Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, tuntiopettaja, luonto- ja ympäristöala, työavain KASKO-03-120-22

HEL 2022-007027
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Tuntiopettaja määräaikainen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, luonto-ja ympäristöala KASKO-03-120-22

Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon luonto- ja ympäristöalalle määräaikaisen tuntiopettajan ajalle 1.8.2022 31.7.2023 virkasuhteiseen tehtävään diplomi-insinööri **********

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 4.5.-11.5.2022 yksi luonto- ja ympäristöalan määräaikainen virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävä. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-120-22. Määräaikaan 11.5.2022 klo 15.00 mennessä tehtävään haki neljä (4) henkilöä. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä (4) henkilöä, joista yksi haastattelu pidettiin Teamsissa.

********** täyttää luonto- ja ympäristöalan määräaikaiselle virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1168/2010) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

********** täyttää määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on suorittanut tuotantotalouden ja ympäristötekniikan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (ympäristönhoitaja) ja hänellä on tehtävän edellyttämä pedagoginen pätevyys sekä tuoretta luonto- ja ympäristöalan työkokemusta toisen asteen ammatillisen opettajan tehtävästä.

Lisäksi hänellä on hyvää ja tuoretta kokemusta nuorten ohjaamisesta luonto-ja ympäristöalalla erilaisissa tehtävissä. Hänellä on monipuoliset taidot ja osaaminen luonto- ja ympäristöalan työelämäyhteistyöstä. Hänellä on hyvät pedagogiset taidot ja kiinnostusta opetuksen pedagogiseen kehittämiseen. Hänellä on hyvät työelämäsuhteet pääkaupunkiseudulla luonto- ja ympäristöalalla.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Detta beslut publicerades 03.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Christina Pelli, koulutuspäällikkö, puhelin: 050 358 9655

christina.pelli@hel.fi

Beslutsfattare

Christina Pelli
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3