Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus, kaupunginkanslia

HEL 2022-007627
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 692 §

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen tarkistaminen ja edustajien nimeäminen yhteistyöryhmään

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan eräiltä osin tarkistetun Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen, joka korvaa 27.6.2022 § 518 hyväksytyn yhteistyösopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus nimesi Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmään

- pormestari Juhana Vartiaisen

- apulaispormestari Daniel Sazonovin

- apulaispormestari Anni Sinnemäen

- apulaispormestari Nasima Razmyarin

- kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan

- toimialajohtaja Juha Jolkkosen

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi yhteistyöryhmän sihteeristöön johtava kaupunginsihteeri Hannu Hyttisen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että myös Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät omalta osaltaan saman sisältöiset päätökset.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan eräiltä osin tarkistetun Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen, joka korvaa 27.6.2022 § 518 hyväksytyn yhteistyösopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus nimeää Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmään

- pormestari Juhana Vartiaisen

- apulaispormestari Daniel Sazonovin

- apulaispormestari Anni Sinnemäki

- ________________________ (SDP)

- kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan

- toimialajohtaja Juha Jolkkosen

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää yhteistyöryhmän sihteeristöön johtava kaupunginsihteeri Hannu Hyttisen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että myös Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät omalta osaltaan saman sisältöiset päätökset.

Stäng

Kaupunginhallitus on päättänyt yhteistyösopimuksen hyväksymisestä 27.6.2022 § 518. Sopimuksessa määritellään Helsingin ja Uudenmaan yhteistyön yleiset tavoitteet sekä sovitaan yhteistyön organisoitumisesta. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat yhteistyöryhmään. Lisäksi asian jatkovalmistelun kuluessa on ilmennyt tarve tarkistaa sopimusta seuraavilta osin:

- yhteistyöryhmän sihteerin tehtävien hoitaminen muutetaan siten, että tehtävistä huolehtii sihteeristö, johon Helsinki ja kukin hyvinvointialue nimeävät yhden viranhaltijan (aiemmin oli päätetty, että Helsinki huolehtii sihteerin tehtävistä)
- sopimuksen voimaantulon ja voimassaolon osalta muutetaan siten, että sopimus on voimassa 31.5.2025 (vaalikauden loppuun) saakka (aiemmin oli päätetty voimassaolosta 31.3.2024 saakka); yhteistyön toimivuuden ja organisoinnin arviointi poistetaan vuoden 2023 osalta liian pikaisena toimenpiteenä       

Asia on valmisteltu yhteistyöryhmässä (Sote-uudistuksessa HUS-yhtymän perustamisen valmistelun Uudenmaan tasoinen määräaikainen nk. HUS-UMA), johon kultakin hyvinvointialueelta (Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue) ja Helsingistä on osallistunut kolme edustajaa kunkin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenistä sekä kultakin alueelta ja Helsingistä HUS-valmisteluryhmän yksi jäsen. Helsinki on vastannut ryhmän sihteeritehtävistä. Hyvinvointialueiden valtuustojen toimikausi on alkanut 1.3.2022, mistä johtuen HUS-valmistelun poliittinen ohjaus on tullut hyvinvointialueiden osalta aluehallinnoilta.

Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingillä on jatkossakin ilmeisiä yhteisiä pitkäaikaisia edunvalvonnallisia intressejä sekä tarvetta tarkastella 1.1.2023 lukien sote-palvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä laajasti koko Uudenmaan alueella mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut ja muut HUSiin liittyvät kysymykset.

Stäng

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 679

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

27.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi