Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin kaupunkitilat Oy

HEL 2022-008485
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 81 §

Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunkitilat Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 § 188 Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toiminnan jatkamisesta uudessa perustettavassa yhtiössä Helsingin kaupunkitilat Oy:ssä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toiminnan ensimmäinen tilikausi on 3.8.2021−31.12.2022.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.

Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien kehittämispalvelujen tuottaminen sekä muu elinkeinotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, rakennusten ja muiden tilojen ja alueiden sekä osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toteuttaa toiminnassaan yleisen edun mukaisia tarpeita ja toimii omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua, edistää kaupunkikulttuurin ja elämysteollisuuden kehittymistä sekä elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa luomalla omaleimaisia ja vetovoimaisia tiloja ja alueita. Yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta laatimiensa kehittämis-, palvelu- ja vuokrauskonseptien avulla.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen
- Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen
- Tilojen vuokrausaste
- Kävijämäärät
- Profiilikehitys

Asiakaskeskeisyys
- Asiakas- ja toimijatyytyväisyys

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen
- Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo

Yhtiön riittävä vakavaraisuus
-Omavaraisuusaste vähintään 35 %

Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi