Hankesuunnitelman, keskitetyt vainajatilat

HEL 2022-008567
Ärende 9. / 124 §

V 13.3.2024, Keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 2 990 144 eurolla siten, että hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 5.4.2023 § 84 hyväksynyt Malmin hautausmaalle rakennettavien keskitettyjen vainajatilojen 30.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 139 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa heinäkuun 2022 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee keskitettyjen vainajasäilytystilojen rakentamista uudisrakennuksena Malmin kalmistotielle Malmin hautausmaan välittömään läheisyyteen. Rakennuksen tilat mahdollistavat enintään 295 vainajan säilyttämisen vainajasäilytysjärjestelmässä. Lisäksi tiloihin on suunniteltu säilytyspaikkoja eri kokoisille vainajille. Keskitetyt vainajatilat ei ole minkään uskontokunnan rakennus, vaan se on tarkoitettu vainajien säilytykseen ennen hautaamista tai tuhkaamista.

Rakennuspaikka on valittu liikenneyhteyksien ja keskeisen sijainnin perusteella. Myös toiminnan luonne huomioiden sijainti on perusteltu. Toiminnallista synergiaetua tuo myös Malmin krematorion läheisyys.

Rakennus on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2025 lopulla. Tämänhetkisen arvion perusteella hanke viivästyy noin puolella vuodella, joten käyttöönotto ajoittuu vuoden 2026 keväälle. Nykyisiä vainajatiloja on poistunut ja poistuu käytöstä. Rakennettaville vainajasäilytystiloille on tunnistettu kiireellinen tarve ja väliaikaisia vainajatiloja on jouduttu toistuvasti lisäämään.

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.8.2023 § 398 päättänyt määräalan vuokraamisesta hanketta varten Helsingin Seurakuntayhtymältä.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Rakennuksen kokonaishintaurakkaa koskeva tarjouskilpailu on päättynyt. Urakan sopiminen edellyttää hankkeen enimmäishinnan korottamista.

Enimmäishinnan korotukselle on seuraavat toteutussuunnitteluvaiheessa esiin tulleet perusteet:

- Hankepäätöksen enimmäishinnan arvioinnissa ei ollut huomioitu riittävällä laajuudella käyttäjän tarveperusteisen laajentamisen, kolmesta varastoautomaatiotornista viiteen varastoautomaatiotorniin, aiheuttamia kustannuksia. Erityisesti varastoautomaation torniosan rakenteet ja haasteelliset erikoisrakenteet ulkovaipassa ovat nostaneet kustannuksia arvioidusta.
- Hankesuunnitteluvaiheessa ei ollut huomioitu laajojen väliaikaisten liikennejärjestelyiden eikä pitkien vesi- ja viemäriliittymien edellyttämien kaivantojen aiheuttamia kustannuksia hankkeelle.
- Rakennuskustannusindeksi on edelleen korkealla, eikä se ole laskenut tarjoushintaindeksin tavoin. Todellinen kustannustaso ei ole alentunut.
- Hankkeen laatutasoa ei ole toteutussuunnittelun aikana parannettu. Kaikkien suunnitteluun osallistuneiden tahojen kanssa on käyty läpi rakennuksen käytön kannalta mahdolliset kustannusten vähentämiset.
- Talotekniikkaa on toiminnan vaatimuksesta jouduttu parantamaan toteutussuunnitteluvaiheessa. Muun muassa vainajatornien hankesuunnitteluvaiheessa suunniteltua jäähdytysjärjestelmää on jouduttu laajentamaan, jotta varastoautomaatiotornien tasainen lämpötila pystytään varmistamaan.
- Vainajasäilytysautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja yhteensovittaminen muun suunnittelun kanssa on ollut räätälöityä ensikertaista suunnittelua, ja vainajasäilytystoiminnan sille aiheuttamat vaatimukset ovat osittain tulleet esiin vasta toteutussuunnitteluvaiheessa ja suunnitelmien yhteensovittamisvaiheessa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen kustannukset ovat yhteensä enintään 12 890 000 euroa arvonlisäverottomana lokakuun 2023 kustannustasossa, eli enimmäishinnan nousu on indeksikorjatusta enimmäishinnasta 2 990 144 euroa arvonlisäverottomana.

Kustannukset ovat arvonlisäverottomana 9 605 euroa/brm². Rakennukselle ei löydy sellaista verrokkia, johon kustannusta voisi verrata. Kohteelle on asetettu sijainnin vuoksi korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Tiloilla on käyttötarkoituksen vuoksi jo lähtökohtaisesti korkeat laatuvaatimukset hygienian, turvallisuuden, taloteknisten ja muiden teknisten järjestelmien suhteen. Rakennuksen ja säilytysjärjestelmien käyttötarkoituksen vuoksi suunnittelu on edellyttänyt paljon yhteensovittamista.

Kokonaishintaurakan töistä on saatu hyväksyttyjä tarjouksia. Jätetyt urakkatarjoukset ylittivät laaditun kustannusarvion 0,9–13 %.

Tilakustannukset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Enimmäishinnan korotuksen jälkeiseksi tilojen tulevaksi sisäiseksi kokonaisvuokraksi arvioidaan 50,16 euroa/htm² kuukaudessa (sisältäen pääomavuokran 41,09 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokran 6,34 euroa/htm²/kk, maanvuokran 2,06 euroa/htm²/kk ja yleiskustannuksen 0,67 euroa/htm²/kk). Kustannukset ovat näin ollen yhteensä noin 43 735 euroa kuukaudessa ja noin 524 823 euroa vuodessa. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. Vuokrakustannus on arvioitu uuden tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan.

Vuosittaisia käyttökustannuksia ei ole sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla erikseen vainajatilojen osalta määritetty aikaisemmin, koska tilat ovat sijainneet jonkun muun toiminnan yhteydessä.

Rahoitus

Vuoden 2024 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024-2033 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 12 200 000 euroa siten, että hankkeen laajuus on 1 139 brm2 ja toteutus vuosina 2024-2025. Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 13.2.2024 § 29 antanut puoltavan lausunnon keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa, josta ilmenee myös lautakunnan päätöksestä jätetty eriävä mielipide.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 29

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta puolsi Helsingin kaupungin keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmäishinnan korotusta 2 990 144 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä 12 890 000 euroa arvonlisäverottomana lokakuun 2023 kustannustasossa.

Tilojen tulevaksi sisäiseksi kokonaisvuokraksi arvioidaan
50,16 euroa kuukaudessa huoneistoalaa kohden, 43 735 euroa kuukaudessa ja 524 823 euroa vuodessa. Hankkeen bruttoala on noin 1096 brm².

Käsittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttua asiantuntijaa, eikä hän siitä syystä osallistunut kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Teen seuraavan vastaehdotuksen lausuntoehdotuksen sisällöksi: Lausunnon ensimmäinen kappale olisi seuraava: "Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei puolla Helsingin kaupungin keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmäishinnan korotusta." ja lausunnon toinen kappale olisi kuten esityksessä.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Laura Korpinen jätti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Päivi Wallenius, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 34578

paivi.wallenius@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.02.2024 § 16

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Keskitetyt vainajatilat -hankkeen enimmäishinnan korottamista 2 990 144 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

Päätös esitettiin tehtäväksi ehdolla, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hyväksyy enimmäishinnan korottamisen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kirsi Virtanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.10.2022 Pöydälle

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

30.08.2022 Poistettiin

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Kirsi Virtanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20036

kirsi.m.virtanen2@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 05.04.2023 § 84

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Malmin hautausmaalle rakennettavien keskitettyjen vainajatilojen 30.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 139 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa heinäkuun 2022 kustannustasossa.

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Hanke on uudisrakennuksena toteutettuna tarpeettoman kallis. Sinänsä tarpeellisia vainajansäilytystiloja voitaisiin etsiä jo olemassa olevista rakennuksista ja löytää siten edullisempi vaihtoehto. Kaupungin toimialaan ei kuulu tilojen rakennuttaminen uskonnollisiin menoihin, eikä uskonnollisiin rituaaleihin tarvittavia tiloja pidä maksattaa kaupungin veronmaksajilla. Eri uskontokuntien tulee rahoittaa tarvitsemansa vainajapesutilat itse, ja näin toimiikin mm. tataarien Suomen Islam-seurakunta ja Helsingin Juutalainen Seurakunta. Lisäksi tavallisen kuntalaisen täytyy voida saada hyvästellä omaisensa tiloissa joissa ei samaan aikaan harjoiteta muun uskontokunnan rituaaleja.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen hylkäysehdotus

Jaa-äänet: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman

Poissa: 2
Outi Alanko-Kahiluoto, Mari Holopainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 178

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Malmin hautausmaalle rakennettavien keskitettyjen vainajatilojen 30.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 139 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa heinäkuun 2022 kustannustasossa.

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

30.08.2022 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi