Tupakointikielto, Hakaniemenranta 16, As Oy Helsingin Hakaniemenranta 16

HEL 2022-009496
Ärendet har nyare handläggningar
§ 94

Päätös As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:n huoneistoparvekkeille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Hakaniemenranta 16 (rinnakkaisosoite Haapaniemenkatu 20), 00530 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 1.8.2022.

Hakemuksen tekijä

As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16
Y-tunnus 0117838-8

Hakemuksen sisältö

As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 on hakenut tupakointikieltoa kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Hakaniemenranta 16, 00530 Helsinki.

Kuuleminen

As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Suurin osa vastanneista oli puoltanut tupakointikiellon hakemista. Osa oli vastustanut. Vastustaneet olivat perustelleet kantaansa muun muassa sillä, että haittaa ei ole havaittu eikä kieltoon ole aihetta. Perusteluissa oli vedottu myös ihmisoikeuksiin sekä siihen, että parveketupakoinnista aiheutuva savu hälvenee hetkessä aiheuttamatta siten terveydelle vaaraa. Vastauksissa oli lisäksi mainittu tupakointikiellon mahdollinen negatiivinen vaikutus naapurisopuun. Oli myös tuotu esille, että kiellon myötä tupakointi siirtyisi sisätiloihin aiheuttaen savun kulkeutumista ilmanvaihtokanavia ja muita reittejä pitkin muihin asuntoihin.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 24.10.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä kaksi vastinetta. Molemmissa vastineissa vastustettiin tupakointikiellon määräämistä huoneistojen parvekkeille. Perusteluina oli mainittu muun muassa, että parveketupakointikielto olisi ihmisen omaisuuteen kajoamista, henkilökohtaista vapaudenriistoa, tasa-arvon hylkäämistä sekä yksittäisen ihmisryhmän diskriminointia ja että parveketupakointikielto merkitsisi taloyhtiön näennäisen hyvän hengen häviämistä ja ristiriitojen syntymistä. Lisäksi se olisi yritys tuhota kerrostaloasumisen keskeisin periaate. Perusteluna oli mainittu myös, että taloon on asennettu kaikille parvekkeille lasitukset, jotka estävät savun leviämisen parvekkeilta. Parveketupakoinnin kieltämisen ilmaistiin olevan erityisen kohtuutonta iäkkäämmille tupakoiville henkilöille, joiden elämää kiellolla hankaloitettaisiin. Tupakointikiellon vastustamista perusteltiin myös sillä, että jos tupakointi parvekkeilla kielletään, tupakointi siirtyy sisätiloihin. Perusteluissa ilmoitettiin, että tiettävästi kukaan ei ole valittanut parveketupakoinnista johtuvista savu-/hajuhaitoista mutta sen sijaan valituksia on saatu sisätupakoinnin aiheuttamista hajuhaitoista muihin saman linjan asuntoihin.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:een kuuluu yksi vuonna 1974 valmistunut betonielementtirakenteinen kerrostalo, jonka ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennuksessa on kahdeksan varsinaista asuinkerrosta. Huoneistojen parvekkeet sijaitsevat rakennuksen eteläjulkisivulla kahdeksassa pystysuuntaisessa parvekelinjassa. Muista parvekkeista erillään olevia yksittäisiä parvekkeita ei ole, vaan jokaisen parvekkeen ylä- ja/tai alapuolella on toisen huoneiston parveke.

As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai avonaisten parvekeovien tai ikkunoiden kautta sisälle asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä parvekelaseja voida edellyttää pidettävän kiinni.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseen ei tarvita aiheutunutta tai todennettua haittaa.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, ettei kuulemiseen tullut sellaisia vastustavia kannanottoja, joilla olisi vaikutusta tupakointikieltopäätökseen.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö suosittelee As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:lle toimenpiteitä tupakansavun kulkeutumisreittien selvittämiseksi ja kulkeutumisen estämiseksi asuinhuoneistojen välillä, mikäli huoneiston sisätiloissa tupakoimisesta kulkeutuu tupakansavua jonkin toisen asuinhuoneiston sisätiloihin.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, pöytäkirjan ote yhtiökokouksesta 26.4.2022, lainvoimaisuustodistus, yhtiöjärjestys, asukasluettelo, osakeluettelo, yhtiön tupakkalain mukainen kuuleminen sekä siihen annetut vastaukset, julkisivukuva, pohjapiirustukset kerroksittain, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta ja viranomaisen kuulemiseen saapuneet vastineet.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 600 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 24.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Salo, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 20986

johanna.m.salo@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö