva teko olisi päättynyt tai menettely korjattu.

Sovellettavat oikeus- ja muut ohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 17, 18, 67, 75 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Ruokaviraston seuraamusmaksuohje 474/00.00.01.02.02/2022

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle seuraamusmaksun määräämistä koskevissa asioissa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus, elintarvikelain mukainen viranhaltijan päätös.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Hel Rock AB:lle

Päätöksen ohessa toimitetaan tilisiirtolomake seuraamusmaksun maksua varten.

Detta beslut publicerades 15.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pirkko Hokkanen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31527

pirkko.hokkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus 10.12.2020
2. Tarkastuskertomus 26.4.2022
3. Kuuleminen Hard Rock Cafe 23.5.2022
4. Vastine 13.6.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.