Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, pysäköinnintarkastaja, työavain KYMP-03-56-22

HEL 2022-009999
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja valitsi pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun valvontatiimi 4 pysäköinnintarkastajan virkaan (060596) ********** 14.11.2022 alkaen 2 224,58 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun pysäköinnintarkastaja irtisanoutui virasta
28.2.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 5.8.-22.8.2022. Hakuilmoitus julkaistiin
Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorilla, Monsterilla ja TE-palveluissa.

Pysäköinnintarkastajan tehtävänä on pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (ajokortti).

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta edellytetään aiempaa kokemusta asiakaspalvelutyöstä. Tehtävässä tarvitaan myös erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus ja englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki 40 henkilöä, joista kolme hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Haastatteluun valittiin hakijat, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivaa kokemusta asiakaspalvelun tehtävistä. Haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijoita haastattelivat ajalla 6.9.- 15.9.2022 johtavat pysäköinnintarkastajat Veikko Mikkola ja Harri Räisänen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on aiemman työn kautta hankittua asiakaspalvelukokemusta. Lisäksi heillä on liikennettä ja joutokäyntiä sekä pysäköintiä koskevien sääntöjen tuntemusta.

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen jälkeen ********** joilla katsottiin olevan haastatteluissa annettujen vastausten perusteella parhaimmat vuorovaikutustaidot. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 21.9.-26.9.2022.

Perustelut valintaesitykselle

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaan tarkastajalla tulee olla tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuu pysäköintisääntöjen noudattamisen valvontatehtävät sekä hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden opastukseen ja neuvontaan liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (ajokortti).

Virkaan valittavalta edellytetään aiempaa kokemusta asiakaspalvelutyöstä ja tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus ja englannin kielen taito.

Lopullinen vertailu suoritettiin kärkihakijoiden ********** välillä.

Viran täyttämisessä painotettiin hakijan vuorovaikutustaitoja ja niitä arvioitiin haastatteluissa. Heillä kaikilla on hyvät vuorovaikutustaidot, mutta erityisesti ********** osoittivat pysäköinnintarkastajan työssä menestymiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Kaikilla kärkihakijoilla on Helsingin paikallistuntemusta.

Kielitaidosta hakijat ovat esittäneet oman arvion hakemuksessaan. Lisäksi kielitaitoa arviointiin haastatteluvastauksilla henkilöarvioinnin yhteydessä. Heillä kaikilla on riittävä englannin kielen taito.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja katsoo hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa pysäköinnintarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaa puoltaa aikaisemmissa töissä hankittu kokemus asiakaspalvelusta ja Helsingin paikallistuntemus. Lisäksi hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja riittävä kielitaito.

Detta beslut publicerades 20.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Bilagor

1. Hakijalista KYMP-03-56-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-56-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.