Toivomusponsi, yhtenäisen metsäalueen säilyttäminen asemakaavan muutosehdotuksessa Myllypuron Karhunkaataja, nro 12550

HEL 2022-006851
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 591 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponnesta, joka koskee Karhunkaatajan aluetta

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mia Haglundin ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Elina Kauppilan jättämässä toivomusponnessa esitetään Karhunkaatajan alueelle vihersiltaa, osan luontoalueista niityttämistä sekä luonnon ja puuston mahdollisimman laajaa säilyttämistä.

Karhunkaatajan alueen asemakaava ja asemakaavamuutos nro 12550 mahdollistaa niityttämisen ja luonnon ja puuston säilyttämisen. Asemakaavamääräyksissä mm. edellytetään puiden ja avokallion säilyttämistä mahdollisimman paljon korttelialueilla. Tarkempi suunnittelu tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.

Vihersillan sijoittamiseen ei Karhukallion (aiempi kaavanimi Karhunkaataja) kaavavalmistelun yhteydessä ole varauduttu ja asia vaatii vielä laajemman tarkastelun. Todennäköisesti vihersilta olisi yhtenäisen metsäverkoston kannalta hyödyllisintä sijoittaa Karhukaatajan kaava-alueen välittömästi luoteispuolella olemassa olevan kävelysillan paikalle.

Nykyinen kevyen liikenteen silta Karhukallion kaava-alueen vieressä Viikintien ja Viilarintien risteyksessä on n. 50 m pitkä ja 5,5 m leveä. Sillan muuttaminen metsäverkoston kannalta toimivaksi vihersillaksi tarkoittaisi leventämistä vähintään 20 metriin. Arvio perustuu toteutuneeseen vihersiltaan. Arvioitu neliökustannus on 2 000 €/m2 - 3 000 €/m2 riippuen sillalle sijoitettavasta kasvillisuudesta ja tarvittavasta kasvualustan paksuudesta. Suureksi kasvavat puut tarvitsevat järeämmän rakenteen. Oletettavaa on, että leveämmästä sillasta tulee olosuhteiden takia hiukan pidempi, sillä kalliokieleke etääntyy reunoille päin. Tämä tarkoittaa, että sillan pituus kasvaisi n. 10 m nykyisestä eli sillasta tulisi noin 60 metriä pitkä. Rakennettavan sillan keskileveys olisi vähintään 23 m. Rakennettavia siltaneliöitä on tuolloin 1 380 m2 ja koko sillan kustannus n. 2,8 M € - 4,2 M €. Siltapaikan tarkempi tutkiminen ja selvittäminen sekä sillan suunnittelu maksaisi arviolta 10 % toteutuskustannuksista eli noin 400 000 euroa.

Karhukallion kaava-alueella, Myllypuron vesitornin kohdalla, on varaus toiselle kävelysillalle Viilarintien yli. Siltavaraus on ajateltu liikennekäyttöön. Karhukallion rakentumisen myötä metsäverkosto ei enää jatku tässä paikassa, joten viherverkoston kannalta lounaispuolen sijainti olisi hyödyllisempi.

Tällä hetkellä toteutettuja vihersiltoja Helsingissä on yksi, Myllymestarintien silta Latokartanonkaaren ja Kivikonlaidan kohdalla, mutta metsäverkoston katkoksia ja tarpeellisia vihersillan paikkoja on useita. Kaupungin tasolla ei vielä ole määritelty mikä tai mitkä vihersilloista olisivat viherrakenteen kannalta ensisijaisesti tärkeimmät toteuttaa.

Stäng

Toivomusponsi

Hyväksyessään 18.5.2022 Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, voisiko alueen yleiskaavassakin olevaa merkitystä metsäisenä yhteytenä parantaa toteuttamalla ylikulkusilta vihersiltana, niityttämällä osia viheralueista ja säilyttämällä rakennusten välissä mahdollisimman paljon nykyisiä puita ja metsäistä luontoa.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.12.2022 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 11.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 09 310 28753

laura.hietakorpi@hel.fi