Toivomusponsi, kahdentoista Helsingissä syntyneen Mannerheim-ristin ritarin muistolaatan sijoittaminen nimikkokadun muistopaikkaan

HEL 2022-008085
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 25. / 139 §

Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi muistolaatasta kahdentoista Helsingissä syntyneen Mannerheim-ristin ritarin muistoksi muistopaikkaan

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.6.2022 § 178 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 15.6.2022 valtuutettu Mari Rantasen tekemää aloitetta, joka koski Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden muistamista Helsingin katunimistössä, valtuusto hyväksyi seuraavan, niin ikään Mari Rantasen tekemän toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sijoittaa muistopaikkaan muistolaatta, jossa on kunkin kahdentoista Helsingissä syntyneen Mannerheimin-ristin ritarin nimi.

Muistopaikan etsimisestä todettiin tuolloin mm. seuraavaa: Nimistötoimikunta on asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa voitaisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 11.10.2022.

Kaupunginhallitus toteaa, että Mannerheim-ristin ritarien aukea -niminen muistopaikka on nimetty Ruskeasuolla sijaitsevaan Ratsaspuistoon 22.9.2022 asemakaavapäällikön päätöksellä, ja nimi on tullut voimaan 14.10.2022. Ratsaspuisto sijaitsee Mannerheimintien pohjoispäässä Kiskontien ja Ratsastien välissä.

Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan jo paikan nimeäminen itsessään kunnioittaa Mannerheim-ristin ritareita mutta myös ritareiden nimien kertominen Ruskeasuon Mannerheim-ristin ritareiden aukealla on kannatettavaa.

Tämä voidaan toteuttaa eri tavoilla, kuten esim. muistokivellä, jossa on ritareiden nimet. Kaupungin linjauksen mukaisesti henkilöitä koskevien muistomerkkien tulee olla ulkopuolisten tahojen rahoittamia. Tässä tapauksessa muistomerkki voisi olla esimerkiksi kivi ja siihen kiinnitetyt nimilaatat. Muistomerkin suunnittelu kuuluu lahjoittajalle. Kaupunki ottaa vastaan muistomerkin lahjoituksena ja hyväksyy lupaprosessiensa mukaisesti hakijan laatiman toteutussuunnitelman, joka sisältää perustamissuunnitelman.

Kaupunki puolestaan vastaa muistomerkin perustusten kustannuksista, jotka voivat olla mittavia. Jos muistomerkkihanke ei etenisi, kaupunkiympäristön toimiala varautuu sijoittamaan aukiolle opastaulun, josta käy ilmi muun muassa helsinkiläisten Mannerheim-ristin ritareiden nimet.

Kaupunginhallituksen vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 112

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-Ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.10.2022 § 562

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että itsessään puiston nimeäminen kunnioittaa Mannerheim-ristin ritareita. Myös ritareiden nimien kertominen Ruskeasuon Mannerheim-ristin ritareiden aukiolla on kannatettavaa.

Tämä voidaan toteuttaa eri tavalla, kuten muistokivellä, jossa on ritareiden nimet.

Kaupungin linjauksen mukaisesti henkilöitä koskevien muistomerkkien tulee olla ulkopuolisen tahon rahoittamia. Tässä tapauksessa muistomerkki voisi olla esimerkiksi kivi ja siihen kiinnitetyt nimilaatat. Muistomerkin kaikki suunnittelu kuuluu lahjoittajalle. Kaupunki ottaa vastaan muistomerkin lahjoituksena ja hyväksyy lupaprosessiensa mukaisesti hakijan laatiman toteutussuunnitelman, joka sisältää perustamissuunnitelman. Kaupunki puolestaan vastaa muistomerkin perustusten kustannuksista, jotka voivat olla mittavia.

Jos muistomerkkihanke ei etenisi, kaupunkiympäristön toimiala varautuu sijoittamaan aukiolle opastaulun, josta käy ilmi muun muassa helsinkiläisten Mannerheim-ristin ritareiden nimet.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen nro 15 kokouksen seitsemäntenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211

anna.bohling@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi