Kokoonpanon muutos, eroaminen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä

HEL 2022-008372
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 199 §

Anmälan om utträde ur fullmäktigegrupp

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige strök ärendet.

Behandling

På förslag av ordförande strök fullmäktige enhälligt ärendet från föredragningslistan.

Detta beslut publicerades 31.08.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Mer information fås av

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi