Yhtiökokoukset vuonna 2022 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

HEL 2022-007673
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 73 §

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n omien osakkeiden osakeanti

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esitykset liitteen 2 mukaisesti koskien maksuttoman osakeannin järjestämistä yhtiölle itselleen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön nimi on Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Busholmens sopsug Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 12,1 %.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koontiasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Esitys osakeannista

Osakeyhtiö voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen, jolloin yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita ja merkitsee ne kaikki itse. Näin pystytään varautumaan siihen, että yhtiöllä on tarvittaessa nopeasti käytettävissään valmiiksi rekisteröityjä osakkeita, joita se voi luovuttaa joustavasti uusille osakkaille.

Järjestelyllä vähennetään merkittävästi toistuvien osakeantien ja uusien osakkeiden rekisteröimiseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja vältetään mahdollisesta rekisteröintien viivästymisistä aiheutuvaa haittaa osakkeenomistajille sekä yhtiön johdon vastuuriskiä. Osakeannista yhtiölle itselleen päättää yhtiökokous. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan antaa osakeanneissa yhtiön uusille osakkeenomistajille. Osakeannista tai hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta päättää yhtiökokous. Uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se päättäisi osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta maksuttomasta osakeannista, jossa annettaisiin yhtiölle itselleen enintään niin monta B-osaketta kuin sen yhteensä 1.100.000 äänivallattomien B-osakkeiden määrästä on ollut merkitsemättömiä osakkeita yhtiökokouksen kokouskutsussa mainittuna pitopäivänä 25.5.2022. Nämä yhteensä 415 983 kappaletta osakkeita ehdotetaan annettavaksi yhtiölle itselleen edellä mainitulla maksuttomalla osakeannilla.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkaiksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä esitettyjen periaatteiden ja kiinteistölautakunnan
merkintähintaa koskevan päätöksen mukaisesti. Tämä osakeantivaltuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2012 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Asiakirjojen myöhäisestä toimittamisajankohdasta johtuen osakeantia koskevaa toimiohjetta ei ehditty antaa ennen varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohtaa, minkä vuoksi ao. esityksen käsittely lykättiin jatkokokoukseen.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

1. Kokouskutsu, kokous 25.5.2022
2. Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite 6 - Osakeanti yhtiölle ja osakeantivaltuutus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.