Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus kunnille kotoutumisen johdantojakson pilotointiin, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2022-010198
Ärendet har nyare handläggningar
§ 72

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Hyvä alku Helsingissä - työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien johdantojaksopilotti”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikölle      16 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Hyvä alku Helsingissä - työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien johdantojaksopilotti” (projektinumero 1095143) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 12 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Hyvä alku Helsingissä -hankkeen tavoitteena on edistää vieraskielisten kaupunkilaisten työllisyyttä ja osallisuutta erityisesti työvoiman ulkopuolisten ja kotona lapsiaan hoitavien vanhempien osalta. Tavoitteena on vaikuttaa maahanmuuttajien yleisesti ja naisten kotoutumiseen sekä työllisyyteen erityisesti kriittisessä maahanmuuton alkuvaiheessa. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa lisäämällä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja palvelujärjestelmästä kehittämällä kielitaitoa sekä tukemalla sosiaalisten verkostojen rakentumista. Tavoitteena on kehittää työllistymiseen tähtäävä alkuvaiheen palveluiden kokonaisuus, joka tavoittaisi uuden kotoutumispalveluiden ulottumattomissa olleen kohderyhmän. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö ja se toteutetaan 1.11.2022–30.9.2023 välisenä aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 30.8.2022 § 52 hyväksynyt kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen valtakunnalliseen hankehakuun hankkeella ”Hyvä alku Helsingissä - työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien johdantojaksopilotti”. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen (VN/16899/2022-TEM-6) työ- ja elinkeinoministeriöstä 27.9.2022. Myönnettävän avustuksen tavoitteena on valmistautua valmisteilla olevaan kotoutumislain kokonaisuudistukseen, jonka esitetään tulevan voimaan vuoden 2025 alussa. Kotoutumislain kokonaisuudistuksen tavoitteena on tavoittaa kotouttamistoimenpiteiden pariin kattavammin työvoiman ulkopuolella olevia alkuvaiheen maahanmuuttajia ja kehittää heille soveltuva alkuvaiheen palveluiden kokonaisuus. Kotoutumislain kokonaisuudistuksessa palveluiden järjestämisvastuu tulisi kunnalle ja hyvinvointialueelle. Hanke tukee Helsingin kaupungin valmistautumista uusiin asiakaskohderyhmiin, palveluihin sekä järjestämisvastuisiin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 152 302 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön avustus kattaa enintään 121 842 euroa. Siten Helsingin kaupungin rahoitusosuudeksi jää 30 460 euroa, joka katetaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarviokohdalta 1 50 04. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095143 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 10.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja