Sijaisen määrääminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalle

HEL 2022-006646
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 117 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen ajalle 4.–22.7.2022

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta täydensi 12.10.2021 § 350 tekemäänsä päätöstä siten, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisena 4.–8.7.2022 ja 18.–22.7.2022 toimii ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen, 11.–12.7.2022 vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri ja 13.–15.7.2022 lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mukaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 12.10.2021 § 350, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisina toimivat 13.10.2021 alkaen sijaantulojärjestyksessä:

 1. perusopetusjohtaja
 2. ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
 3. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
 4. hallintojohtaja
 5. varhaiskasvatusjohtaja
 6. tietohallintopäällikkö
 7. talous- ja suunnittelupäällikkö

4.–22.7.2022 kaikki nämä seitsemän sijaisiksi määrättyä ovat estyneitä.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax@hel.fi