Toiminnan kieltäminen, elintarvikelaki 56 §, Viafoods Oy

HEL 2022-009493
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Viafoods Oy:lle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Enhetschef

Päätös

Toimija

Viafoods Oy, Kauhatie 6, 40320 Jyväskylä

y-tunnus 2103800-8

Elintarvikehuoneisto

Viafoods Oy/Kuljetus Reenin varasto, Sörnäistenkatu 5, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Viafoods Oy:n varastopaikalla (Kuljetus Reenin varastotiloissa) olevia pizzasuikaleita.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisen elintarvikkeen kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarviketta ei voida muuttaa määräysten mukaiseksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää lisäksi elintarvikkeet hävitettäväksi tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Tuotteet on hävitetty toimijan toivomuksen mukaisesti 30.7.2022 ja valvojalle on toimitettu kuvia ja asiakirjat tuotteiden hävittämisestä (Liitteet 2 ja 3).

Täytäntöönpano

Päätös tulee voimaan välittömästi ja päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Viafoods Oy:llä on varastopaikka Kuljetus Reenin varastotiloissa, joka sijaitsee osoitteessa Sörnäistenkatu 5, Helsinki.

Ympäristöpalveluiden toimesta tehtiin tarkastus Viafoodsin varastopaikalle (Sörnäistenkatu 5) 28.7.2022 kun Jyväskylän elintarvikevalvontaviranomaiselta oli tullut tieto, että Viafoods Oy:n hyväksyntä on peruutettu 14.7.2022 alkaen. Varastotilan tarkastuksella havaittiin, että varastossa oli pizzasuikaleita, joiden valmistuspäivä oli 25.7.2022.

Tuotetta oli yhteensä 312 kg. Tuotteen merkintöjen mukaan, viimeinen käyttöpäivä oli 15.8.2022 laitostunnus FINLAND 2421 EY. Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 28.7.2022 asettaa elintarvikkeet väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (Liite 1). Elintarvikkeet luetteloitiin päätökseen.

Kuuleminen

Toimijaa kuultiin elintarvikelain (297/2021) 56 ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä puhelimitse tarkastuksen yhteydessä 28.7.2022. Vastineessaan toimija on todennut, että hän on tietoinen elintarvikkeiden käyttökiellosta ja että varastossa olevat pizzasuikaleet tullaan hävittämään lähipäivinä. Varaston lavapaikka on irtisanottu tarkastusta edeltävänä päivänä. Toimijan mukaan elintarvikkeet ovat menossa Jyväskylään kettujen rehuksi. Toimija täydensi omaa selvitystään vielä myöhemmin 28.7.2022 puhelimitse, että tuotteet viedään välivarastoon Jyväskylään, josta toimijan muitakin tuotteita toimitetaan alkuviikosta Vihtavuoren turkistarhalle.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoitukseen elintarvikesäännösten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoitukseen se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi.

Valvontaviranomaisen on määrättävä elintarvike hävitettäväksi, jos sen käyttö ei ole mahdollista tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikesäännökset sitä edellyttävät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 4. artiklan mukaan:

1. Elintarvikealan toimijat voivat saattaa markkinoille yhteisössä valmistettuja eläinperäisiä tuotteita vain, jos ne on valmistettu ja käsitelty yksinomaan laitoksissa, jotka:

a) vastaavat asetuksen (EY) N:o 852/2004 ja tämän asetuksen liitteiden II ja III asiaa koskevia vaatimuksia sekä elintarvikelainsäädännön muita asiaa koskevia vaatimuksia; ja

b) toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt tai, jos 2 kohdan nojalla sitä edellytetään, hyväksynyt.

Tuotteiden määräysten vastaisuutta ei voida poistaa, koska tuotteet on valmistettu elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruutuksen jälkeen.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 28.7.2022

2. Viafoods Oy:n toimittamat kuvat tuotteiden hävityksestä 30.7.2022.

3. Viafoods Oy:n toimittama asiakirja hävityksestä

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 11, 27, 56, 59, 64, 75, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Sivutuoteasetus (EY) N:o 1774/2002

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 4 art.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan vastaanottajan luvalla sähköpostitse Viafoods Oy:lle

Detta beslut publicerades 04.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pia Haltiala, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 31034710

pia.haltiala@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Bilagor

1. Viafoods_kieltopäätös 28072022
2. Vastine 30.7.2022, liite, kuvat
3. Vastine 30.7.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.