Valtuustoaloite, palkanlisän maksaminen tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille

HEL 2022-010666
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 236 §

V 10.5.2023, Valtuutettu Sini Korpisen aloite palkanlisän maksamisesta tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sini Korpisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää mallia, jossa kaupunki maksaisi palkanlisää tai kannustinrahaa päteville opettajille, jotka opettavat tarveperustaista määrärahaa saavissa kouluissa.

Aloitteen mukaan tarveperusteinen määräraha perustuu erilaisiin indikaattoreihin, joilla on yhteys opetustyön haastavuuteen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Tämän lisäksi kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että palkkakilpailukyky- ja saatavuushaasteisiin reagoidaan kaupungin palkkakehitysohjelmalla, johon käytetään kaupungin omaan päätökseen perustuvaa sopimuskorotukset ylittävää rahoitusta.

Palkkakehitysohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehitysohjelman korotukset kohdennetaan tämän tarvekartoituksen pohjalta toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä on kuultu henkilöstöjärjestöjen edustajia.

Aloitteessa mainittu henkilöstöryhmä on huomioitu vuoden 2023 palkkakehitysohjelmassa.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi