Valtuustoaloite, puhelinten ja älylaitteiden latauspisteitä nuorille

HEL 2022-010667
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 122 §

V 15.3.2023, Valtuutettu Pekka Saurin aloite julkisten tilojen älylaitteiden latauspisteistä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Pekka Sauri ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki asentaa älylaitteiden latauspisteitä erityisesti nuorten käyttöön tiloihin, joihin on maksuton pääsy.

Puhelinten ja älylaitteiden latauspisteitä on nykyisin käytettävissä muun muassa metroasemien lippuhalleissa, kirjastoissa, nuorisotiloissa ja liikuntatilojen yhteydessä.

Aloitteessa mainitusta mySMARTLife-pilotista Helen Oy:n saamien kokemusten perusteella laitteiden latauspalveluiden tarjoaminen ulkotiloja turvallisemmassa ja suojaisammassa ympäristössä on suositeltavaa, sillä ulkopenkkien yhteyteen asennetut latauspisteet joutuivat vaihtelevien sääolosuhteiden lisäksi myös ilkivallan kohteeksi.

Liikenneliikelaitos (HKL) toteutti puhelimille ja älylaitteille latauspisteet vuonna 2019 Ruoholahdesta itään sijaitseviin metroasemien lippuhallitiloihin. Samoin kuin Helen Oy:n mySMARTLife-hankkeen kokeilussa, myös metroasemilla olevat latauspisteet ovat kärsineet ilkivallasta, tosin vähemmän kuin ulkotiloissa sijainneet penkit. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on jatkanut metroasemien latauspisteiden ylläpitoa ja kehittää edelleen kyseisten latauspisteiden käytettävyyttä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala päivittää palveluidensa kaikkien jo olemassa olevien latauspisteiden tiedot asiakasviestinnän palvelukuvauksiin ja asentaa kymmenen uutta latauspistettä mahdollisimman pian toimipisteistä esitettyjen tarpeiden perusteella.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että seuraavassa pysäkkikatoskilpailutuksessa voidaan yhdessä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tutkia, onko pysäkkikatoksiin mahdollista lisätä latauspisteitä.

Vastaus on asiasta saatujen kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, Helen Oy:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n lausuntojen mukainen. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan asian liitteenä tai päätöshistoriassa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 710

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupungissa on paljon mahdollisuuksia ladata mobiililaitteita niin yritysten kuin kaupunginkin julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa mm. kauppakeskuksissa, kahviloissa ja liikennevälineissä.

Yleisillä alueilla ei ole sähkön pienjänniteverkkoa. Ulkovalaistusverkko ei sovellu lataustoimintaan koska suojamaa puuttuu ja valoisaan aikaan ei ole virtaa. Kun julkisivu- ja mainosasiakkuudet hankkivat ulkovalaistusverkosta sähköä, saattaisi ilmaisen sähkön jakelu muodostua ongelmalliseksi. Sähkömarkkinalaki kun velvoittaa kohtelemaan kaikkia asiakkaita tasapuolisesti.

Helen Oy sijoitti yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa kesällä 2018 Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinkokennopenkkiä, joissa voi ladata mobiililaitteen tai sähköpyörän.

Ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä toteutettaessa on korostettava sähköturvallisuutta, ilkivallankestävyyttä ja toimintavarmuutta Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Lisäksi kalusteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa Helsingin kaupunkitilaohjetta.

Seuraavassa pysäkkikatoskilpailutuksessa voidaan yhteistyössä kaupunkiliikenteen kanssa tutkia onko katoksiin mahdollista lisätä latauspisteitä. Katoksissa on soveltuva kattopinta aurinkopaneeleille ja tälläkin hetkellä 17 katosta on sähköistetty pelkillä aurinkokennoilla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.12.2022 § 202

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että nuorilla ja muilla tarvitsevilla olisi käytettävissä puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä paikoissa, joihin on maksuton pääsy.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä on useissa toimipisteissä kuten kirjastoissa, nuorisotiloissa ja liikuntatilojen yhteydessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla havaittiin aloitteeseen vastaamisen yhteydessä, että kaikista jo olemassa olevista latauspisteistä ei ollut tiedot ajan tasalla asiakasviestinnän kannalta palvelukuvauksissa ja tiedot tullaan päivittämään. Lisäksi toimiala tulee asentamaan kymmenen uutta latauspistettä mahdollisimman pian toimipisteistä esitettyjen tarpeiden perusteella.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.