Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kuuleminen, elintarvikelaki 59 §, Miniprix Market

HEL 2022-007526
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Elintarvikelain 59 §:n mukainen elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskeva päätös, Miniprix Market

Enhetschef

Päätös

Toimija

Miniprix Market, Kirkonkyläntie 13, 00700 Helsinki

y-tunnus: 2603589-3.

Kohde

Miniprix Market, Kirkonkyläntie 13, 00700 Helsinki.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Miniprix Market on vastaanottanut Euroopan unionin toisista jäsenvaltiosta siipikarjan ja naudan lihaeriä, jotka eivät täytä asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia. Lisäksi myymälässä oli myynnissä kokonaan ilman pakkausmerkintöjä olevia pakastekala, -rapu ja siipikarjanlihapakkauksia.

Puuttuvien kaupallisten asiakirjojen ja salmonellatodistusten sekä pakkausmerkintöjen puuttumisen vuoksi väliaikaisessa kieltopäätöksessä (liite 1) mainitut kala- ja lihaerät (poislukien kiellosta vapautetut Doux Selection kanapakaste (1300g, parasta ennen 29.12.2023, 32 pakkausta) ja Beefskin in pieces (1kg, parasta ennen10/2023, 8 pakkausta)) määrätään hävitettäväksi, käytettäväksi valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai palautettavaksi lähtömaahan.

Lihaerien hävittämisestä, palautuksesta tai käytöstä muuhun tarkoitukseen on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 4.7.2022 mennessä. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 8.7.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Miniprix Market on elintarvikealan toimija, joka maahantuo sisämarkkinoilta eli Euroopan unionin toisista jäsenvaltiosta mm. erilaisia eläinperäisiä elintarvikkeita pakasteena kuten kalaa, siipikarjan- ja naudanlihaa. Maahantuodut elintarvikkeet vastaanotetaan Miniprix Market myymälään osoitteeseen Kirkonkyläntie 13, 00700 Helsinki.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tarkasti Miniprix Marketin maahantuomat eläinperäiset elintarvikkeet Oiva-tarkastuksen yhteydessä 31.5.2022 (liite 2 Tarkastuskertomus 31.5.2022). Tarkastuksella Miniprix Market myymälässä todettiin pakasteena tulleita raakoja siipikarjan ja naudanlihapakkauksia. Toimijalla ei ollut esittää eriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön (EY N:o 1688/2005) vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistuksia. Tarkastuksella toimijalla ei myöskään ollut esittää kaikkia myynnissä oleviin elintarvikkeisiin yhdistettävissä olevia kuitteja/kuormakirjoja. Lisäksi myymälässä todettiin olevan pakastekala- ja lihapakkauksia kokonaan ilman pakkausmerkintöjä. Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 31.5.2022 asettaa elintarvikkeet väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 1 Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös 31.5.2022). Elintarvikkeet luetteloitiin päätökseen.

Toimijalle annettiin mahdollisuus täydentää asiakirjoja 2.6.2022 mennessä. Toimija toimitti saapuneista lähetyksistä kuitteja 2.6.2022 (Ararat Ari Food, Työpajankatu 2a, 00580 Helsinki) ja 3.6.2022 (Supergel 91, No17 Dit Route De Fontenay, 91610 Ballancourt Sur Essonne, France). Käyttö- ja luovutuskiellossa olleet Araratin kuitteihin yhdistettävissä olleet Doux Selection kanapakaste (1300g, parasta ennen 29.12.2023, 32 pakkausta) ja Beefskin in pieces (1kg, parasta ennen10/2023, 8 pakkausta) vapautettiin kiellosta 6.6.2022. Muilta osin toimija ei toimittanut eriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön vaatimusten mukaisia salmonella-asiakirjoja määräajassa.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaeriä koskevasta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä 10.6.2022 päivätyllä kirjeellä (liite 3).

Päätöksen sisältö on käyty läpi toimijan kanssa 17.6.2022. Toimija ilmoitti 20.6.2022 päivätyssä vastineessaan, että odottaa salmonellatodistuksia 24.6.2022 asti ja mikäli todistuksia ei saada, toimija haluaisi ensisijaisesti, että hävityspäätöstä odottava erä osoitettaisiin muuhun käyttöön. Muu käyttö ei ole kuitenkaan mahdollista, koska kyseisen erän jäljitettävyystiedot puuttuvat. Suomen lainsäädännön mukaan elintarvikkeissa tulee olla pakkausmerkinnät suomen ja ruotsin kielellä. (liite 4).

Tarvittavia salmonella asiakirjoja ei ole tullut ilmoitettuun ajankohtaan mennessä, joten kiellossa olevien elintarvikkeiden hävitys tulee toteuttaa kokonaisuudessaan elintarviketurvallisuusyksikön kanssa erikseen sovittavalla tavalla 8.7.2022 mennessä.

Päätöksen perustelut

Toimija ei esittänyt väliaikaisessa kiellossa oleviin lihaeriin yhdistettävissä olevia asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistuksia määräaikaan 2.6.2022 mennessä. Toimija ei ollut erää vastaanottaessa tarkistanut erän asiakirjojen lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja oma-aloitteisesti palauttanut erää lähtömaahan. Ilman pakkausmerkintöjä olevat kala- ja lihapakkaukset eivät ole jäljitettävissä.

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain (297/2021) 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoitukseen elintarvikesäännösten vastaista elintarviketta tai elintarvikekontaktimateriaalia voidaan käyttää tai mihin tarkoitukseen se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta tai elintarvikekontaktimateriaalia ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi.

Valvontaviranomaisen on määrättävä elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali hävitettäväksi, jos sen käyttö ei ole mahdollista tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikesäännökset sitä edellyttävät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklan mukaisesti elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa, poissulkien raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha Suomessa, on kohdan 2 mukaan noudatettava seuraavia salmonellaa koskevia sääntöjä:

a) naudan, sian sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos.

c) Kokeita ei tarvitse tehdä naudan ja sian lihan lähetyksille, jotka on tarkoitettu laitoksessa pastöroitaviksi, steriloitaviksi tai vaikutuksiltaan vastaavaan käsittelyyn.

d) Kokeita ei tarvitse tehdä elintarvikkeille, jotka ovat peräisin laitoksesta, jonka valvontaohjelman on kyseisten eläinperäisten elintarvikkeiden osalta ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tunnustettu vastaavan Suomen osalta hyväksyttyä ohjelmaa.

Asetuksen 8 artiklan 2 e kohdan mukaan naudan, sian sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että:

i) kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset tai

ii) liha on tarkoitettu johonkin c alakohdassa mainittuun tarkoitukseen tai

iii) liha on peräisin d alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta laitoksesta.

Komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artiklan mukaan naudan, sian ja siipikarjanlihaerien, lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin mukana on oltava asetuksen liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Miniprix Marketin Suomeen tuomissa salmonella erityistakuiden piirissä olevien lihaerien mukana ei ole tarvittavia salmonella asiakirjoja.

Elintarvikelain 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikelain 14 §:n mukaan elintarvikkeista, elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä ja elintarvikekontaktimateriaaleista on ilmoitettava vastaanottajalle elintarvikesäännöksissä edellytetyt jäljitettävyystiedot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (178/2002) luvun II 18 artiklan kohdan 4 mukaan markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Miniprix Market myymälässä oli myynnissä elintarvikkeita (esim. liha- ja kalapakkauksia ja pusseja) ilman mitään merkintöjä, joten tuotteet eivät ole jäljitettävissä.

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 19 mukaisesti, jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 31.5.2022

2. Tarkastuskertomus 31.5.2022

3. Kuuleminen elintarvikelain 59 §:n mukaisesta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä 10.6.2022.

4. Vastine 20.6.2022

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 14, 27, 56, 59, 64, 75 ja 78 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 8 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista, 18 ja 19 artikla

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että ellei Miniprix Market ole ryhtynyt toimenpiteisiin 8.7.2022 mennessä, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi määrätä toimenpiteet teetettäväksi toiminnan harjoittajan kustannuksella elintarvikelain 68 §:n mukaisesti. Tällöin toimenpiteet teetetään siten, että Miniprix Marketin taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Miniprix Marketille

Detta beslut publicerades 04.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Janne Viiru, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32063

janne.viiru@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Bilagor

1. Kieltopäätös 31.5.2022
2. Tarkastuskertomus 31.5.2022
3. Kuuleminen 10.6.2022
4. Vastine 20.6.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.