Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032

HEL 2022-008233
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 336 §

Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032 hyväksyminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.11.2022 päivätyn ja 15.5.2023 muutetun Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032 liitteen 1 mukaisena Helsingin ydinkeskustan maankäytön, yleisten alueiden ja liikennejärjestelyiden tarkemman suunnittelun pohjaksi.

Kaupunginhallitus korostaa Helsingin keskustan vetovoiman hyväksi tehtävältä työltä vaadittavaa määrätietoisuutta ja monipuolisuutta.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkistrategian keskustan elinvoimaa käsitteleviin linjauksiin, joista kaupunginhallitus korostaa erityisesti seuraavaa: ”Edistetään keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua, tapahtumien edellytyksiä sekä kulttuurin ja taiteen näkymistä ja kuulumista keskustassa. Projektissa lisätään keskustan puistojen viihtyisyyttä ja strategiakaudella käynnistetään Kaisaniemen puiston kunnostaminen.”

Kaupunginhallitus kehottaa viemään määrätietoisesti eteenpäin Eteläsataman alueen kehittämistä ja Arkkitehtuuri- ja designmuseon hanketta, joka on tärkein keskustan vetovoimaa edistävä yksittäinen kohde.

Maankäytön kehityskuva tarttuu keskustan käveltävyyden kehittämiseen kunnianhimoisesti ja kaupunginhallitus korostaa, että kävely-ympäristön parantaminen on keskeinen tekijä elävän keskustan luomisessa.

Työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua voidaan edistää tämän kehityskuvan toimilla, mutta se vaatii jatkotyötä. On myös perusteltua määrätietoisesti lisätä keskustassa asuvien ihmisten määrää.

Tämän päivän kaupunkikeskustojen keskeisin vetovoimatekijä on tapahtumat ja elämyksellisyys. Maankäytön kehityskuva antaa edellytyksiä näiden kehittämiselle, mutta vetovoima vaatii jatkossa erityisesti työtä sen varmistamiseksi, että kulttuuri, tapahtumat ja elämykset luovat tulevien vuosien keskustan vetovoimaa.

Käsittely

Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.

Vastaehdotus 1:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus ilmaisee merkittävän huolensa ydinkeskustaa uhkaavasta näivettymisestä ja kehottaa kaupunginkansliaa ja toimialoja edistämään hankkeita, jotka edistävät ydinkeskustan vetovoimaa ja tukevat ydinkeskustan alueella sijaitsevan toimitilan ja liiketilan korkeaa täyttöastetta. Kaupunginhallitus pitää myös tärkeänä edistää viivytyksettä ydinkeskustan keskeisiä kehityshankkeita kuten Eteläsataman alueen toteuttamista sekä elämyksellisyyttä tukevia toimia kuten Senaatintorin suurterassia.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 2:
Daniel Sazonov: Erityisesti kaupunginhallitus pitää ongelmallisena ydinkeskustan saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, joita korostaa entisestään samanaikaiset katutyöt eri ydinkeskustaan johtavilla väylillä. Kaupunginhallitus korostaa kaupunkistrategian vaatimusta eri hankkeiden liikenteellisten vaikutusten perusteellisesta arvioinnista ja ydinkeskustan saavutettavuuden varmistamista kaikilla kulkumuodoilla.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 3:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus katsoo, että ydinkeskustan liikennettä koskevat ratkaisut ovat olleet liikenteen sujuvuuden kannalta epäonnistuneita. Erityisesti kaupunginhallitus kehottaa purkamaan Esplanadien kavennukset niiltä osin kuin ne ovat rajoittaneet liikennettä.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 4:
Daniel Sazonov: Erityisen kielteisesti kaupunginhallitus suhtautuu Esplanadin kulttuurihistoriallisia ja arkkitehtonisia arvoja loukkaaviin ratkaisuihin kuten mukulakivetyksen peittämiseen asvaltilla.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 5:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että ydinkeskustan alueella asuu laaja joukko helsinkiläisiä, joiden arjen sujuvuutta ja elinympäristön viihtyisyyttä ratkaisujen on myös palveltava. Nyt nähdyillä ratkaisuilla on ollut näihin negatiivinen vaikutus. Sama koskee myös eri tyyppisen liiketoiminnan logistisia tarpeita.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 6:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus kehottaa suuntaamaan kävely-ympäristön kehittämisen resurssit sen varmistamiseen, että nykyiset kävelyyn varatut alueet kuten kävelykadut, jalkakäytävät ja puistot ovat viihtyisiä ja käytettäviä. Tämä tarkoittaa mm. Kaisaniemen puiston peruskorjauksen edistämistä, Töölönlahden puistoalueen viihtyisyyden lisäämistä, puistoalueiden käytettävyyden lisäämistä mm. hanhien karkoittamistoimilla, keskustan huoltotunnelin käytön edistämistä ja huoltoliikenteen väärinpysäköinnin estämistä kävelyalueilla.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 7:
Daniel Sazonov: Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa edelleen selvittämään maanalaisten ratkaisujen mahdollisuutta keskustan läpi suuntautuvan ajoneuvoliikenteen paineen keventämiseksi.

Kannattaja: Maarit Vierunen

Vastaehdotus 8:
Anni Sinnemäki: Kaupunginhallitus korostaa Helsingin keskustan vetovoiman hyväksi tehtävältä työltä vaadittavaa määrätietoisuutta ja monipuolisuutta.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkistrategian keskustan elinvoimaa käsitteleviin linjauksiin, joista kaupunginhallitus korostaa erityisesti seuraavaa: ”Edistetään keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua, tapahtumien edellytyksiä sekä kulttuurin ja taiteen näkymistä ja kuulumista keskustassa. Projektissa lisätään keskustan puistojen viihtyisyyttä ja strategiakaudella käynnistetään Kaisaniemen puiston kunnostaminen.”

Kaupunginhallitus kehottaa viemään määrätietoisesti eteenpäin Eteläsataman alueen kehittämistä ja Arkkitehtuuri- ja designmuseon hanketta, joka on tärkein keskustan vetovoimaa edistävä yksittäinen kohde.

Maankäytön kehityskuva tarttuu keskustan käveltävyyden kehittämiseen kunnianhimoisesti ja kaupunginhallitus korostaa, että kävely-ympäristön parantaminen on keskeinen tekijä elävän keskustan luomisessa.

Työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua voidaan edistää tämän kehityskuvan toimilla, mutta se vaatii jatkotyötä. On myös perusteltua määrätietoisesti lisätä keskustassa asuvien ihmisten määrää.

Tämän päivän kaupunkikeskustojen keskeisin vetovoimatekijä on tapahtumat ja elämyksellisyys. Maankäytön kehityskuva antaa edellytyksiä näiden kehittämiselle, mutta vetovoima vaatii jatkossa erityisesti työtä sen varmistamiseksi, että kulttuuri, tapahtumat ja elämykset luovat tulevien vuosien keskustan vetovoimaa.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 1. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 6 (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 2. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 3. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 4. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 5. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 6. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 7. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 0 - 8 (7 tyhjää).

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Kaupunginhallitus ilmaisee merkittävän huolensa ydinkeskustaa uhkaavasta näivettymisestä ja kehottaa kaupunginkansliaa ja toimialoja edistämään hankkeita, jotka edistävät ydinkeskustan vetovoimaa ja tukevat ydinkeskustan alueella sijaitsevan toimitilan ja liiketilan korkeaa täyttöastetta. Kaupunginhallitus pitää myös tärkeänä edistää viivytyksettä ydinkeskustan keskeisiä kehityshankkeita kuten Eteläsataman alueen toteuttamista sekä elämyksellisyyttä tukevia toimia kuten Senaatintorin suurterassia.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 2

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Erityisesti kaupunginhallitus pitää ongelmallisena ydinkeskustan saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, joita korostaa entisestään samanaikaiset katutyöt eri ydinkeskustaan johtavilla väylillä. Kaupunginhallitus korostaa kaupunkistrategian vaatimusta eri hankkeiden liikenteellisten vaikutusten perusteellisesta arvioinnista ja ydinkeskustan saavutettavuuden varmistamista kaikilla kulkumuodoilla.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 3

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Kaupunginhallitus katsoo, että ydinkeskustan liikennettä koskevat ratkaisut ovat olleet liikenteen sujuvuuden kannalta epäonnistuneita. Erityisesti kaupunginhallitus kehottaa purkamaan Esplanadien kavennukset niiltä osin kuin ne ovat rajoittaneet liikennettä.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 4

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Erityisen kielteisesti kaupunginhallitus suhtautuu Esplanadin kulttuurihistoriallisia ja arkkitehtonisia arvoja loukkaaviin ratkaisuihin kuten mukulakivetyksen peittämiseen asvaltilla.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 5

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että ydinkeskustan alueella asuu laaja joukko helsinkiläisiä, joiden arjen sujuvuutta ja elinympäristön viihtyisyyttä ratkaisujen on myös palveltava. Nyt nähdyillä ratkaisuilla on ollut näihin negatiivinen vaikutus. Sama koskee myös eri tyyppisen liiketoiminnan logistisia tarpeita.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 6

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Kaupunginhallitus kehottaa suuntaamaan kävely-ympäristön kehittämisen resurssit sen varmistamiseen, että nykyiset kävelyyn varatut alueet kuten kävelykadut, jalkakäytävät ja puistot ovat viihtyisiä ja käytettäviä. Tämä tarkoittaa mm. Kaisaniemen puiston peruskorjauksen edistämistä, Töölönlahden puistoalueen viihtyisyyden lisäämistä, puistoalueiden käytettävyyden lisäämistä mm. hanhien karkoittamistoimilla, keskustan huoltotunnelin käytön edistämistä ja huoltoliikenteen väärinpysäköinnin estämistä kävelyalueilla.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 7

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa edelleen selvittämään maanalaisten ratkaisujen mahdollisuutta keskustan läpi suuntautuvan ajoneuvoliikenteen paineen keventämiseksi.

Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 8

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Kaupunginhallitus korostaa Helsingin keskustan vetovoiman hyväksi tehtävältä työltä vaadittavaa määrätietoisuutta ja monipuolisuutta. Kaupunginhallitus viittaa kaupunkistrategian keskustan elinvoimaa käsitteleviin linjauksiin, joista kaupunginhallitus korostaa erityisesti seuraavaa: ”Edistetään keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua, tapahtumien edellytyksiä sekä kulttuurin ja taiteen näkymistä ja kuulumista keskustassa. Projektissa lisätään keskustan puistojen viihtyisyyttä ja strategiakaudella käynnistetään Kaisaniemen puiston kunnostaminen.” Kaupunginhallitus kehottaa viemään määrätietoisesti eteenpäin Eteläsataman alueen kehittämistä ja Arkkitehtuuri- ja designmuseon hanketta, joka on tärkein keskustan vetovoimaa edistävä yksittäinen kohde. Maankäytön kehityskuva tarttuu keskustan käveltävyyden kehittämiseen kunnianhimoisesti ja kaupunginhallitus korostaa, että kävely-ympäristön parantaminen on keskeinen tekijä elävän keskustan luomisessa. Työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua voidaan edistää tämän kehityskuvan toimilla, mutta se vaatii jatkotyötä. On myös perusteltua määrätietoisesti lisätä keskustassa asuvien ihmisten määrää. Tämän päivän kaupunkikeskustojen keskeisin vetovoimatekijä on tapahtumat ja elämyksellisyys. Maankäytön kehityskuva antaa edellytyksiä näiden kehittämiselle, mutta vetovoima vaatii jatkossa erityisesti työtä sen varmistamiseksi, että kulttuuri, tapahtumat ja elämykset luovat tulevien vuosien keskustan vetovoimaa.

Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 0 5 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Stäng

Kaupunginhallitus hyväksyy 1.11.2022 päivätyn ja 15.5.2023 muutetun Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032 liitteen 1 mukaisena Helsingin ydinkeskustan maankäytön, yleisten alueiden ja liikennejärjestelyiden tarkemman suunnittelun pohjaksi.

Stäng

Kehityskuvan keskeinen sisältö

Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032 koskee liitteen 1 mukaisia ydinkeskustan ja sen lähiympäristön alueita ja on esitetty seuraaville 10 vuodelle. Se on perusta kaupunginhallituksen edellyttämälle kävelykeskustan ja käveltävän keskustan laajentamisen suunnittelulle. Kehityskuvassa käsitellään ydinkeskustan ja sitä ympäröivän, käveltävän keskustan toiminnallista ja rakenteellista tulevaisuutta, ja toimia, joilla vetovoimaa ja elämyksellisyyttä kasvatetaan yleiskaavan, kaupunkistrategian ja aiemmin laaditun keskustavision (kaupunginhallitus 25.1.2021 § 57) tavoitteiden mukaisesti.

Ydinkeskustaksi mielletty alue on levittäytymässä nykyistä laajemmalle alueelle kaupunkikehityksen ja näköpiirissä olevien hankkeiden ansiosta. Käveltävän keskustan alue on laajentumassa aiemmin koetun keskustan reunan yli. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä kehityskuva osoittaa ydinkeskustaan kohdistettavien panostuksien merkityksen lisäksi entisten kantakaupungin reuna-alueiden muutoksen tärkeyden koko keskustan elinvoiman kasvattamisessa.

Kehityskuvassa tuodaan näkyväksi, miten nyt jo käynnissä olevat ja suunnitellut maankäytön ja kiinteistökehittämisen hankkeet tukevat keskustan kehittämistä, sekä mitä muita muutoksia tai toimenpiteitä on tehtävä tavoitteiden mukaisen kehityksen tukemiseksi. Tavoitteena on esittää useiden hankkeiden muodostama kokonaiskuva ja yhteisvaikutus, joka tarvitaan sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja sitä kautta kaupunkitalouden vahvistamiseksi. Kokonaisuutta tarkastelemalla voidaan tuottaa tietoa kaupungin investointien priorisoinnin tueksi mm. tunnistamalla hankkeita, joilla on suurin merkitys keskustan elinvoiman kannalta.

Kehityskuva on strateginen karttaesitys, jossa esitetään tavoitteellinen ydinkeskusta ensisijaisine kehittämistarpeineen, ydinkeskustaa laajentava käveltävä keskusta laajentumissuuntineen sekä toiminnallisesti merkittävät alueet ytimen ulkopuolella. Se sisältää myös lähitulevaisuudessa voimakkaasti kehittyvät alueet sekä niiden kytkemisen ja kävely-yhteyksien parantamisen ytimeen ja ympäröivään kantakaupunkiin. Kehityskuvassa osoitetaan lisäksi merkittävät kävely-yhteydet ytimestä rantaan ja houkutteleviin kohteisiin, keskustaa ympäröivät rantareitit ja niiden jatkuvuuden parantamisen tarpeet.

Tarkemmat toimenpide-ehdotukset täydentävät kehityskuvakarttaa. Toimenpiteitä esitetään laajasti rakennettuun ympäristöön ja niiden toteuttamisen vastuu jakautuu osin kaupunkiympäristön toimialan ulkopuolelle esimerkiksi rahoituksen tai alueen hallinnan seurauksena. Toimenpiteet konkretisoituvat erillisissä suunnitelmissa hanketasolla sekä yleisten alueiden että erillisten tonttikohtaisten sekä laajempien hankkeiden osalta. Toimenpide-ehdotukset sisältävät linjauksia yleisten alueiden osalta, joissa vastuutaho on kaupunki sekä laajempia tavoitteita toteuttavia linjauksia, joita tulee noudattaa myös yksityisissä hankkeissa. Toimenpide-ehdotukset jakaantuvat kolmeen osaan; yleisiin, keskustavision keskeisiin tavoitteisiin liittyviin sekä alue-/teemakohtaisiin toimenpiteisiin.

Yleisten alueiden osalta olennaista on keskustan kehittämisen, kunnostuksen ja ylläpidon investointien priorisoiminen, jolloin toimenpiteet voidaan varmistaa, aikatauluttaa ja muodostaa hankkeiksi. Yksityisten hankkeiden osalta tavoitetilaan pääsemiseksi olennaisia ovat mm. keskustan monipuolisen toiminnallisen rakenteen ja elävän kivijalan varmistaminen, työpaikkamäärien ja -intensiteetin kasvun mahdollistaminen. Toimenpiteissä on mukana mm. jo käynnistetyt yhteistyön kehittäminen keskustassa toimijoiden kesken ja ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.

Kaupunginhallituksen 25.1.2021 edellyttämän kävelykeskustan ja käveltävän keskustan laajentamisen suunnitteluun vastataan sekä tällä ydinkeskustan maankäytön kehityskuvalla että sen toimenpiteenä toteutettavalla ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (joka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023), ja tällä valtuustokaudella toteutettavilla kävelyn edistämisen toimenpiteillä ydinkeskustassa. Nämä valtuustokaudella 2021–2025 toteutettavaksi suunnitellut kävelyn edistämisen toimenpiteet on valmisteltu hyväksyttäväksi erillisellä päätöksellä. Kyseiset toimenpiteet toteuttavat ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan keskeisiä toimenpiteitä kävelyn ja elävän katuympäristön osalta ja siten osaltaan parantavat kävelyn ja oleilun olosuhteita ydinkeskustassa.

Kaikkien toimenpiteiden osalta edellytetään kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan arvojen huomioimista.

Työpaikkamäärien ja -intensiteetin kasvun mahdollistaminen sekä kestävien kulkumuotojen priorisoiminen ovat ekologisesti kestävän keskustan perusta. Hiilineutraali Helsinki 2030 -tavoitteet ovat lähtökohtana kehityskuvassa ja ne konkretisoituvat toteutettaviksi kehityskuvan toimenpiteiden tarkemmassa suunnittelussa.

Taustaa

Helsingin ydinkeskusta on maan merkittävin liike-elämän, hallinnon, työpaikkojen sekä ainutlaatuisten kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen keskittymä. Keskustan työpaikat muodostavat noin kolmanneksen koko kaupungin työpaikkojen määrästä ja seudun merkittävimmän työpaikkojen keskittymän. Keskusta-alue on laajasti valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Keskustan julkiset ulkotilat, puistot, aukiot ja kadut, ovat koko Suomen yhteinen olohuone. Merellisyys, historialliset kerrostumat ja julkinen kaupunkitila ovat merkittäviä tekijöitä myös keskustan elinvoiman kannalta.

Keskusta ei ole muuttumaton. Ydinkeskusta laajenee käynnissä olevien hankkeiden myötä. Useat yksittäiset hankkeet muokkaavat lähiympäristöään ja kasvattavat alueen houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Myös keskustan ympärille on syntymässä uusia painopistealueita. Lisäksi käynnissä olevat raideliikenteen hankkeet tulevat entisestään parantamaan yhteyksiä kantakaupungin sisällä ja sen lähialueille. Pyöräliikenteen kehittämishankkeet sekä katujen peruskorjaukset selkeyttävät ja sujuvoittavat liikkumisympäristöä. Ilmastonmuutos lisää kaupunkivihreän merkitystä. Monipaikkainen työnteon kulttuuri tullee vaikuttamaan päivittäisten keskustaan saapuvien työntekijöiden määrään. Kulutustottumusten uskotaan siirtyvän tuotteiden kuluttamisesta palvelujen kuluttamiseen. Palvelurakenteen muuttuminen ja uudet toiminnalliset konseptit voivat avata uusia mahdollisuuksia, joita ei vielä pystytä näkemään tai ennustamaan. Monipuolinen, joustavasti arvokasta kiinteistökantaansa hyödyntävä keskusta pystyy parhaiten vastaamaan näihin muutoksiin.

Päätökset kehityskuvan pohjana

Ydinkeskustan maankäytön kehityskuva edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se tuo näkyväksi toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vahvistaa keskustan elinvoimaa, sen houkuttelevuutta, saavutettavuutta ja toimivuutta sekä kaupunkitilan käveltävyyttä ja viihtyisyyttä.

Kehityskuva on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kehityskuva tarkentaa 25.1.2021 kaupunginhallituksessa hyväksytyn keskustavision tavoitteita ja linjauksia.

Kehityskuva on osa 25.1.2021 kaupunginhallituksen päätöksen edellyttämästä kävelykeskustan ja käveltävän keskustan laajentamisen jatkosuunnittelusta.

Kehityskuva on kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 14.3.2022 hyväksymien maankäytön elinkeinopoliittisten tavoitteiden (ELMA) mukainen.

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Kehityskuvaa laadittaessa on tehty yhteistyötä kaupunginkanslian aluerakentamisen ja elinkeino-osaston kanssa. Kaupunginkanslian osastoille on varattu mahdollisuus kommentoida lautakunnan tekemää esitystä.

Kehityskuvaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 23.8.2022 ja viihtyisä kaupunki -ohjelmaryhmässä 27.10.2022.

Helsingin kaupunki on perustanut yhdessä kaupungin elinkeinoelämän edustajien kanssa yhteisen Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi -työryhmän (HELY-ryhmä). Työryhmä on asetettu koko valtuustokauden 2021–2025 ajalle. Kehityskuvaa on käsitelty Hely-työryhmässä 29.11.2021 ja 8.9.2022 sekä Helsingin kauppakamarin työryhmissä ja kokouksissa vuoden 2021 aikana. Lisäksi kehityskuvaa laadittaessa on hyödynnetty keskustavision kattavaa vuorovaikutusta (Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaikutuksen kuvaus 2019).

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt kehityskuvan hyväksymistä kaupunginhallitukselle 15.11.2022 § 634.

Esittelijän esittämät muutokset

Esittelijän esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen sisältäen kuitenkin joitakin muutoksia kehityskuvan kohtaan 3.3.3. Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Muutokset ilmenevät liitteestä 2.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman sisällön hyväksyminen kuuluu lähtökohtaisesti kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaan. Esittelijän muutosten tarkoituksena on laajentaa suunnitelman valmistelun laaja-alaisuutta, avoimuutta ja osallistavuutta vielä entisestään, jotta lautakunta voi tehdä päätöksensä mahdollisimman kattavan tietopohjan varassa. Niinpä on tarkoituksenmukaista, ettei suunnitelman valmistelua sidota yksittäisiin aiemmin päätettyihin ohjausasiakirjoihin, vaan että siinä otetaan huomioon kaupungin strategisen tason linjaukset kokonaisuudessaan. Samalla on kaupungin toimivuuden ja koetun suunnittelu- ja palvelukyvyn kannalta perusteltua, että liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaiset järjestelyt toteutetaan oikea-aikaisesti paitsi omista lähtökohdistaan, myös suhteessa kaupungin muihin strategisiin tavoitteisiin. Eri liikennejärjestelmäratkaisujen tarkastelu sekä nykytilannetta että jo tehtyjen, mutta myöhemmin toteutuvien päätösten mukaista tilannetta vasten on omiaan lisäämään päätöksentekijöiden mahdollisuutta konkreettisesti arvioida päätöksensä vaikutuksia. Vuorovaikutteinen valmistelu on kaupungin normaali toimintatapa, mutta on osallisuuden ja kuulluksi tulemisen tunteen takia tärkeää, että vuorovaikutuksen kautta saadut kannat ja mielipiteet huomioidaan nimenomaisesti ja että niihin liittyvät päätökset perustellaan erityisen läpinäkyvästi.

Jatkotoimenpiteet

Lautakunta on todennut esitystä käsitellessään, että ydinkeskustan saavutettavuus yksityisautoilla on hyvä saavuttaessa länsisuunnasta ydinkeskustan maanalaisiin pysäköintihalleihin. Sen sijaan muista suunnista saavuttaessa yhteydet maanalaisiin pysäköintitiloihin ovat heikommat ja pysäköintitilojen tarjonta on puutteellista. Lisäksi keskustan rakennettujen pysäköintitilojen käyttöaste on usein matala.

Johtopäätöksenä tästä lautakunta on esittänyt, että ydinkeskustan saavutettavuuden parantamiseksi ja edelleen ydinkeskustan viihtyisyyden lisäämiseksi jatkossa selvitetään vaihtoehtoja keskustan maanalaisten pysäköintilaitosten saavutettavuuden parantamiseksi ensisijaisesti yksityisinä investointihankkeita. Vaihtoehtoja esitellään lautakunnalle syyskuuhun 2023 mennessä.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 312

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ja yksikön päällikkö Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.11.2022 § 634

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 1.11.2022 päivätyn Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032 (liite nro 1) hyväksymistä ydinkeskustan maankäytön, yleisten alueiden ja liikennejärjestelyiden tarkemman suunnittelun pohjaksi.

Ydinkeskustan saavutettavuus yksityisautoilla on hyvä saavuttaessa länsisuunnasta ydinkeskustan maanalaisiin pysäköintihalleihin. Sen sijaan muista suunnista saavuttaessa yhteydet maanalaisiin pysäköintitiloihin ovat heikommat ja pysäköintitilojen tarjonta on puutteellista. Lisäksi keskustan rakennettujen pysäköintitilojen käyttöaste on usein matala.

Ydinkeskustan saavutettavuuden parantamiseksi ja edelleen ydinkeskustan viihtyisyyden lisäämiseksi jatkoselvitetään vaihtoehtoja keskustan maanalaisten pysäköintilaitosten saavutettavuuden parantamiseksi ensisijaisesti yksityisinä investointihankkeita. Vaihtoehtoja esitellään lautakunnalle syyskuuhun 2023 mennessä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Hanna Pikkarainen, yksikön päällikkö Pihla Kuokkanen, yksikön päällikkö Janne Prokkola ja projektinjohtaja Tia Salminen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Lisäys päätöstekstiin: Ydinkeskustan saavutettavuus yksityisautoilla on hyvä saavuttaessa länsisuunnasta ydinkeskustan maanalaisiin pysäköintihalleihin. Sen sijaan muista suunnista saavuttaessa yhteydet maanalaisiin pysäköintitiloihin ovat heikommat ja pysäköintitilojen tarjonta on puutteellista. Lisäksi keskustan rakennettujen pysäköintitilojen käyttöaste on usein matala.

Ydinkeskustan saavutettavuuden parantamiseksi ja edelleen ydinkeskustan viihtyisyyden lisäämiseksi jatkoselvitetään vaihtoehtoja keskustan maanalaisten pysäköintilaitosten saavutettavuuden parantamiseksi ensisijaisesti yksityisinä investointihankkeita. Vaihtoehtoja esitellään lautakunnalle syyskuuhun 2023 mennessä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

08.11.2022 Pöydälle

01.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen@hel.fi

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola@hel.fi

Pihla Kuokkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 34301

pihla.kuokkanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi