Hankinta, Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointi (HAVA) -työkalun kehitys, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-010550
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Tutkimus- ja kehittämispalveluhankinta, Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehittäminen

Stadsplanechef

Päätös

Vs. asemakaavapäällikkö päätti hyväksyä Sitowise Oy:n tarjouksen Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehittämisestä.

Tilattavien tutkimus- ja kehityspalveluiden hinta Helsingin kaupungille vuosina 2022–2024 on kokonaisuudessaan enintään 19 999 euroa (alv 0 %). Helsingin kaupungin rahoitus katetaan kokonaisuudessaan asemakaavapalvelun konsulttityön määrärahoista.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 9 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettu tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeva hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Vs. asemakaavapäällikkö päätti oikeuttaa Pohjoisen alueyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointi (HAVA) -työkalun kehitys. Kehityshanke tehdään yhdessä muiden suomalaisten kuntien ja Sitowise Oy:n kanssa. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen asemakaavoituksen hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskentamenetelmä ja tarkennetaan asemakaavoituksessa nykyisin käytössä olevan HAVA-laskentamenetelmän periaatteita. Kokonaistavoitteena on kehittää toimintamallia ja työkaluja kansallisesti, joilla voidaan edistää kaupunkien vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita ja tunnistaa digitaalisten ratkaisujen ja datan tuoma lisäarvo näihin tavoitteisiin pääsemisessä.

Hankkeen tulokset julkaistaan myös raporttina, joka on julkinen. Prosessi toteutetaan avoimena. Kehittämistoimintaan osallistuvat osapuolet saavat hankkeen aikana tietoa ja ymmärrystä asemakaavoituksen päästövaikutuksista ja mahdollisuuksista päästöjen hillintään. Kyseessä oleva yhteishankinta hyödyttää laajasti suomalaisia kaupunkeja, kuntia ja mahdollisia muita osallisia.

Hankinnan arvo kaikkiaan on noin 100 000–150 000 euroa (alv. 0 %), josta Helsingin osuus on 19 999 euroa. Muut kunnat osallistuvat saman suuruisella osuudella.

Hankkeesta syntyy kolme perustavanlaatuista tuotosta:

1. Dokumentaatio asemakaavoituksen hiilipäästöjen vaikutuksista ja laskentaperusteista

2. Internet-pohjainen hiilipäästöjen laskuri

3. Neljä työpajatilaisuutta

Tämän tutkimus- ja kehittämispalvelun tulokset hyödynnetään laajasti. Tutkimus- ja kehittämispalvelusta hyötyvät myös muut toimintamallia hyödyntävät tahot, esimerkiksi suunnittelupalveluiden tarjoajat, rakennusalan yritykset, energiayhtiöt, paikalliset uusiutuvan energiapalveluiden tuottajat.

Tilaajan yhteyshenkilönä toimii Sofia de Vocht. Sopimus osapuolten välille syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet kehittämishanketta koskevan sopimuksen.

Detta beslut publicerades 13.09.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pirjo Ruotsalainen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37277

pirjo.ruotsalainen@hel.fi

Sofia de Vocht , arkkitehti, puhelin: 09 310 20316

sofia.devocht@hel.fi

Beslutsfattare

Tuomas Hakala
Vs.asemakaavapäällikkö

Bilagor

1. Sopimusluonnos

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.