Yhtymäkokous, HUS-yhtymä, toimintaohjeet, kaupunginkanslia

HEL 2022-008021
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 550 §

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen jatkokokous

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksen jatkokokouksessa 18.8.2022 ja yhtymäkokousedustajaa hyväksymään ehdotuksen HUS-yhtymän toimielimiin valittaviksi Helsingin kaupungin nimeämiksi henkilöiksi seuraavasti:

- kansalliskielilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Mikael Forsbäck ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Marika Sorja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous pidettiin 7.7.2022. Kokouksessa hyväksyttiin mm. HUS-yhtymän hallintosääntö ja talousarvion raami 2023 sekä valittiin jäseniä HUS-yhtymän toimielimiin. Samalla yhtymäkokous päätti järjestää yhtymäkokouksen jatkokokouksen 18.8.2022, jossa täydennetään jäsenvalintoja HUS-yhtymän toimielimiin.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 517

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 7.7.2022.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi liitteen mukaisena, kuitenkin siten, että yhtymäkokousedustajan tulee ehdottaa hallintosäännön 93 §:n muuttamista siten, että sen ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti: "Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallitukseen yhden läsnäolo- ja puheoikeutetun henkilön". Toissijaisesti, jos yhtymäkokous ei hyväksy edellä tarkoitettua vastaehdotusta, yhtymäkokousedustajan tulee ehdottaa, että hallintosäännön 93 §:ssä mainitut henkilöt Helsingin kaupungin osalta ovat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari sekä toimialajohtaja.

- ehdotus HUS-yhtymän toimielimiin valittaviksi Helsingin kaupungin nimeämiksi henkilöiksi seuraavasti:

- yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Risto Rautava ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maritta Hyvärinen

- yhtymähallituksen jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa):

- Seija Muurinen (Timo Saranpää)

- Sanna Vesikansa (Oula Silvennoinen)

- Osmo Soininvaara (Maarit Leinonen)

- Ilkka Taipale (Mimi Rantanen)

- Anna Vuorjoki (Antti Kaajakari)

- tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Tuula Mohamud

- tarkastuslautakunnan jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa):

- Hanna-Leena Hemming (Janne Koivunen)

- Jonne Juntura (Hanna Varis)

- kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Harry Bogomoloff ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Silva Mertsola

- kansalliskielilautakunnan jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa):

- Veera Hellman (Raine Luomanen)

- Nora Grotenfelt (Björn Månsson)

- sekä varajäseneksi Bicca Olin.

Ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista liitteen mukaisena.

Ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi vuodelle 2023 liitteen mukaisesti 2 092 389 476 euroa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Yhtymähallituksen jäseneksi Osmo Soininvaaran sijaan Laura Korpinen ja varajäseneksi Maarit Leinosen sijaan Erkki Karinoja.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin vastaehdotus.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi