Valtuustoaloite, vaakunat Helsingin kaupunginosille

HEL 2022-007412
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 90 §

Valtuutettu Matias Pajulan aloite vaakunoista Helsingin kaupunginosille

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginhallitus kannustaa kaupunginkansliaa ja toimialoja suhtautumaan suopeasti mahdollisuuteen ottaa kaupungin viestinnässä - kuten esimerkiksi kylteissä – tapauskohtaisesti huomioon kaupunginosien tai osa-alueiden olemassa olevia heraldisen seuran rekisteriin merkittyjä vaakunoita.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösehdotukseen:
"Samalla kaupunginhallitus kannustaa kaupunginkansliaa ja toimialoja suhtautumaan suopeasti mahdollisuuteen ottaa kaupungin viestinnässä - kuten esimerkiksi kylteissä – tapauskohtaisesti huomioon kaupunginosien tai osa-alueiden olemassa olevia heraldisen seuran rekisteriin merkittyjä vaakunoita."

Kannattaja: Daniel Sazonov

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 6
Elisa Gebhard, Suvi Pulkkinen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Minja Koskela, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar

Se röstningsresultatet i tabellform

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 6 (3 tyhjää).
Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Lisäys päätösehdotukseen: "Samalla kaupunginhallitus kannustaa kaupunginkansliaa ja toimialoja suhtautumaan suopeasti mahdollisuuteen ottaa kaupungin viestinnässä - kuten esimerkiksi kylteissä ja tienviitoissa – tapauskohtaisesti huomioon kaupunginosien tai osa-alueiden olemassa olevia heraldisen seuran rekisteriin merkittyjä vaakunoita."

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 1 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Stäng

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Valtuutettu Matias Pajula ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että kaupunki selvittäisi mahdollisuutta luoda Helsingin kaupunginosille omat vaakunat, jotka kuvaisivat kaupunginosien omaleimaisia piirteitä ja historiaa.

Kuntalain (410/2015) 5 §:n mukaan kunnalla voi olla valtuuston hyväksymä kunnanvaakuna. Vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen.

Viime vuosina useampi yksityishenkilö on luonut ja julkaissut omia ehdotuksiaan Helsingin kaupunginosavaakunoiksi. Kunnan- tai kaupunginosien vaakunoista ei ole säädetty laissa. Helsingissä on yhteensä 60 kaupunginosaa. Osalla kaupunginosista on jo oma vaakuna. Esimerkiksi Vuosaaren vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran vaakunarekisteriin, ja sen käyttöoikeudet kuuluvat yksityiselle yhdistykselle.

Kaupungin osallisuustyössä ei ole tunnistettu suoraa yhteyttä kaupunginosien vaakunoiden ja kaupunginosiin sitoutumisen välillä. Kaupunkilaisten sitoutuminen omaan asuinalueeseen ei välttämättä noudata kaupunginosajakoa.

Virallisten vaakunoiden luominen aiheuttaisi kustannuksia ja vaatisi suunnittelukilpailun järjestämisen. Vaakunoiden tulisi täyttää heraldiset vaatimukset, ja niiden käyttöoikeudet tulisi osoittaa sopivalle taholle.

Asiaa on tarkasteltu myös Helsingin brändi- ja ilmetyön näkökulmasta. Erilliset kaupunginosavaakunat ja niiden käyttö saattaisivat luoda epäjohdonmukaisuutta ja jopa heikentää Helsingin brändiä sekä sen kokonaismielikuvan vahvistamista. Mahdolliset kaupunginosavaakunat vaatisivat luomis- ja suunnitteluprosessin lisäksi jatkuvaa kannattelua käytön ohjeistuksen sekä mahdollisen valvonnan kannalta. Kun käyttäjinä olisi luultavasti kaupunginosayhdistykset ja muut yksityiset toimijat, olisi kaupungin hankalaa ottaa tällaisten visuaalisten elementtien käyttöönotossa tukiroolia, sillä virallistamisen lisäksi tarvittaisiin myös ohjeistusta, logo-originaaleja ja niiden hallintaa, koulutusta ja käytön sekä toteutuksen seurantaa.

Osa Helsingin kaupunginosista jakautuu pienempiin piirijaon mukaisiin osa-alueisiin. Esimerkiksi Herttoniemen kaupunginosaan kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, Herttoniemen yritysalue ja Herttoniemenranta. Tällaisissa tilanteissa kaupunginosavaakuna ei välttämättä olisi tarkoituksenmukainen, sillä kaupunginosaidentiteetti kiinnittyy pikemminkin osa-alueeseen.

Kaupunginosayhdistykset ja muut kaupunginosatoimintaa harjoittavat yhdistykset ovat luontevin taho pohtimaan tarvetta kaupunginosan tai osa-alueen omalle vaakunalle. Vaakunan luominen kaupunginosa-aktiivien toimesta vahvistaisi vaakunan ruohonjuuritason omistajuutta. Kaupunginosayhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden vastaavien osalta on hyvä huomioida, että myös kaupalliset toimijat ovat jo hyvällä tavalla lähteneet nostamaan kaupunginosaylpeyden tunnetta omassa työssään.

Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus katsoo, ettei Helsingin kaupungin ole tarkoituksenmukaista ryhtyä luomaan kaupunginosille omia virallisia vaakunoita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä koskevat aloitteet jäävät kaupunginhallituksen vastattavaksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 68

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi