Virkasuhteen täyttäminen, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastaja, työavain KYMP-03-52-22

HEL 2022-008736
Ärendet har nyare handläggningar
§ 26

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikemyymälät -tiimin elintarviketarkastajan virkaan (019645) elintarviketieteiden maisteri ********** 3.10.2022 alkaen 3 257,31 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi elintarviketarkastajan irtisanouduttua 1.9.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 23.6.-7.7.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta, toimijoiden ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. tapahtumat, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikemyymälät, ravintolat ja suurtaloudet.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Tehtävässä tarvitaan myös täsmällisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Valittavalta henkilöltä toivotaan kykyä uudistua ja halua oppia uutta. Eduksi katsotaan kokemus tarkastustyöstä ja hyvä englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 24 henkilöä, joista 17 täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. ********** veti hakemuksensa pois ennen haastattelua. ********** haastattelivat ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Riikka Åberg ja tiimipäällikkö Anne Kärnä 16.8.2022.

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta, toimijoiden ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. tapahtumat, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikemyymälät, ravintolat ja suurtaloudet.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään lisäksi elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Tehtävässä tarvitaan myös täsmällisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Valittavalta henkilöltä toivotaan kykyä uudistua ja halua oppia uutta. Eduksi katsotaan kokemus tarkastustyöstä ja hyvä englannin kielen taito.

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on erittäin hyvät edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänellä on virkaan hyvin soveltuva koulutus ja kielitaito. Hänen valintaansa puoltavat hyvä elintarvikelainsäädännön osaaminen, kiinnostus oppia uutta sekä ajantasainen kokemus elintarvikevalvonnasta.

Detta beslut publicerades 23.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anne Kärnä, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 29705

anne.karna@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö