Hankesuunnitelma, Lirokuja 6, Kontulan pelastusasema, uudisrakennus

HEL 2022-007788
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 70 §

Godkännande av projektplan för nybyggnad för Gårdsbacka räddningsstation

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en nybyggnad för Gårdsbacka räddningsstation, daterad 9.6.2022, enligt vilken projektet omfattar cirka 2 389 m² bruttoyta och maximipriset uppgår till högst 13 157 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för april 2022.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Behov av projektet

Projektplanen gäller en nybyggnad för Gårdsbacka räddningsstation vid Grönbensgränden 6 i stadsdelen Mellungsby.

Gårdsbacka räddningsstation kommer att betjäna Östra Helsingfors område. I området finns det brister inom beredskapen i fråga om prehospital akutsjukvård. Utvecklingen av räddningsverksamhetens servicenivå har prioriterats som brådskande i området.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansåg i sitt beslut 2.5.2019 (ESAVI/14766/05.09.01/2019) att det i fråga om räddningsverksamhetens servicenivå inom räddningsväsendet i Helsingfors finns sådana avsevärda brister som avses i 85 § i räddningslagen. Regionförvaltningsverket har förelagt Helsingfors stads räddningsverk ett vite totalt på 20 miljoner euro, eftersom räddningsverket inte når den lagstadgade servicenivån i fråga om aktionsberedskapstiden för den första räddningsenheten i alla områden. Vitet har periodiserats på fem år för perioden 2019–2023. Avsikten var att den första kontrollen sker 31.12.2020, då en fjärdedel av bristerna borde ha rättats till.

Tavastehus förvaltningsdomstol nedsatte vitet 11.6.2020 genom sitt beslut (20/0563/1) till 4 miljoner euro och förlängde den periodiserade tidsfristen för skyldigheten till 2022–2025. Besluten finns blandprojektplanens bilagor.

Beslutet om servicenivån för servicehelheten räddningsväsendet (senare räddningsverket) inom Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor håller på att uppdateras. Aktionsberedskapstiden i enlighet med beslutet realiseras inte vid alla objekt inom Helsingfors riskområde 1. Decentralisering av verksamheten och byggande av nya räddningsstationer anses vara de korrigerande åtgärder som ska vidtas. De största bristerna finns i Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö. Kånalas nya räddningsstation färdigställdes alldeles nyss och planeringen av genomförandet av en ny räddningsstation i Gårdsbacka pågår. Staden har för avsikt att inleda projektplaneringen av Mosabacka räddningsstation i februari och en tomtreservering för Nordsjö nya station har gjorts.

För att decentralisera verksamheten planeras en ny räddningsstation i den omedelbara närheten av Gårdsbackavägen och Ring I i Gårdsbacka.

Avsikten är att stationen ska ha en räddningsenhet, en tankbilsenhet och en ambulans. Stationens operativa personal ska bestå av 10 personer i fyra skift. Dessutom arbetar områdets säkerhetsutbildare i kontorslokalerna.

Utifrån den regionala granskning som detaljplaneläggningstjänsten har utarbetat konstateras att det finns ett stort behov av inomhusträningslokaler i området, vilket beaktas i projektplaneringen. Även kultur- och fritidssektorn har i sin verksamhet upptäckt ett växande behov av inomhusträningslokaler som grundar sig på områdets befolkningsprognos och den ökande förfrågan på träningsturer i området.

Projektplan för nybyggnaden

Nybyggnaden genomförs genom att följa den kvalitetsnivå som nuförtiden krävs av räddningsstationer så att byggnaden smälter in i miljön både funktionellt och arkitektoniskt.

Nybyggnadsprojektets omfattning är 2 389 m² bruttoyta och 2 145 m² lägenhetsyta.

Den nya räddningsstationen har tre våningar. I bottenvåningen placeras materiel- och tvätthallar samt operativa lokaler, tekniska lokaler, jourlokaler för ambulansbesättning och lokaler för säkerhetsutbildare samt en utbildningslokal för allmänheten. I andra våningen finns inkvarteringslokaler, köks- och matsalslokaler, vistelselokaler och personallokaler för operativ personal samt ett gym. I tredje våningen finns ett ventilationsmaskinrum för hela byggnaden och en stor gymnastiksal som invånarna kan hyra.

Kalla avfallshanterings- och lagerlokaler samt en bränslestation placeras separat vid kanterna av det sydvästra gårdsområdet. Service- och lagerlokalerna placeras vid gårdens nordvästra kant och bränslestationen vid den sydöstra kanten.

Lokalerna planeras så att de är hälsosamma, säkra och trivsamma. Inomhusträningslokalerna planeras så att de kan anvisas för kommuninvånarbruk när räddningsverket inte behöver dem. Gårdsbacka ligger inom Mellungsby stadsförnyelseområde där det är motiverat att förbättra fritidstjänsterna.

Projektets inomhusträningslokaler genomförs som gemensamma lokaler, d.v.s. räddningsverket hyr ut gymnastiksalen till utomstående i enlighet med den så kallade Haga-modellen som används vid Haga räddningsstation. Skolor och idrottsföreningar använder 70 % av de bokade reserveringarna av Haga räddningsstations gymnastiksal och i huvudsak är deras reserveringar fortlöpande.

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och räddningsverket. Sakkunniga vid byggnadstillsynstjänsten och miljötjänsten samt den person som ansvarar för arbetarskyddet inom räddningsverket har hörts under planeringen av projektet.

Projektplanen finns i bilaga 1.

Byggnadskostnader

Enligt kostnadskalkylen uppgår projektets byggnadskostnader till sammanlagt 13 157 000 euro exkl. moms (5 507 euro/m² bruttoyta) i kostnadsnivån för 4/2022 (byggnadskostnadsindex = 117,9; producentprisindex = 199,7).

I projektplaneringen har staden strävat efter att följa det mål för planeringen och byggandet av lokalprojekt som ställdes i tillämpningsanvisningarna för 2022 års budget. Enligt målet får projektkostnaderna inte överstiga 4 000 euro/m² bruttoyta.

I projektplanen har staden strävat efter så kostnadseffektiva lösningar som möjligt i förhållande till detaljplanebestämmelserna och läget. I projektet ingår faktorer som höjer byggnadskostnaderna jämfört med en vanlig servicebyggnad. Sådana faktorer är bland annat särskilda system som byggs i räddningsstationen: jämfört med en vanlig kvalitetsnivå ställs det högre krav på räddningsstationens apparater och material på grund av att de används dygnet runt. Andra faktorer är särskilda lösningar för ljud- och vibrationsisolering som krävs på grund av vibrationer och skakningar som orsakas av metrobanan i närheten samt tomtens saneringsbehov och svåra förhållanden för grundläggning.

Reformen av social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Räddningsverket blev 1.1.2023 en del av social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Staden tar ut hyra för social-, hälsovårds- och räddningssektorns verksamhetslokaler, såsom räddningsstationer, och svarar även i framtiden för investeringar i verksamhetslokaler. Hyreseffekterna för de verksamhetslokaler som byggs för räddningsväsendets bruk uppges i social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringsplan i budgeten.

Kostnader för att använda lokalerna

Lokalkostnaderna allokeras till social-, hälsovårds- och räddningssektorn i enlighet med principerna för intern uthyrning.

Projektets beräknade lokalkostnader, d.v.s. den interna hyra som fastställs i enlighet med anvisningarna för hantering av lokalprojekt (stadsstyrelsen 14.12.2015, § 1208), uppgår till cirka 28,34 euro/m² lägenhetsyta/mån., d.v.s. totalt cirka 60 789 euro i månaden och cirka 729 472 euro i året. Grunden för hyran är 2 145 m² lägenhetsyta. Kapitalhyrans andel av hyran uppgår till 27,84 euro/m² lägenhetsyta/mån. och stadsmiljöns förvaltningskostnader till 0,5 euro/m² lägenhetsyta/mån. Den slutliga kapitalhyran justeras i enlighet med grunderna för fastställande av hyran och de verkliga kostnaderna. Förvaltningskostnaden på 0,50 euro/m² lägenhetsyta/mån. ersätts med en allmän kostnad på 0,67 euro/m² lägenhetsyta/mån. i enlighet med den nya hyresmodellen.

I kapitalhyresobjekt svarar användare för underhållet av lokalerna.

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler behövs inte.

Projektets finansiering

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2023–2032, som utgör en bilaga till budgeten för 2023, har det reserverats sammanlagt cirka 13,16 miljoner euro för att planera och genomföra projektet.

Projektets genomförande och tidtabell

Stadsmiljösektorn svarar för projektets genomförande. Räddningsverket svarar för byggnadens underhåll i enlighet med kapitalhyresmodellen.

Avsikten är att nybyggnaden byggs så att arbetet inleds i juni 2023 och byggnaden står klar i december 2024.

Utlåtanden

Räddningsverket tillstyrkte projektplanen i sitt utlåtande 1.7.2022 (§ 55). Utlåtandet finns i ärendets beslutshistoria.

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden föreslog att inomhusträningslokalerna används gemensamt så att hyreskostnaderna för dessa lokaler delas upp mellan räddningsverket och kultur- och fritidssektorn i proportion till användningen.

Till skillnad från sektionens förslag allokeras lokalkostnaderna till social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Enligt social-, hälsovårds- och räddningssektorns utlåtande 23.1.2023 i ärendet kommer förfarandet för Gårdsbacka räddningsstations inomhusträningslokaler att vara det samma som vid Haga räddningsstation, d.v.s. räddningsverket betalar inomhusträningslokalernas kapitalhyra och kostnaderna för underhåll samt sköter själv uthyrningen till idrottsföreningar och skolor när räddningsstationen inte behöver dem. Kultur- och fritidssektorn har meddelat att den inte anser det vara ändamålsenligt att den deltar i uthyrning av inomhusträningslokalerna.

Utlåtandet i sin helhet finns i bilaga 2.

Behörighet

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 144

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 2 389 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 157 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 01.07.2022 § 55

Päätös

Pelastuskomentaja päätti antaa seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitos hyväksyy 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman Kontulan pelastusaseman rakentamisen hankesuunnitelmasta sekä siitä aiheutuvat vuokravaikutukset.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen ja Kymp/Rya/Tilat-palvelun kanssa yhteistyössä on laadittu hankesuunnitelma uuden pelastusaseman rakentamiseksi Kontulaan osoitteeseen Lirokuja 6. Pelastuslaitoksen riskianalyysissä Kontula on priorisoitu kiireelliseksi alueeksi kehittää pelastustoiminnan palvelutasoa. Asemalle sijoitetaan pelastusyksikkö, säiliöauto, ensihoitoyksikkö sekä tiloja turvallisuuskoulutusta varten. Kolmanteen kerrokseen tulevat yleiseen käyttöön suunnitellut liikuntatilat, jotka ovat myös pelastuslaitoksen käytössä. Hankkeeseen on sisällytetty Helsingin hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti varaus katolle sijoitettavasta aurinkovoimalasta.

Hankkeen enimmäishinta on 13 157 000 euroa alv 0 %. Korjauksen jälkeinen pääomavuokra pelastuslaitokselle on 60 789 euroa/kk, 729 472 euroa/v. Vuokrat ovat arvonlisäverottomia.

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen@hel.fi

Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 § 74

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 389 brm² ja hankkeen enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 13 157 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa, ehdolla, että pelastuslaitos ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavat lausunnot.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Jussi Nordberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Jussi Nordberg, projektipäällikkö, puhelin: 310 786414

jussi.nordberg@hel.fi

Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi